دکتر مسعود بیژنی

دکتر مسعود بیژنی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود بیژنی

Dr. Masoud Bijani

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب­ شناسی کاربرد روش‌های آماری و داده ­پردازی در پژوهش ­های علمی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 44
2 ارزیابی مقایسه ای ویژگیهای روانشناختی موثربرنگرشهای کارآفرینانه دردانشجویان مهندسی کشاورزی موردمطالعه : دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 53
3 پیشبرد توسعه روستایی از طریق زیست بوم کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
4 تاثیر باورهای زیست محیطی بر رفتار پایدار کشاورزان استان فارس در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
5 تاثیر کشتزارهای نمونه و الگو در بهینه سازی کاربرد نهاده های کشاورزی و افزایش عملکرد محصولات غالب در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 53
6 تحلیل آسیبشناسی نشر مقالههای علمی در عرصه کشاورزی: کاربرد الگوی سه شاخگی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
7 تحلیل سازه های بازدارنده درتوسعه آموزشهای تلفیقی ازدیدگاه اعضای هیئت علمی موردمطالعه: دانشگاه های رامین اهواز ورازی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
8 تحلیل نگرش کارگزاران ترویج کشاورزی نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
9 تضاد در بهره برداری از آب در شبکه آبیاری سددرودزن: دیدگان کارشناسان امور آب منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
10 چالش ها و راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
11 چالش‌های راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی با استفاده ازتحلیل SWOT: مورد مطالعه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 1
12 دانش ایمنی کارشناسان کشاورزی جنوب غرب ایران در کار با ماشینآلات کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 4
13 دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی: چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
14 دیدگاه اعضای هیئت علمی کشاورزی یزد نسبت به تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 52
15 راهبردهای اصلاح محیط فیزیکی آموزش باغبانی برای هنرجویان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 50
16 سنجش نگرش دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی پیرامون عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه های مدارس در منطقه باوی از شهرستان اهواز (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 4، شماره: 5
17 عوامل موثر بر کیفیت نشر مقاله های علمی در علوم کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 2
18 عوامل موثر بر مشارکت روستاییان جنگل نشین در مدیریت جنگل های اشترانکوه در شهرستان دورود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 3
19 مفهوم سازی اجتماعی شناختی از رفتار زیست محیط گرایانه دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
20 نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای راهاندازی شرکتهای دانشبنیان توسط اعضای هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 1
21 واکاوی آسیب های فضای کسب و کار در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Agricultural extension responsibility in reinforcing farmers' participatory behavior toward conservation of surface water resources (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
3 ارزیابی نگرش برنجکاران بخش میداوود شهرستان باغملک نسبت به کشت ارقام اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
4 الگوی رفتاری محیطزیستگرایانه مناسب در تحلیل رفتار صرفه جویی از آب کشاورزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 بررسی آسیبهای نشر مقاله های علمی در عرصه کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
6 بررسی علل خوردگی و رسوب گذاری در خطوط لوله انتقال پساب و لوله های مغزی چاه دفع پساب واحد نمک زدایی رگ سفید (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران
7 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کار در مناطق روستایی)مطالعه موردی شهرستان ایلام( (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
8 پذیرش فناوری هسته ای در عرصه کشاوزی کاربرد نظریه های DTPBوUTAUT (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
9 پذیرش کاربرد فناوری هستهای در عرصهی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 تبیین اخلاقی رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع اب براساس تئوری های رفتار زیست محیط گرایانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
11 تحلیل دانش فنی گندم کاران پیرامون فناوری های حفاظت خاک در حوزه آبخیز شهید مدرس استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
12 تحلیل زیستمحیطی فناوری نانو در عرصه کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 توسعه پایدار و امنیت غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
14 راهکارهای توسعه پایدار زیست محیطی برای مقابله با آلودگی های منابع طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
15 عنوان: بررسی وضعیت جوامع محلی در حفاظت از جنگلهای زاگرس (مورد مطالعه: روستاییان جنگل نشین منطقه اشترانکوه) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
16 لزوم توجه به مدیریت دانش بومی کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
17 مدیریت پایدار حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
18 مدیریت تضاد محلی آب در میان روستاییان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 مفهوم و ماهیت بهره وری در ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
20 نقش آموزش روستاییان درحفظ و احیای جنگلهای زاگرس مورد مطالعه:منطقه اشترانکوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 نقش روستا و جاذبه های اکوتوریستی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
22 نقش رهیافت های ترویجی در استحکام پیوند بین ترویج و تحقیق و کشاورز و درنهایت توسعه کشاورزی و روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
23 نقش عوامل اقتصادی در حفاظت از جنگل های زاگرس(مطالعه موردی: روستاییان جنگل نشین منطقه اشترانکوه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
24 نقش کلیدی آب در فرآیند توسعه اقتصادی در روستاهای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران