دکتر حورا سلطانی

دکتر حورا سلطانی Professor in Maternal and Infant Health, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK

دکتر حورا سلطانی

Dr. Hora Soltani

Professor in Maternal and Infant Health, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.