دکتر عبدالامیر بستانی

دکتر عبدالامیر بستانی دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

دکتر عبدالامیر بستانی

Dr. Amir Bostani

دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اکسین و سیتوکینین بر پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم پراکسیداز (2H2O) استویا تحت تنش شوری (Stevia rebaudiana Bertoni) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر آلودگی نفتی بر شدت آب گریزی خاک در بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 3
3 Mapping QTLs related to Zn and Fe concentrations in bread wheat (Triticum aestivum) grain using microsatellite markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی نسبت نیتروژن (نیتراتی و آمونیومی) بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندام های هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو(lallemantia royleana L.) تحت شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 2
6 تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
7 تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر غلظت آهن و منگنز در خاک و گیاه ذرت (Zea Mays L.) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
8 تاثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
9 تاثیر کمپوست زباله شهری و زمان بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت (Zea Mays. L) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
10 تغییرات مکانی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلودگی ارسنیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
2 اثر تنش خشکی و کاربرد خاکی کود زیستی محرک رشد بر عناصر غذایی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر تنش شوری، فسفر و محلول پاشی روی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
4 اثر تنش شوری، نیتروژن بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
5 اثر نانو ذرات اسید سالیسیلیک در مقایسه با اسید سالیسیلیک بر شاخص های رشد رویشی توت فرنگی رقم کاماروزا تحت تنش کلرید سدیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثرغلظت هیدروژن پراکسید در اصلاح خاک آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش شیمیایی فنتون (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
7 ارزیابی اثرات محیط زیستی آلودگی هیدروکربنهای آروماتیک نفتی در برخی از خاکهای رسوبی مناطق نفتخیز جنوب غرب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
8 ارزیابی تجمع برخی فلزات سنگین در خاک تیمار شده با کمپوست زباله شهری تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
9 ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
10 ارزیابی تغییرات مکانی عناصر آهن، منگنز و کربنات کلسیم معادل خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
11 ارزیابی تغییرات مکانی عناصر مس و روی در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
12 ارزیابی تغییرات مکانی عناصر نیتروژن و فسفر در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 ارزیابی تغییرات مکانی ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و مقدار رس خاک شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
14 ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی، اسیدیته و نسبت جذب سدیم خاک شریف آباد قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
15 ارزیابی روند تغییرات جذب غلظت دو عنصر سرب و روی در سه نوع سبزی در مزرعه سبزیکاری روستای دیزج آباد استان زنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
16 ارزیابی رها سازی آهن از هیدروژل پلی آکریلیک اسید بارگذاری شده با سولفات آهن در آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
17 ارزیابی رها سازی آهن اس هیدروژل پلی آکریلیک اسید بارگذاری شده با سولفات آهن درخاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
18 ارزیابی کود آهن کندرهای پلی آکریلاتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 امکان سنجی تعیین رطوبت خاک در عمق زراعی به روش کندشدن نوترون ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
20 بررسی آلودگیهای غرنقطه ای (NPS) خاکهای رسوبی دشت خوزستان به هیدروکربنهای آرماتیک حلقوی (PAHs) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی تاثیر استفاده از کمپوست زباله شهری در افزایش کارایی فسفر در خاک های آهکی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
22 بررسی تاثیرخشکی برعملکردبذر گل و شاخص بازآوری گلدهی گیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تاثیرکمپوست زباله شهری بر غلظت روی درخاک واندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی تاثیرکمپوست زباله شهری بر غلظت مس درخاک واندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی تنوع ترکیبات هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی (PAHs) در خاکهای رسوبی خوزستان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
26 بررسی سرنوشت فسفر در خاکهای آلوده به سرب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 بررسی سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاک های ایران 2 مقایسه سینتیک آزاد شدن در دو شرایط اکسیدی و کاهشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 بررسی صفات مورفولوژیکی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت اثر تنش خشکی و کاربرد کودهای زیستی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
29 بررسی عملکرد دانه و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه کینوا در پاسخ به کاربرد کودهای بیولوژیک و تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 بررسی غلظت سرب در خاک های اطراف اتوبان آزادگان و ارتباط آن با برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 بررسی غلظت و ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هیدروکربنهای آروماتیک نفتی در برخی از خاکهای رسوبی مناطق نفتخیز جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
32 بررسی مقاومت ژنوتیپ های جدید گلرنگ تحت رژیم رطوبتی با استفاده ازشاخصهای فیزیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی میزان آلودگی خاکهای رسوبی دشت خوزستان با هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی (PAHs) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
34 برهم کنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های PGPR نسبت به جذب کادمیوم در گیاه گوجه فرنگی Lycopersicumesculentum)) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 برهم کنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های PGPRنسبت به جذب سرب در گیاه گوجه فرنگی Lycopersicumesculentum (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 پاسخ عملکردی استویا Stevia rebaudiana Bertoni به هورمون های گیاهی و تنش شوری Nacl (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
37 پالایش خاک های آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از اکسیداسیون شیمیایی فنتون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 تأثیر کاربرد سطوح فسفر بر شاخص های جوانه زنی گیاه سویا در خاک آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 تأثیر کمپوست زباله شهری بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در برخی خاکهای آهکی استان تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 تولید نانو کود و مقایسه اثر منابع مختلف کودهای بور بر غلظت بور در گیاه دارویی زیتون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
41 صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی با فناوری واترباکس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
42 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر کاربرد گوگرد بر pH و شکل های شیمیایی گوگرد در ریزوسفر گیاه ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی تاثیر روش کاربرد کود نیتروژن در سیستم های کودآبیاری قطرهای و فارو بر توزیع نیترات در اعماق خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 مطالعه اثر غلظت نانوآهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک قابل استخراج با آب مقطر از خاک (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
45 مطالعه اثر ماندگاری نانو آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک قابل استخراج با آب مقطر (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
46 مکانیابی ژنهای مرتبط با تجمع روی در دانه گندم نان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی