دکتر محمدصادق ثابت

دکتر محمدصادق ثابت استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدصادق ثابت

Dr. Mohammad sadegh Sabet

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Isolated microspore culture in eggplant and inducing heart-shaped embryos (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 11، شماره: 2
2 Potential survey of Iranian hexaploid landraces and modern cultivated bread wheat for iron, zinc, phytate, and phytate/mineral molar ratio (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی اثر حفاظت فراسرد به روش شیشه ای کردن بر شاخص های رشد و نمو جنین های زیگوتی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
4 تاثیر بیان ژن P19 بر افزایش میزان رونویسی و تولید پروتئین نوترکیب پلاسمینوژن بافتی انسانی (rtPA) در گیاه توتون (Nicotiana benthamiana) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
5 تاثیر بیش بیان ژن های اسیدفسفاتاز AtPAP۱۷ و AtPAP۲۶ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه تحت تنش شوری در گیاه Arabidopsis thaliana (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژنهای PHT در گیاه Arabidopsis thaliana (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی گندمهای نان ایرانی کارا و ناکارا در جذب عنصر روی از نظر صفات مورفولوژیک ریشه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 افزایش تولید و ترشح پاکلی تاکسل با استفاده از اسید آمینه بنزوئیل گلایسین سدیم سالت و نانولوله چند دیواره کربنی عاملدار شده با کربوکسیل در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار(Taxus baccata ) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
4 افزایش تولید و ترشح پاکلی تاکسل با استفاده از اسید آمینه بنزوئیل گلایسین سدیم سالت و نانولوله چند دیواره کربنی عاملدار شده با کربوکسیل در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار(Taxus baccata) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
5 الگوی بیانی ژن های 4CL و HCT در ریشه های مویین گیاه سرخارگل تحت تاثیر متیل جاسمونات و نانولوله کربنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 Disease severity evaluation index of melon landraces from Esfahan area infected with Fusarium oxysporum f. sp. melonis race ۱.۲ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
7 Multi-walled Carbon Nanotubes Functionalized Effect on Expression of TXS and DBTNBT Genes Involved in Paclitaxel Biosynthetic Pathway in Taxus baccata (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
8 بررسی اثر سیتریکاسید و پیشتیمار ریزنمونه بر کاهش ترشح ترکیبات فنولی در کشت کالوس گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
9 بررسی اثرات حجم محیط کشت و وزن اولیه مادهی گیاهی روی رشد و نمو ریشه های موئین در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
10 بررسی پروموتر ژن pap9 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 بررسی تنوع مورفولوژیکی در تودههای مختلف گشنیز Coriandrum sativum L. بومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی طول دوره نهفتگی و پیشرفت نژاد ۱.۲ بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپهای ملون (Cucumis melo L.) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 بررسی فعالیت فسفاتازی آنزیمAtPAP17در گیاهان طبیعی و بیشبیان آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 بررسی نقش ژن اسید فسفاتاز ارغوانی AtPAP7 در متابولیسم فسفات و رشد گیاه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 پیشبینی و بررسی بیوانفورماتیکی توالی ژنی عوامل رونویسی WRKY۳۳،هMYB۳،ERF۱۵ و MYC۲a با استفاده از دادههای ترنسکریپتومی پایگاه داده SRA و TSA در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
16 تاثیر بیان هترولوگ ژن AtOAP26 رمز کننده یک آنزیم اسید فسفاتاز ارغوانی بر بیوماس گیاه کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 تاثیر بیان هترولوگ ژن AtPAP17 بر عملکرد گیاه توتون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
18 تاثیر بیان هترولوگ یک ژن رمزکننده آنزیم اسیدفسفاتاز ارغوانی گیاه آرابیدوپسیس تالیانا بر محتوای فسفرگیاهان بیشبیان توتون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 تاثیر نانولوله کربنی چند دیواره عاملدار بر تولید شیکوریک اسید کل در ریشه های مویین گیاه سرخارگل (.Echinacea purpurea L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 تأثیر درجT-DNAدر ژنAtPAP17بر فعالیت فسفاتازی گیاهان جهشیافته آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 تغییر در الگوی رشد و بیان ژنی گیاهان جهش یافته در ژن pap26 آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 تنوع عنصر روی و فیتات در برخی از ژنوتیپ های گندم دوروم ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
23 توتون AtPAP بررسی عملکرد ژن 26 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 جداسازی و همسانه سازی ژن تاکسوئید 14B هیدروکسیلاز از سلول های گیاه سرخدار گونه Taxus baccata (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
25 شبکه جبرانی بین ژن های اسید فسفاتازهای گیاه آرابیدوپسیس جهت حفظ هموستازی فسفات سلولی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
26 مطالعه تاثیر گیاه ترخون بر روی فعالیت فیبرینولیتیکی لخته خون در محیط آزمایشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 نانوحسگرهای زیستی بر پایه توالی اسید نوکلئیک: ابزاری قدرتمند در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 نقش عوامل رونویسی WRKY و 75 PHR در تنظیم بیان ژن های اسید فسفاتاز گیاه آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران