دکتر فاطمه باقری

دکتر فاطمه باقری استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه باقری

Dr. Fatemeh Bagheri

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.