پروفسور اصغر آقایی

پروفسور اصغر آقایی استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

پروفسور اصغر آقایی

Prof. Asghar Aghaei

استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی کلامی بر سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 4
2 اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
3 اثر بخشی روش آموزش گروهی رضایت، مبتنی بر نظریه انسان سالم بر فرسودگی زنا شویی زوجین دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 8، شماره: 12
4 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر عزت نفس و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
5 اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزنددرمانی بر اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان پیش دبستانی و رضایت از زندگی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
6 اثربخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی مردان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
7 اثربخشی بسته مراقبت و آموزش زودهنگام کودکی بر هوش کودکان ۲ تا ۲۴ ماهه و سرمایه عاطفی و استرس والدگری مادران آن ها (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 4
8 اثربخشی درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
9 اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف کنندگان مواد (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
10 اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تاکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا) بر شادی وتاب آوری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 44
11 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 3، شماره: 2
12 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبر خوردن هیجانی در زنان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
13 اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر کیفیت زندگی، شادکامی و سطح معنایی آتش نشانان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 2
14 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از زایمان در زنان نخست زا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
15 اثربخشی و مقایسه گروه درمانی شناختی به شیوه منطقی عاطفی رفتاری و روش هومیوپاتی بر اختلال افسردگی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
16 اثرژبخشی "زوج درمانی هیجان مدار-فراشناختی" و "شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی" بر سرمایه روان شناختی زوج های دارای فرزند بیش فعال (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 3
17 الگوی ساختاری رابطه تناسب فرد شغل،با فرسودگی هیجانی و نگرش های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
18 الگوی ساختاری نقش میانجی ذهن آگاهی درپیوند بین فشار روانی شغلی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
19 Effectiveness of Training Based on Healthy Human Theory and Emotion-Focused Therapy in Marital Happiness (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 6، شماره: 3
20 The comparison two kinds of consensual divorce and nonconsensual divorce, in a variety of marriage (forced, intellectual, emotional, and rational‑emotional) among couples of applicant divorce who referred to the Justice Department of Isfahan Province (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
21 The Effect of Stress Inoculation Training (SIT) on Social Dysfunction Symptoms in Diabetic Patients (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 3، شماره: 1
22 بررسی اثربخشی بسته تلفیقی زوج درمانی هیجان مدار و شفقت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی و ابعاد دلبستگی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
23 بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر علائم اختلال جسمانی کردن بیماران دیابتی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 6، شماره: 1
24 بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کنندهبه مراکز مشاوره شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
25 بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر میزان افسردگی کودکان در خانواده های بازساختاریافته: یک مطالعه ی آزمایشی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 2
26 بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 4
27 بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
28 بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 2
29 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی اسنپ چهار، فرم معلم (SNAP-IV) در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی SNAP-IV (فرم والدین) در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 1، شماره: 1
31 پیش بینی باورهای ماکیاولیستی دانش آموزان ابتدایی بر اساس سبک های فرزندپروری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 2
32 تاثیر "درمان ذهن آگاهی بخشش محور" و "درمان هیجان مدار" بر بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 5
33 تاثیر آموزش ایمن سازی بر سلامت عمومی بیماران دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
34 تاثیر آموزش گروهی انسان گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متاهل مراجعهکننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 3
35 تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
36 تاثیر آموزش مدیریت کیفیت فراگیر بر فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 12
37 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 3، شماره: 9
38 تاثیر ارائه آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر افسردگی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
39 تاثیر بازی درمانی گروهی برهراس خاص کودکان 5تا11 ساله مراجعه کننده به درمانگاه های علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 38
40 تاثیر درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی خوابی و کیفیت خواب نوجوانان دختر مبتلا به بی خوابی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 3
41 تاثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی بر اضطراب اجتماعی و استرس دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 4
42 تاثیر هنر بازی درمانی شناختی-رفتاری و قصه درمانی شناختی-رفتاری بر ادراک درد و امیدواری در کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 6، شماره: 1
