دکتر محمدباقر پارسا پور

دکتر محمدباقر پارسا پور دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدباقر پارسا پور

Dr. Mohmmad bagher Parsapour

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسیولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 40
2 اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 5
3 بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 114
4 پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرحهای عمومی در رویه قضایی انگلیس و ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 112
5 تاملی فقهی- حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 36
6 جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 8
7 حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 23
8 رهیافت هایی از نظریه دشوار شدن اجرای قرارداد در نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 1، شماره: 2
9 قابلیت جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در مقایسه با اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 1
10 قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 4
11 مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 35
12 مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در کامن لا و حقوق ایران با توجه ویژه به مسئولیت امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 1
13 معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 3
14 مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 9
15 نظریه حقوق طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 4، شماره: 14
16 نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 17