دکتر علی اصغر معصومی

دکتر علی اصغر معصومی استاد سیستماتیک گیاهی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر علی اصغر معصومی

Dr. Ali Asghar Maassoumi

استاد سیستماتیک گیاهی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.