43 تاثیر یک دوره فعالیت هوازی منتخب برمیزان اختلالات خلقی دانش آموزان 15تا18 ساله (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
44 تاثیرآموزش شیوه های رفتاری گروهی برسازگاری اجتماعی کودکان ونوجوانان مصروع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
45 تاثیرآموزش گروهی شناختی ـ رفتاری براسترس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
46 تأثیر آموزش بهزیستی روان شناختی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
47 تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 6، شماره: 11
48 تأثیر درمان شناختی گروهی بر نشانه های بیخوابی در زنان مبتلا به بیخوابی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
49 تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل کننده سلامت روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 20
50 تدوین الگوی عوامل موثر بر شادکامی همسران کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 4
51 تدوین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرائی و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 11، شماره: 43
52 تدوین بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی و مقایسه اثربخشی آن با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی کارکنان شرکت تام کار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
53 تمایزات اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر شکوفایی و انعطاف پذیری روان شناختی زنان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 3، شماره: 4
54 رابطه بین تماشاگر خیالی و افسانه شخصی با ابعاد الگوهای خانواده در نوجوانان شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 34
55 رابطه خوش بینی و بدبینی باسلامت رون درافراد بزرگسال شهراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
56 رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 7، شماره: 23
57 رضایتمندی بیماران از وضعیت تغذیه در بیمارستانهای ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 1
58 مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی پذیرش و تعهد و تراپلی و درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کودکان افسرده (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 1
59 مقایسه «بسته درمانی تلفیقی درمان متمرکز بر شفقت و درمان پذیرش و تعهد» با «درمان شناختی رفتاری» بر افسردگی و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
60 مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و درمان یکپارچه نگر طرحواره محور بر مولفه های تکانشگری درویژگی های شخصیت مرزی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 7، شماره: 6
61 مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری با تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراک شده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
62 مقایسه اثربخشی آموزش تاب‌آوری و تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 4
63 مقایسه اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بومی شده و آموزش شناختی ـ رفتاری بر نگرش های ناکارآمد و عواطف شغلی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 5، شماره: 1
64 مقایسه اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی و آموزش روانشناسی مثبت نگر بر خوش بینی تحصیلی و معنای تحصیلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 3
65 مقایسه اثربخشی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی ادراک شده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 2
66 مقایسه اثربخشی بسته درمانی مبتنی بر تجارب با درمان مبتنی بر شفقت‌ورزی بر شادکامی و نشخوار فکری در بیماران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 1
67 مقایسه اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد مثبت نگر با درمان پذیرش و تعهد و روان درمانی مثبت نگر بر امیدواری زنان افسرده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
68 مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بومی شده ایرانی- اسلامی با درمان شناختی- رفتاری بر فشار خون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 6
69 مقایسه اثربخشی درمان وجودگرای معنویت محور وآموزش مدل سالمندی سالم بر امید به زندگی در سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 7، شماره: 2
70 مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی و طرحواره درمانی معنویت محور تلفیقی بر ناامیدی و سلامت روان زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
71 مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی و سرمایه عاطفی زنان افسرده (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 4
72 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی بومی با طرحواره درمانی یانگ بر تنظیم هیجانی و میل به طلاق در زوج های دارای تعارض (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
73 مقایسه اثربخشی گروهی قصه درمانی و هنر بازی درمانی بر اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان: با تکیه بر چهارچوب، اصول و قواعد رویکرد شناختی- رفتاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 1
74 مقایسه بهزیستی معنوی و احساس انسجام روانی زوجین رضایتمند و زوجین دارای تعارض (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 3
75 مقایسه تاثیر درمان مثبت ایرانی و پذیرش تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنش زنان نابارور شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 5
76 مقایسه تاثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
77 مقایسه سه شیوه دارودرمانی، شناختدرمانی و رفتاردرمانی درکاهش افسردگی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
78 مقایسه کیفیت زندگی (و ابعاد آن) در زنان مطلقه و غیرمطلقه و رابطه آن با ویژگیهای جمعیت شناختی در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 41
79 مقایسه هم وابستگی و رضایت زناشویی زنان متأهل عادی و در شرف طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
80 مقایسه هوش اخلاقی و سبک‌های دل‌بستگی در متأهلین با و بدون روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 4، شماره: 2
81 هنجاریابی پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مکاینری بر روی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روان درمانی وجودی مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر کیفیت روابط بین فردی زوجین (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 اثربخشی آموزش ایمن سازی دربرابر استرس برروابط مثبت زنان مبتلا به فشارخون اساسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
