دکتر کاظم پوستینی

دکتر کاظم پوستینی

دکتر کاظم پوستینی

Dr. Kazem Poustini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر چغندر قند درشرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
2 اثر تنش شوری بر توزیع یونی و برخی ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
3 اثر تنش شوری بر ویژگی های ریشه و توزیع یونی شش رقم گندم نان (.Triticume aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
4 اثر تنش شوری و منبع نیتروژن بر انتقال مجدد نیتروژن در دو رقم یونجه بمی و قره یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
5 اثر حذف برگبر عملکرد و انتقال مجدد مواد در شرایط مختلف رطوبتی و نیتروژن خاک در گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
6 اثر شوری بر تغییرات پروفایل پروتئینی درگیاهچه گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم روشن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
7 اثر محلول پاشی اسید آبسیزیک و سیتوکینین در مراحل مختلف رشد دانه بر پاره ای از جنبه های فیزیولوژیک روابط منبع و مخزن در دو رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 3
8 ارزیابی انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش شوری و بدون تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
9 ارزیابی پتانسیل انتقال مجدد در وضعیت کاهش منبع در ارقام زراعی گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
10 ارزیابی ویژگی‎های جوانه‎زنی ژنوتیپ‎های مختلف گندم در شرایط تنش اسمزی و هم بستگی آنها با سرعت سبزشدن و مقاومت به خشکی در شرایط مزرعه‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
11 ارزیابی ویژگی‎های جوانه‎زنی ژنوتیپ‎های مختلف گندم در شرایط تنش اسمزی و هم بستگی آنها با سرعت سبزشدن و مقاومت به خشکی در شرایط مزرعه‎ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
12 بررسی اثر القاکننده‌های تولید گره بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و خصوصیات گره‌زایی یونجه (Medicago sativa L.) در شرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
13 بررسی اثر تنش شوری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
14 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه برخی ازژنوتیپ ها و ارقام برنجOryza sativa L ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
15 بررسی ارتباط بین محتوی آب نسبی و پارامترهای تبادلات گازی با مقاومت به خشکی در هفت رقم گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
16 بررسی الگوی توزیع یونی در اندام های مختلف یونجه و رابطه آن با عملکرد در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
17 بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
18 بررسی فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون چربی ها در برگ پرچم ارقام حساس و متحمل گندم (.Triticum aestivum L) به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
19 بررسی فیزیولوژیک دفع سدیم در بافت های مختلف ارقام حساس و متحمل به شوری گندم Triticum aestivum L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
20 بررسی کارایی همزیستی و مقاومت به شوری سویه های ریزوبیومی همزیست با یونجه بومی خاک های استان تهران و زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
21 تاثیر تیامین و پیریدوکسین بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 1
22 تاثیر لوتئولین، شوری و ترشحات بذر بر بیان ژن گره زایی Rhizobium meliloti L. با استفاده از ارزیابی فعالیت آنزیم β-galactosidase (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
23 تجزیه کمی و کیفی ساپونین های واریته های مختلف یونجه و بررسی رابطه آنها با مقاومت به سرخرطومی برگ یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 3، شماره: 3
24 سرعتو مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
25 کاربرد باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
26 مکان‎یابی ژن‎های کنترل‎کننده تحمل به شوری در برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 4
27 واکنش ارقام قدیم و جدید گندمهای مناطق معتدل،گرم و سرد ایران به کاهش قدرت منبع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
28 واکنش ارقام گندم به کاهش اندازه منبع درمرحله گلدهی: تعدادووزن دانه،پایداری کلروفیل و ذخایرساقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
29 واکنش وزن دانه گندم در موقعیت های مختلف مکانی سنبله و سنبلک به کاهش اندازه مبدا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
30 واکنش های فیزیولوژیکی ارقام کلزا (Brassica napus L.) در مرحله رشد رویشی نسبت به تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
31 واکنش های فیزیولوژیکی ارقام کلزا (Brassica napus L.) در مرحله رشد رویشی نسبت به تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کاهش سطح برگ گندم روی عملکرد و انتقال مجدد کربن و نیتروژن در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثرنور نیتروژن و سیتوکینین برفعالیت نیترات ریداکتاز گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارتباط بین هدایت روزنه ای و سرعت رشددرتحمل تنش اسمزی گندمTriticum aestivum Lدرشرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی تاثیر سرمادهی مرطوب، برخی تیمار های هورمونی و دوره انبارداری بر شکست خواب و القاء جوانه زنی بذر زیره سیاه ایرانی Bunium persicum (Boiss. ) B. Fedtsch (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی، عملکرد و مقدار کلروفیل a و b در ٣٠ رقم گندم نان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل شوری دربرگ پرچم ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 به کارگیری سیستم هیدروپونیک باز (کشت در ماسه) در تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 تاثیر صفات فیزیولوژیکی بر عملکرد نخود سفید در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 تاثیرشدت های مختلف برگزدایی برواکنش دورقم گندم حساس و مقاوم به کاهش منبع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 واکنش صفات رشدی سورگوم، ذرت و ارزن علوفه ای به رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران