دکتر سحر بهرامی خورشید

دکتر سحر بهرامی خورشید استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سحر بهرامی خورشید

Dr. Sahar Bahrami khorshid

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمیختگی مفهومی در عناوین خبر سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 3
2 اتصال پی بست های ضمیری به اسامی مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی بست های ضمیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 10، شماره: 20
3 بازنمایی های ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام مطالعه موردی سخنرانی روسای جمهور ایران و آمریکا رویکرد نقش گرای نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 34
4 بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 2
5 بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 2
6 بررسی واژه های مشتق مختوم به پسوند «ـار» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 1
7 تاخیر مولفه N۴۰۰ در تفاوت های هیجانی زبان اول و دوم: مطالعه دو زبانه های ترکی_فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 1
8 تصویرگونگی آوایی بررسی رابطه میان آوا و معنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
9 تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
10 تلفیق مفهومی؛ پیشینه و سازوکار آن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
11 چندمعنایی در ترکیب های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 1
12 چندمعنایی واژه «بیان» در قرآن کریم: نگرش چندمعنایی نظاممند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 15، شماره: 29
13 چندمعنایی واژه های مرکب مختوم به ستاک حال پوش در زبان فارسی: صرف ساخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 18، شماره: 36
14 دستوری شدگی در ترکی آذربایجانی: مطالعه ی موردی مقوله پس اضافه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 27
15 رویکردی ساخت بنیاد به وندواره ها در ترکیب های درون مرکز زبان فارسی: مطالعه موردی حیوان واژه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 33
16 زبان اول یا دوم؟ گزینش زبانی دوزبانه ها به هنگام پردازش هیجان شادی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 15، شماره: 2
17 ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 7، شماره: 2
18 ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور ساخت (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 10، شماره: 1
19 ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 1
20 سببی سازی و تصویرگونگی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
21 فضای معنایی فعل «شدن»در زبان فارسی: نگرشی شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
22 کارایی انگاره صرف واژگانی،تحلیلی براساس داده های زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
23 کاربست نظریه آمیختگی مفهومی در تحلیل عناوین خبرهای اقتصادی،سیاسی و ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 6
24 کارکرد زبان به مثابه ابزار امنیتی: تحلیل سخنرانی ملک سلمان در اجلاس ریاض (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 2
25 گزینش زبانی به هنگام پردازش هیجان خشم: مطالعه موردی دوزبانه های ترکی-فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 8، شماره: 3
26 گویش سنجی گونه های زبانی رایج در حدفاصل جنوب استان همدان تا شمال استان خوزستان: با استفاده از رویکرد فاصله لونشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 12، شماره: 1
27 مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 7
28 نگاهی نو به ساخت موصولی در زبان فارسی از دریچه دستور شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 16، شماره: 31
29 نگرش دستور شناختی به پدیده حذف در ساخت های همپایه فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 1
30 همپایگی در گروه های دستوری ناهم مقوله از منظر دستور شناختی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 13، شماره: 1