دکتر محمد قنادی مراغه

دکتر محمد قنادی مراغه

دکتر محمد قنادی مراغه

Dr. Mohammad Ghanadi Maragheh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 19، شماره: 2
2 اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-۱۴ و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه ی زیر قرمز (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 2
3 اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 1
4 ارزیابی اکتیویته ویژه لوتسیوم-۱۷۷ تولیدی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 44، شماره: 1
5 ارزیابی اولیه ی امکان استفاده از رادیونوکلید سرب-۲۱۰ اضافی در برآورد توزیع مجدد خاک در اراضی دیم منطقه ی کوهین (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 4
6 ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-۱۵۳ تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 2
7 ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 37، شماره: 2
8 ارزیابی زنجیره تامین رادیونوکلید مولیبدن-۹۹ از طریق شکافت اورانیم با غنای پایین در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 42، شماره: 3
9 ارزیابی نقش رادیونوکلید Lu۱۷۷ به دوصورت با حامل اضافه شده (CA) و بدون حامل اضافه شده (NCA) در نشاندارسازی گروه های پپتیدی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 3
10 استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس ۳۰۱ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 21، شماره: 4
11 استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 3
12 استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم-7 در برآورد توزیع مجدد خاک در زمین های دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
13 امکان سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-۲۲۳ در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 4
14 امکان سنجی تولید رادیونوکلید صنعتی پرومتیم-۱۴۷ به روش پرتودهی نوترونی نئودیمیم در رآکتور تحقیقاتی تهران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 1
15 انتقال siRNA نشاندار با لوتسیم به داخل سلول های سرطانی کولون با استفاده از لیپوزوم ها: مطالعه مقایسه ای (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 6
16 بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازده ی روپوش های محافظ در تضعیف پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی به وسیله ی کد MCNP (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 37، شماره: 1
17 بررسی پارامتر های هیدرودینامیکی و بازده استخراج برای جداسازی اورانیم با استفاده از حلال تری اکتیل آمین در یک ستون استخراج ضربه ای افقی از نوع سینی دار (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 4
18 بررسی پارامترهای موثر بر نشان دارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با Y۹۰ و ارایه ی بهترین روش برای تولید رادیوداروی Y-HAp۹۰ مورد استفاده در رادیوسینووکتومی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 33، شماره: 3
19 بررسی پویایی اجزای فیزیکی کربن آلی خاک دانه های پایدار در انواع مختلف کاربری اراضی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
20 بررسی تاثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیال” (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 23، شماره: 2
21 بررسی تجربی استفاده از نانوذرات مگنتیت پوشیده شده با تری بوتیل فسفات @PEG@TBP۴O۳Fe به عنوان یک جاذب جدید جهت جذب یون های زیرکونیم(IV) از محلول های آبکی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 4
22 بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی Sm-EDTMP۱۵۳ حاصل از پرتودهی هدف های ساماریم طبیعی و غنی شده در موش های صحرایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 4
23 بررسی توزیع شعاعی دز و دز تجمعی رادیوداروهای مورد استفاده در تسکین درد متاستاز استخوان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 3
24 بررسی رفتار اکسایشی تیتانیم سیلیکون کاربید (۲SiC۳Ti) با قابلیت کاربرد به عنوان غلاف سوخت هسته ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 40، شماره: 3
25 بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I۱۳۱ به روش جانشینی هسته دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 33، شماره: 1
26 بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله ی گیاه ذرت در خاک های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ های P۳۲ و Zn۶۵ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 2
27 بهینه سازی فاصله منبع-آشکارساز پالس اکسی متر انعکاسی با استفاده از تحلیل تئوری انتشار پراکندگی نور در بافت ناهمگن جهت تشخیص دقیق هایپوکسی بافت تومورال (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 1
28 تاثیر صفحات جداکننده و سرعت ظاهری گاز ورودی بر عملکرد یک رآکتور بستر سیال حبابی از نوع گاز-جامد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 28، شماره: 4
29 تعیین درصد غنای اورانیم با استفاده از انرژی های پایین پرتوهای گاما وایکس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 17، شماره: 4
30 تعیین سن نمونه های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو کربن (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 29، شماره: 3
31 تعیین ضریب انتقال برخی رادیونوکلیدها از خاک به دانه ی برنج و دز جذبی سالانه ی ناشی از مصرف دو رقم برنج (هاشمی و خزر) در شمال ایران (سیاهکل- گیلان) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 2
32 تعیین مقدار روی در گندم و سبوس آن از طریق تجزیه به روش فعال سازی نوترونی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 33، شماره: 1
33 تولید سرامیک نانولایه ای Ti۳SiC۲ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 38، شماره: 1
34 تولید کلویید رنیم- ۱۸۸ سولفید برای درمان آرتریت روماتیسمی مفاصل زانو و بهینه سازی عوامل قدرت اسیدی، نسبت مولی و زمان فراآوایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 33، شماره: 4
35 تولید و ارزیابی اثرات سلولی رادیوکونژوگه های سیتوکسیمبSm-DOTA- ۱۵۳ و سیتوکسیمب-DOTA-Lu۱۷۷ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 44، شماره: 3
