دکتر محمدفرهاد عطایی

دکتر محمدفرهاد عطایی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران

دکتر محمدفرهاد عطایی

Dr. MohammadFarhad Atai

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.