دکتر حسن محسنی

دکتر حسن محسنی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حسن محسنی

Dr. Hassan Mohseni

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند پابده در جنوب باختری استان کرمانشاه (شهرستان گیلان غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 5
2 ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند امیران در برش تاقدیس امیران (جنوب باختر لرستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
3 استفاده از داده های رسوب شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
4 بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوب گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 4
5 برآورد مقاومت فشاری و کششی سنگ های کربناته با استفاده از آزمایش بار نقطه‎ای و همبستگی آن ها با ارزش ضربه ای سنگدانه (مطالعه موردی: سنگ های کربناته جاده کرمانشاه- ایلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 25
6 بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی شدن و رخداد کانه زایی در کانسار اپی ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 7
7 بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی منشا برخی عناصر در رسوبات سطحی استان سمنان و شمال خاوری اصفهان با استفاده از روش های آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
9 پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند میلا در منطقه آبگرم استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 2
10 تعیین سیستم تراکت، نوع کروژن و پتانسیل هیدروکربن زایی بااستفاده از پارامتر­های راک اول (مثال­هایی از سازند پابده، زیر زون رزن – آبگرم و رسوبات بستر خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 1
11 تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
12 تکامل ساختاری اثرفسیل گروه زئوفیکوس در سازند پابده (پالئوسن-الیگوسن)، جنوب خاوری استان ایلام، جنوب باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 113
13 چینه شناسی سکانسی توالی های کربناتی- تبخیری سازند دشتک در چاه آغار ۱ و آغار باختری ۱ در میدان گازی آغار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 79
14 دیاژنز و ارزیابی نقش تغییرات تخلخل بر توان مخزنی آسماری- جهرم در چاه های شماره۲، ۱۰ و ۱۱ میدان نفتی گل خاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 3
15 ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
16 ریزرخساره ها، محیط رسوبی، چینه شناسی سکانسی و فرایندهای دیاژنزی سازند سروک در میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 31، شماره: 2
17 ریزرخساره‎ها و محیط رسوبی سازند سروک در برش تنگ باولک و شاهنخجیر، شهرستان ملکشاهی (ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 2
18 ژئوشیمی آلی، بلوغ حرارتی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی، ازگله، شمال غرب کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
19 شواهد تکتونیک فعال مرتبط با پهنه گسلی جوان اصلی در منطقه سروآباد، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 1
20 شواهد رسوبات توفانی و توربیدایتی در سازند پابده، شمال و جنوب غرب حوضه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 1
21 علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
22 فرآیندهای دیاژنزی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان نفتی یادآوران (کوشک و حسینیه) در فروافتادگی دزفول شمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 8، شماره: 2
23 فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 109
24 محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 10
25 مدل­سازی سه بعدی مخازن کربناته با استفاده از زمین آمار:مطالعه موردی برای تخمین تخلخل در میدان A حوضه زاگرس (ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 4
26 مدلسازی عددی توزیع واتنش در ناحیه فارس داخلی، کمربند چین خورده – رانده زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 1
27 مطالعه سنگ نگاری و سیستم درزه منطقه بیستون به منظور پی بردن به علل فرسایش سنگ نوشته بیستون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 63
28 مطالعه و بررسی سیالات درگیر نفتی سازند سورمه در تاقدیس فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
29 میکروفاسیس و محیط رسوبی مخزن آسماری جهرم در چاه های شماره 2، 10 و 11 میدان نفتی گل خاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 4، شماره: 1
30 نقش نشانگر های رسوب شناختی و ژئوشیمیایی در شناسایی شرایط اکسیداسیون-احیا در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 9
31 ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی سد جره - رامهرمز، شرق خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارتباط بین خصوصیات سنگ شناسی و ویژگی های فیزیکی تراورتن های دنگله کهریز (شرق همدان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
3 ارتباط ویژگی های لیتولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی سنگ با پایداری کارست (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
4 ارزیابی خطر زمین لعزش درپارک جنگلی امیریه آبیدر سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
5 استفاده از آزمایش پانج در پیش بینی مقاومت فشاری و کششی سنگ های سست سازند قم در شرق و شمال شرق همدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