36 تولید و کنترل کیفی رادیوداروی ۱۷۵Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 2
37 تولید و نشاندارکردن رادیوداروی رنیوم-۱۸۶و ۱۸۸ به وسیله HEDP با استفاده از هدف رنیوم طبیعی و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موشها (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 29، شماره: 4
38 تولید هسته ی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هسته ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 37، شماره: 3
39 تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست شناختی رادیوداروی Y-EDTMP۹۰ بر روی موش های صحرایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 2
40 تهیه ی ژل زیرکونیم مولیبدات و بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بر کارآیی ژنراتورهای تکنسیم-m۹۹ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 4
41 جداسازی Sm۱۵۳ از ناخالصی رادیوایزوتوپ های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 4
42 جداسازی رادیو شیمیایی In۱۱۱ از مس و کادمیوم به وسیله کروماتوگرافی تبادل یون (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 25، شماره: 2
43 حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 1
44 خاستگاه ماگمایی کانه زایی Th-REE در کانسار سه چاهون براساس شواهد ژئوشیمیایی و داده های ایزوتوپی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
45 زمین لرزه وپیش در آمدهای آن (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 20، شماره: 2
46 ساخت پیش سازه متخلخل TiC با روش ریخته گری ژلی به منظور فرآوری مکس فاز Ti3SiC2 از طریق مذاب خورانی پیش سازه (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 11، شماره: 3
47 ساخت نانوساختارهای سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 40، شماره: 4
48 سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-۹۹ حاصل از شکافت (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 44، شماره: 2
49 سیماهای کانه زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ های برشی در کانسار سه چاهون براساس شواهد کانی شناختی ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 40، شماره: 2
50 شبیه سازی مونت کارلو دز جذبی بافت های نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درمانی ریز باریکه ای با پرتوهای ایکس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 4
51 محاسبات آهنگ دز ناشی از پرتوزایی طبیعی موجود در سنگ های گرانیتی ساختمانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 2، شماره: 2
52 مطالعه پارامترهای موثر بر انتقال دیسپروسیم از میان غشای مایع تثبیت شده حاوی سیانکس ۲۷۲ به عنوان حامل (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 43، شماره: 2
53 مطالعه و بررسی کانی سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه ی معدنی بافق، منطقه ی ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 2
54 مطالعه ی نظری و تجربی تولید رادیونوکلید درمانی تربیم-۱۶۱ در رآکتور تحقیقاتی تهران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 4
55 مقایسه ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce۳LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی باکد MCNP ۴C (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 1
56 مقایسه ی بازده ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 38، شماره: 4
57 نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ ۶۵Zn (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 29، شماره: 1
58 واحد برشی و کانه زایی Th-REE در کانسار سه چاهون، منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پلی الکترولیت های شیمیایی روی رفتار پراکنده سازی پودر کاربید تیتانیوم در محیط های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 ارائه یک رابطه تئوری – تجربی جهت طراحیستون های استخراج کننده ضربه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 ارائه یک مدل برای اندازه قطرات در دستگاه میکسر ستلر افقی تک مرحله ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 استخراج مایع-مایع مولیبدن (VI)از محیط های اسیدی توسط سیانکس -301 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
5 Synthesize and characterization of a radio-MOF as a novel potential agent for pain palliationof metastatic bone (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
6 بررسی اثر نانوذرات سیلیس بر زمان جدایی فازها در دستگاه میکسر ستلر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 بررسی اندازه میانگین قطره در ستون استخراج میکسر - ستلر هنسون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی تاثیر خواص فیزیکی فازها بر روی پدیده وارونگی فاز در یک دستگاه میکسر-ستلر پیوسته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بررسی تأثیر دور همزن و هلدآپ بر اندازه قطرات در دستگاه میکسر ستلر و ارائه یک مدل ریاضی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 بررسی جداسازی هافنیم از زیرکونیوم درحضور اسیدهای آلی به کمک استخراج کننده سیانکس -302 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
11 بررسی دور همزن، هلدآپ و نسبت دبی حجمی دو فاز بر روی اندازه قطرات در یکدستگاه میکسر ستلر در حضور و عدم حضور ماده فعال سطحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 بررسی و کاربرد بنتونیت ( مونتموریلونیت ) در حذف فلزات سنگین از پسماند های صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
13 شبیه‌سازی فرایند جداسازی دو عنصر 90Sr و 90Y توسط روش کروماتوگرافی تبادل یون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
14 مقایسه روشهای تجربی اندازه گیری HOLD-UP در ستون های استخراج کننده ضربه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 مقایسه فرایند جداسازی هافنیم از زیرکونیم در محیطهای اسیدکلریدریکی ، نیتریکی و سولفوریکی به روش استخراج حلالی و بااستفاده از استخراج کننده سیانکس 272 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
16 یک مدل جدید دینامیکی غیر تعادلی برای مدلسازی فرآیندهای جداسازی واکنشدار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران