دکتر محمد ربیعی

دکتر محمد ربیعی استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد ربیعی

Dr. Mohammad Rabiei

استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر شاخص‎های رشد و کارآیی مصرف تابش دو رقم کلزای بدون گلبرگ و گلبرگ‎دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
2 اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم کلزای گلبرگ دار و بدون گلبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
3 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد گوار (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub) در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 39
4 اثر تراکم بذر و فواصل کاشت بر عملکرد و برخی اجزای رشد گیاه ترب (Rhaphanus sativus cv. Longipinatus) در کشت دوم در شالیزار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 2
5 اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.)رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
6 اثر فواصل ردیف کاشت بر درصد جذب تابش، عملکرد دانه و شاخص های رشد ارقام کلزا (Brassica napus L.) در کشت دوم بعد از برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
7 اثر محلول پاشی مواد خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه، زودرسی، عملکرد دانه و میزان روغن کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در منطقه گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی خصوصیات میوه ژنوتیپ‌های انار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
9 ارزیابی و شناسایی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انار (Punica granatum) با استفاده از شناسه گذاری DNA (ITS) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
10 انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی پایداری عملکرد ارقام لوبیا به روش های مختلف یک متغیره و چندمتغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
12 بررسی تاثیر رژیم های متفاوت تنش خشکی بر توانایی تنظیم اسمزی دانه گرده و محتوای کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 2
13 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی علوفه گوار (لوبیای خوشه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
14 تاثیر تنظیم کننده های رشد سیتوکینینی بر باززایی مستقیم پنج رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 4
15 تاثیر شرایط تنش آبی بر عملکرد، شاخص برداشت و عقیمی خوشه در ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum .L) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 3
16 تجزیه پایداری در ارقام یولاف با استفاده از روش تجزیه اثرات اصلی جمع پذیر و اثرات متقابل ضرب پذیر (AMMI) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
17 مطالعه تغییرات بیان Pdu-miR۳۱۹a، Pdu-miR۳۹۸a و ژن های هدف آن ها در اندام های زایشی بادام تحت تنش سرما (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سویه باکتری بر تولید ریشه مویین از کالوس زرین گیاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 اثر سویه باکتری و سن ریزنمونه بر صفات رشدی ریشه مویین تولید شده در گیاه شنبلیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
3 اثر سویه باکتری و نوع توده بر تولید ریشه مویین در گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
4 اثر غلظت های مختلف اکسین و سیتوکینین روی برخی صفات رشدی گیاه گل سنگ Hypoestes Phyllostachya در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 اثر غلظت های مختلف هورمونی بر سرعت کالوس زایی شنبلیله (Trigonellafoenum-graecumL.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
6 اثر محرک پکتین بر صفات رشدی کالوس شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
7 اثر مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر روی، گوگرد و بر بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم RGS۰۰۳ در شرایط اقلیمی رستم آباد، گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اجزای مواد موثره اسانس آویشن T. transcaucasicusو T. migricus در شرایط تنش خشکی ومحلول پاشی جاسمونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 القا ریشه مویین در کینوا توسط سویه های مختلفRhizobiumrhizogenes (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
10 انجام فعالیت بدنی در دوران کوید-۱۹ با تمرینات وزن بدن (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
11 Evaluation of regulatory effect of pdu-miR744a-3p and its target gene on reproductive tissues in almond under cold stress (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گیاه Haworthia mutica (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی گیاه Haworthia mutica (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 بررسی اثر سن کالوس بر تولید ریشه مویین در زرین گیاه توسط سویه 15834 آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 بررسی باززایی مستقیم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) رقم مارادونا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
16 بررسی تاثیر تنش سرما بر مراحل مختلف رشدی چند گونه ی آویشن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
17 بررسی تنش سرما بر جوانه زنی بذور چند گونه آویشن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
18 بررسی شاخص های تنش جوانه زنی و بنیه بذور ارقام شنبلیله تولید شده در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 بررسی شرایط رشد کالوس شنبلیله تحت تاثیر محرک متیل جاسمونات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
20 بررسی همبستگی صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و اجزای عملکرد در لاین های کلزا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 تاثیر ۱۲ هفته ماساژ درمانی بر میزان بهبود استقلال عملکردی کودکان فلج مغزی CP (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
22 تاثیر حذف مواد معدنی بر القای ریشه مویین همیشه بهار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 تاثیر رقم و غلظتهای مختلف بنزیل آمینو پورین بر باززایی مستقیم سیبزمینی(Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 تاثیر سویه باکتری ،غلظت ساکارز و استوسیرینگون بر القای ریشه مویین همیشه بهار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
25 تاثیر غلظت های مختلف اکسین و سیتوکنین بر ساقه زایی در گیاه گل سنگ Hypostes phyllostachya در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
26 تاثیر هورمون کینتین بر باززایی مستقیم پنج رقم سیب زمینی((Solanum tuberosum L (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
27 تجزیه پایداری ژنوتیپهای نخود زراعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
28 تشکیل ریزوم از طریق باززایی مستقیم بنفشه معطر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 تغییر مهارت های حرکتی درشت کودکان فلج مغزی با ماساژدرمانی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
30 مطالعه خصوصیات هندسی دانه نخود زراعی تحت شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی