دکتر سیدسروش قاضی نوری

دکتر سیدسروش قاضی نوری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سیدسروش قاضی نوری

Dr. SeyedSorush Ghazinoory

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب تعمیق ساخت داخل با رویکرد شکلگیری بومسازگان فناوری (مطالعه موردی پروژه ساخت داخل واگن مترو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 2
2 ارتباط به کارگیری فناوری های پیشرفته تولید، با اولویت های رقابتی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در صنعت نساجی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 4
3 ارتباط تصمیمات استراتژیک تولید با اولویتهای رقابتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها در صنعت قطعهسازی خودرو در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 2
4 الزامات طراحی وراه اندازی شبکه اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخبگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 36
5 الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 52
6 الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه سازی خودرو: بینش هایی برای درک واقعیت کنونی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
7 الگوی ساخت و انباشت قابلیت های فناورانه تولید محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای درحال توسعه:مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
8 الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
9 بررسی الزامات، چالش ها و قابلیت های شبکه اجتماعی کنش گران مدیریت فناوری و نوآوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 26
10 بررسی رفتار و عملکرد شرکت های دانش بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق وتوسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 4
12 بررسی نقش ناهمگونی شبکه بر قابلیت های شبکه ای و عملکرد دانشی شرکت ها در شبکه های زیست دارویی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 15
13 به کارگیری تحلیل نیروهای رقابتی در تدوین نقشه راه فن آوری (مورد مطالعه: تدوین نقشه راه زیست فن آوری کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 1
14 تبیین الگوی تصمیم گیری استراتژیک شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 85
15 تبیین نقش ناهمگونی شبکه در توسعه عملکرد شرکت ها در شبکه های نوآوری مبتنی بر رویکرد دوسوتوانی (مطالعه موردی: شرکت های زیست دارویی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 45
16 تکامل و هم تکاملی قابلیت های فناورانه، سیاست های دولت و ساختار بازار در نظام نوآوری بخشی: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
17 دو دهه با سیستم های نوآوری بخشی: مسیر پیموده شده و افق های پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
18 شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 1
19 شناسایی اقدامات ضروری برای راه اندازی شبکه های اجتماعی مجازی نخبگان ایرانی مبتنی بر تکنیک کرفت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
20 شناسایی تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروهای شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 4
21 شناسایی عناصر سازنده واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت‎های دانش بنیان با استفاده از روش حافظه‎ران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
22 شناسایی عوامل موثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
23 طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 3
24 قابلیت های عملیاتی به عنوان یکی از پیش شرط های حضور در شبکه تامین جهانی صنعت قطعه سازی خودرو؛ تحلیل چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 1
25 مدل ترکیبی هوشمند تعیین روش مشارکت عمومی- خصوصی صنعت آب و فاضلاب ایران بر مبنای الگوریتم های جمعی درختی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 1
26 مدیریت تاب آور پروژه، رویکردی نوظهور برای توسعه دانش مدیریت پروژه (مورد مطالعه: مدیریت طرحهای زیرساختی عمرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 8، شماره: 30
27 مسیر شکل گیری و تکامل قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متاخر: مطالعه موردی شرکت توگا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
28 نوآوری در خدمات (مفاهیم، ویژگی ها، رویکردها، دیدگاه ها و سیاست ها) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 48
29 واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
30 واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
31 واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی دلفی فازی، دیمتل فازی، دنپ و تاپسیس برای رتبه بندی پیمانکاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 بررسی ارتباط اتخاذ فناوری های پیشرفته تولید و قابلیت های رقابتی شرکتها در صنعت نساجی، یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 تاثیر بکارگیری فناوری های پیشرفته تولید (AMT) بر عملکرد شرکت ها در صنعت نساجی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
4 تحلیل سیستمی نقش و اهمی ت قابلیت های پویا و ظرفیت جذب فناوری اطلاعاتی مبتنی بر تجربه پیاده سازی سیستم های ERP (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 تخصص و مشارکت،نیازهای مراکز رشد برای حمایت از شرکت های تازه تاسیس تکنولوژی محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
6 توسعه نوآوری در صنعت مخابرات همراه از طریق گسترش اشتراک گذاری زیرساخت: راهکارهای سیاستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
7 چارچوبی برای ساماندهی و تسهیل تجاری سازی دارایی های فکری منتج از تحقیقات با منابع دولتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
8 چگونه رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار بر پنجره های فرصت یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده تاثیر می گذارند (صنعت توربین های گازی در ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
9 عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر پایه OHSAS 18000 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
10 قابلیتهای نوآوری در صنایع کوچک و متوسط با تمرکز بر جهتگیری یادگیری بنگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
11 مدیریت ناب پروژه، رویکردی برای بهبود شاخص های عملکرد مدیریت پروژه (مورد مطالعه: مدیریت طرح های زیرساختی عمرانی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 مقابله با مشکل شروع سرد کاربران جدیدالورود در شبکه های اجتماعی با استفاده ازمدل طبقه بندی افراد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
13 مورد مطالعه : فناوری بازیافت فلزات گرانبها از لجن مس توسط نانوذرات در شرکت مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع