دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دکتر عباسعلی حاجی کریمی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

Dr. Abbas Ali Haji Karimi

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A cross-level model of organizational commitment antecedents (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 2
2 ارائه الگو رضایت-اعتماد با تاکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
3 ارایه مدل زنجیره تامین بیمارستانی رقابت پذیر در بیمارستان های خصوصی تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 3
4 ارزیابی اعتماد مصرف کننده به فروشگاه های زنجیره ای (مورد مطالعه: فروشگاه شهروند) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 17
5 الگوسازی مسیری ساختاری رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
6 الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
7 بررسی تاثیر شایستگی های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی(مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی چگونگی تاثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‎کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 3
10 بررسی رابطه بین سبک های ارتباطی خانواده ها و فرآیند تصمیم گیری پیش از خرید نوجوان ها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی و تحلیل تاثیر اعتماد شناختی و عاطفی بر تبادلات رابطه ای خریداران و فروشندگان (مورد مطالعه شرکت های صادراتی صنعت مواد غذایی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
12 بررسی و تحلیل تاثیرات عدالت ادراک شده بر تمایلات رفتاری مشتریان و کیفیت خدمات ادراک شده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
13 بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد (مطالعه موردی صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ایران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 23
14 پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 4
15 تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلی رکود دانش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 261
16 تاثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 1
17 تاثیر ارزش ویژه شناسه مقصد گردشگری بر قصد بازدید مجدد بر اساس الگوی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
18 تاثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی: نقش میانجی سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
19 تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
20 تاثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی و موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
21 تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
22 تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 6
23 تبیین و ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 9
24 تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 12
25 تحلیل رقابتی بازار کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
26 تحلیل میان سطحی تاثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مساله و رفتارهای نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
27 تفاوت نگرش ها ی نوجوانان و بزرگسالان نسبت به رستوران های فست فود (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 24
28 سبک های تصمیم گیری مشتریان ایرانی: با تاکید بر قومیت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 8
29 شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
30 طراحی مدل انطباق پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
31 طراحی مدل راهبردی ممیزی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
32 طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
33 کارایی قابلیت های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 22
34 کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
35 کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه ای آرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
36 مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 2
37 مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هییت علمی دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
38 مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی: مطالعه موردی بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 1
39 نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه : صنعت داروسازی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 2
40 نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه : صنعت داروسازی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 6
41 همبستگی برون سپاری استراتژیک با عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی مدیریت نواوری جامع TIM و تاثیر آن بر تعالی سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 استراتژی های مدیریت بازیافت در راستای دستیابی به توسعه پایدار اکولوژیک در صنعت بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 The effects of Strategic Human Resource Management Practices on Knowledge Management Capacity and Organizational Innovation, Evidence from Railway Organization of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 بررسی اثر تولید ناب بر عملکرد مالی شرکت ها(مورد مطالعه صنعت خودرو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
5 بررسی تاثیر باورهای عملکردی و ذهنی بر روی حساسیت و ترجیح برند در تصمیمات خریداران سازمانی شرکت های ارائه دهنده خدمات حرفه ای در بازارهای صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
6 بررسی تاثیر مدیریت دانش نقش منابع انسانی در توسعه صنعت ساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
7 بررسی چگونگی شکلگیری نگرش ها ومقاصد مصرف کنندگان نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی رستوران های فست فود (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
8 بررسی رابطه رضایتمندی مشتری نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی رستوران های فست فود (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
9 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در تحقق مدل تعالی سازمانی در شرکت مزدا یدک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
10 بررسی مولفه علاقه مندی به نام تجاری در ایجاد ارتباطات نام تجاری و مصرف کننده در محصول شامپو مورد مطالعه فروشگاههای رفاه شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
11 بررسی و تاثیر اعتماد بر بهبود روابط صادر کنندگان.(مورد مطالعه شرکت های صنعت مواد غذایی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 بررسی و تحلیل برون سپاری منابع انسانی در ساختارهای نوین از منظر مزایا و مخاطرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
13 بررسی و تحلیل دیدگاه مدیران شرکت های خودروسازی ایران ازتولید ناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
14 بررسی و تحلیل رابطه بین حمایت ادراک شده سازمانی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر فرهنگ یادگیری سازمانی مطالعه موردی کارکنان بانک پارسیان در شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
15 بررسی و تحلیل عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی مورد مطالعه: بانک ملت شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
16 بررسی و تحلیل عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر وجهه سازمانی مورد مطالعه: بانک ملت شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
17 بررسی و تحلیل عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن بر وجهه سازمانی(مورد مطالعه: بانک ملت شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
18 بررسی و تحلیل عوامل راهبردی موثر بر بهبود صادرات محصولات غذایی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
19 تاثیر فرهنگ نوآورانه بر نگهداشت کارکنان به واسطه اخلاق حرفه ای (مطالعه موردی: بانک خاورمیانه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
20 تفکر طراحی در استراتژی: مروری بر مفاهیم و فرآیند تفکر طراحی و شناسایی ویژگی های متفکران طراحی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
21 چالش های اخلاقی اساتید و پژوهشگران حوزه کسب و کار در ایجاد و نشر دستاوردهای تاثیرگذار بر جامعه: راهکارهای بهبود و ارایه مدل مفهومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
22 سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی : کلید کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
23 ضرورت توسعه استراتژی مبتنی بر دانش بعنوان عنصر کلیدی در موفقیت سازمان های عصر نوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
24 کاربرد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک از منظر وضعیت رقابتی شرکتها(مورد کاوی: شرکتهای ساختمانی تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
25 معماری نوین مدیریت منابع انسانی، پیامد تغییر نقش مشتریان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک