دکتر محمدباقر پارسا پور

دکتر محمدباقر پارسا پور دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدباقر پارسا پور

Dr. Mohmmad bagher Parsapour

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 13، شماره: 2
2 آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسیولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 2
3 اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 5
4 بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تاکید بر رویه قضایی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 17، شماره: 2
5 بررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 21، شماره: 4
6 بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 114
7 پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرحهای عمومی در رویه قضایی انگلیس و ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 112
8 تاملی فقهی- حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 2
9 تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 3، شماره: 1
10 تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 2
11 تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه های ایران و نقد آن (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 15، شماره: 2
12 تکلیف طرف قرارداد درباره فحص از قیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 9، شماره: 3
13 جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 8
14 حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 23
15 رهیافت هایی از نظریه دشوار شدن اجرای قرارداد در نظام های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 1، شماره: 2
16 شرایط ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز (مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 27، شماره: 1
17 عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 12، شماره: 2
18 عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 6، شماره: 9
19 قابلیت جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در مقایسه با اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 1
20 قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 4
21 کفایت رضایت باطنی مالک در نفوذ معامله به مال غیر (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 11، شماره: 21
22 مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 25، شماره: 4
23 مبانی مسوولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده (مطالعه تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق اتحادیه اروپایی ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 16، شماره: 4
24 مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 3، شماره: 1
25 مبنای تعهد طبیعی و روش های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 91
26 مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 35
27 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
28 مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در کامن لا و حقوق ایران با توجه ویژه به مسئولیت امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 1
29 معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 3
30 مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 9
31 نظریه حقوق طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 4، شماره: 14
32 نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل و ارزیابی فقهی و حقوقی چالش ها و آسیب های الگوی مضاربه در بستر عملیات بانکی بدون ربا با نگاهی به آرای قضایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