دکتر عباسعلی امام جمعه

دکتر عباسعلی امام جمعه دانشیار  گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

دکتر عباسعلی امام جمعه

Dr. Abbasali Imamjomeh

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر تنش سرما بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رقم تجاری نیشکر CP۶۹-۱۰۶۲ با گونه Saccharum spontaneum در مرحله ی گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
2 ارزیابی تحمل به شوری کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 2
3 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 60
4 بررسی اثرات فیزیولوژیک زیتون از دیدگاه قرآن و تغذیه (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آن ها در توده های بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
6 بررسی نقش تیمارهای هورمونی در تغییرات فیزیولوژیکی انگور یاقوتی سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 36، شماره: 1
7 فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی روش آگرواینجکشن برای بیان سیستمیک ژن خارجی در گیاه ذرت به واسطه ویروس موزائیک نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A benchmarking for computational methods of Mass spectrometry based lipidomics data analysis (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 ارزیابی تاثیر سطوح متفاوت نانو ذره نقره بر خصوصیات جوانه زنی گندم با روش چند متغیره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف گندم تحت شرایط اعمال نانو ذره نقره برای با روش چند متغیره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
4 استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی برای کشف بیومارکرها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 انتقال ژن به گلرنگ از طریق دانه گرده (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 Benchmarking of bioinformatic Models and Tools in Personalized Medicine (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
7 Bioinformatic and molecular analysis of seed-specific promoter SBP in Tobacco (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
8 New methods of sequencing and new bioinformatics studies in Yaghooti grape transcriptome (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
9 بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
10 بررسی کارایی نشانگرهای مورفولوژیکی و ملکولی در تفکیک گونههای بابونه آلمانی(Matricaria sp.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 پروتئینهای آفت کش جدید به عنوان ترکیبات نویدبخش کنترل حشرات در حفظ نباتات نوین (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
12 تعیین چندشکلی ژنوتیپهای گندم بومی سیستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی نیمه تصادفی(ISJ( Intron Splicing Junction و مقایسه آن بانشانگر RAPD-PCR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
13 شناسایی QTLs صفات زراعی جو تحت تنش منگنز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
14 مرور جامعی بر ابزارهای بیوانفورماتیکی و چالش های مربوط به پیش بینی جایگاه های هدف اپیژنتیکی توسطتوالی یابی ژنومی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 مقایسه ابزارهای بیوانفورماتیکی برای تشخیص تغییر تعداد نسخه (CNV) بر اساس توالییابی کامل اگزون ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 مقایسه الگوریتمها و ابزارهای بیوانفورماتیکی مرتبط با برهمکنش های RNA-Protein (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 مقایسه کارایی نشانگرهایRAPDو نیمهتصادفی در ایجاد چندشکلی وبررسی تنوع ژنتیک بابونه آلمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 مهار گلدهی در انگور یاقوتی توسط ژن FLC (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
19 نقشه یابی QTLs صفات فنولوژیکی در لاین های دابل هاپلویید جو تحت تنش منگنز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی