دکتر محمد شیشه ساز

دکتر محمد شیشه ساز گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر محمد شیشه ساز

Dr. Mohammad shishehsaz

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.