3 اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتنگر بر پاسخ قراردادی، ارتباط زناشویی، و جهت گیری مذهبی زنان متاهل شهر اصفهان با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی هوش معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
4 اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتنگر بر رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی ، حل تعارض وروابط جنسی زنان متاهل شهر اصفهان با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی هوش معنوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر اضطرابدانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
6 Comparison Organizational Commitment and Spiritual Intelligence, of Teachers of Elementary Schools and Junior High School (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت
7 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس بخشش بین فردی (گذشت) در زوجین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
8 پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس مؤلفه های هوش هیجانی(خوش بینی/ تنظیمهیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت های اجتماعی و کاربرد هیجانات) در زوجین شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
9 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
10 تاثیر آموزش گروهی غنی سازی زندگی زناشویی برسلامت روان همسران جانبازان اعصاب و روان شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
11 تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی بر سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
12 تاثیر روش درمانی مبتنی برپذیرش و تعهددرمانی ACT برمیزان افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
13 تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسرا های شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
14 تأثیر ده هفته فعالیت جسمانی بر رفتار ضد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
15 رابط اختلالات عملکرد جنسی به میران رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متاهل شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
16 رابطه اختلالات جنسی بامیزان رضایت اززندگی درزنان ومردان متاهل شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
17 روابط ساده و چندگانه تنوع طلبی، ماجراجویی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد بهمواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
18 مقایسه اثر بخشی روش درمانی غم اصیل و درمان تحلیل تبادلی بر رضایت از زندگی زنان دارای نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
19 مقایسه اثربخشی درمان لذت بردن مبتنی بر نظریه انسان سالم و درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و ابعاد آن در زنان درگیر طلاق عاطفی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری
20 مقایسه اثربخشی درمان واقعیت مجازی و درمان شناختی رفتاری بر هراس از گربه و ابعاد اضطراب در افراد مبتلا به هراس از گربه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
21 مقایسه اضطراب درد در افراد مبتلا به کمر درد مزمن و افراد سالم شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
22 مقایسه باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی- اجباری و افراد عادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
23 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
24 مقایسه بهزیستی روانشناختی، نگرش های مذهبی در دختران دبیرستانی مبتلا به بی موبایل هراسی و دختران دبیرستانی عادی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
25 مقایسه بهزیستی معنوی دبیران مرد وزن دوره دوم متوسطه شهرکرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
26 مقایسه بهزیستی معنوی زوجین طلاب و دانشجوی شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
27 مقایسه رضایت زناشویی زوجین طلاب و دانشجوی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
28 مقایسه رضایت زناشویی و هوش معنوی در زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی و زوجین دارای تحصیلات حوزوی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
29 مقایسه رفتارهای شهروندی سازمانی درمیان مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
30 مقایسه روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی و ناگویی خلقی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
31 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی، دوقطبی و عادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
32 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه والدین مبتلایان به وسواس فکری-عملی، افسردگی و گروه غیربالینی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
33 مقایسه عزت نفس و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان 12 تا 18ساله عادی و بزهکار کانون اصلاح و تربیت اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
34 مقایسه کیفیت زندگی افرادمبتلا به زخم پپتیک با افراد عادی درشهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
35 مقایسه کیفیت زندگی درافراد معتاد و غیرمعتاد شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
36 مقایسه هوش معنوی و رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
37 مقایسه هیجان خواهی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
38 مقایسه ی امید به زندگی، شادکامی، تاب آوری پرستاران بخش مراقبت ویژه با بخش عادی در دوران کرونا پرستاران بخش ویژه با بخش عادی در دوران کرونا کووید-۱۹ (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
39 مقایسه ی حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن و دانش آموزان عادی (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
40 مواجهه با یک چالش: خودافشاگری مشاور و تاثیرات متفاوت آن برفرایند و پیامدهای مشاوره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
41 نقش مولفه های جواخلاقی سازمان بررفتارهای انحرافی ورفتارهای مدنی - سازمانی ؛برخی پارادوکس ها وپیش بینی ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
42 نقش و جایگاه فرهنگ و تفاوت های آن در سبب شناسی اختلالات روان شناختی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران