دکتر محمدحسین کریمی جعفری

دکتر محمدحسین کریمی جعفری استادیار موسسه بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین کریمی جعفری

Dr. Mohammad Hossein Karimi jafari

استادیار موسسه بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.