6 استفاده از سنجش از دور و نمونه برداری محلی جهت بررسی تغییرات دلتای سفیدرود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 اهمیت ژئوتوریسمی چشمههای آهک ساز و رسوبات تراورتن، مطالعه موردی از منطقه بابا گرگر (شمال شرق قروه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 برآورد فرسایش و رسوبزایی در حوضه آبخیز ماهنشان- انگوران با استفاده از مدل MPSIAC در محیط GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی الگوی کانال رودخانه قره چای (استان همدان) با تکیه بر ویژگی های زمین شناسی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
10 بررسی ایکنوفسیلها و ایکنورخسارههای سازند پابده در منطقه رنو (شمال غرب ایلام) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی تغییرات خطوط ساحلی ناحیه کیاشهر- دستک (جنوب غربی دریای خزر) در باره زمانی 1346 تا 1372 با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
12 بررسی توزیع عناصر CD و PB در رسوبات سطحی بستر تالاب انزلی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
13 بررسی توزیع عناصرPb و Zn,Cu,Cd در رسوبات سطحی بستر تالاب انزلی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های ساختگاه سد قشلاق علیا، صحنه- کرمانشاه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی ریخت شناسی رودخانه خمیگان با استفاده از طبقه بندی روسگن (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
16 بررسی شرایط اکسیداسیون- احیاء نهشته های سازند ایلام در زیرزون لرستان، باختر ایران (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
17 بررسی لیتوفاسیسها و محیط رسوبی توالیهای بیتومیندار ژوراسیک در زیر زون رزن (زون سنندج سیرجان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 بررسی مورفوتکتونیک مرتبط با گسل جوان اصلی زاگرس در منطقه سروآباد، غرب ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی مخزن آسماری/جهرم در چاههای شماره 2 و 10 میدان نفتی گلخاری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی سازند فهلیان در فرو افتاده گی دزفول در حوزه زاگرس، کاربرد آن در پیش‌بینی و پراکندگی تخلخل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
21 بررسی نقش فرایندهای دیاژنزی در توان مخزنی سازند فهلیان در یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
22 پتروگرافی و ژئوشیمی بلورهای دولومیت سازند آسماری در محل سد شهید عباسپور (کارون 1 ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
23 پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای ناحیهی همدان (برشهای ازندریان، دنگله کهریز، سنگران کوه) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 پتروگرافی و فرایندهای دیاژنزی ماسه سنگ های هم ارز سازند شمشک در مرز زون های ایران مرکزی و سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
25 تاثیر خواصفیزیکی، لیتولوژی و دوام پذیری سنگبر روی پایداری شیبهای سنگی (مطالعه موردی مسیر آزاد راه خرم آباد – پل زال) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
26 تخمین شاخص شکنندگی مرمرهای دنگله کهریز با استفاده از شاخص بار نقطهای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 تخمین مقاومت تراکمی تک محوری و مقاومت کشش برزیلی تراورتنها و مرمرها با استفاده از آزمایش شاخص بار نقطهای (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
28 ترسیم نقشه های کنتوری ساختمانی و ایزومتریک افق های لرزه ای با استفاده از نرم افزار surfeR ® ، مطالعه موردی: حوضه خزر جنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 تعیین منشا رسوبات ماسهای در منطقه شمال شرق کبودرآهنگ با استفاده از دانه های کوارتز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
30 تعیین ویژگی های فیزیکی مرمرها با استفاده از سرعت عبور موج P (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
31 تغییرات مورفولوژی سرشاخه های شمال شرقی رودخانه قره چای در محدوده استان همدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
32 دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان دریکی از میادین گازی خلیج فارس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
33 ریز رخسارهها ومحیط رسوبی سازند سروک در میدان مارون (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
34 سیلیسی شدن انتخابی پوسته بازوپایان در سنگهای آهکی پالئوزوییک در منطقه آوج (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 عوامل بروز و شناسایی تشخیص شاخص های تفکیک رسوبات جریان های خرده دار از جریانهای سیلابی: مطالعه موردی در علی آباد دمق (استان همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 مطالعه پتذوگرافی و ژئوشیمیایی افق‌های زغال دار سازند پابده در جنوب غرب ایوان غرب (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
37 مطالعه پتروگرافی دولومیتهای سازند آسماری در میدان نفتی هفتکل (جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
38 مطالعه پتروگرافی کانی انیدریت درسازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان دریکی از میادین گازی خلیج فارس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
39 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک باقی مانده دردامنه شمالی محله بشگوز شهرماکو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
40 مطالعه خواص مهندسی تراورتن ها ( مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
41 مطالعه خواص مهندسی مرمرها ( مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
42 مطالعه زوالپذیری سنگنبشته داریوش در بیستون (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
43 میکروفاسیس بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آسماری میدان نفتی هفتکل (جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین