دکتر حسام منتظری

دکتر حسام منتظری استادیار موسسه بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران

دکتر حسام منتظری

Dr. Hesam Montazeri

استادیار موسسه بیوشیمی بیوفیزیک- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.