دکتر سیامک سامانی

دکتر سیامک سامانی دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر سیامک سامانی

Dr. Siamak Samani

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 39
2 آزمون مدل علی طرحواره های نقش جنسیتی ، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 33
3 اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
4 اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران بر مشکلات درونی و بیرونی کودکان دچار مشکلات رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده دوره: 3، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر خود تمایز یافتگی و سلامت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 41
6 اثربخشی مداخله سوسیودرام بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 4
7 اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 39
8 ارائه یک مدل جهت تبیین تعارضات خانوادگی در خانواده های دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 37
9 ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 3
10 ازدواج خویشاوندی: دغدغه های معلولیت فرزندان، کیفیت و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 32
11 Causal Model of Marital Boredom Based on Emotional Maturity and Social Maturity (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 31، شماره: 1
12 Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in ۲۰۱۲ (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 19، شماره: 73
14 بررسی اثربخشی بازی درمانی تعاملی با مدل تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب های دلبستگی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
15 بررسی تاثیر درمان مبتنی بر فرزندپروری پیشتاز و درمان مبتنی بر فرزندپروری مثبت بر مشکلات بیرونی و درونی کودکان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 50
16 بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان با خشونت مادران دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 44
17 بررسی روایی و پایایی و ساختار عاملی مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی ساختار عاملی و کفایت روان سنجی پرسشنامه سبک پردازش هویت (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 10
19 بررسی عمده ترین عوامل ایجادکننده درگیری های زناشویی در گروهی از دانشجویان متاهل در دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 3
20 بررسی نقش انعطاف پذیری و انسجام خانوادهدر هدف گرایی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی نقش واسطه ای منبع کنترل بر جهت گیری مذهبی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 42
22 تاثیر درمان مبتنی بر کاهش روابط فرازناشویی بر بی ثباتی ازدواج و عملکرد خانواده در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده دوره: 2، شماره: 3
23 تدوین مدل هویت حرفه ای اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 37
24 تدوین و تعیین شاخص های روان سنجی مقیاس راهبردهای خواندن در بین دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم وششم ابتدایی). (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 40
25 رابطه بین ابعاد کمال گرایی و هدف های پیشرفت با نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 24
26 ساخت مقیاس ویژگیهای شخصیت انسان کامل براساس آراء و نظرات علامه محمد تقی جعفری (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 8، شماره: 30
27 سبک های والدگری در گونه های مختلف خانواده در مدل فرایند و محتوای خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 2
28 شناخت شناسی کودکان پیش دبستانی درباره عدالت توزیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 1
29 شناسایی عوامل زمینه ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
30 عوامل و زمینه های احساس تنهایی زنان (یک مطالعه پدیدارشناسی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 41
31 کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 1
32 کفایت شاخص های روانسجی نسخهی فارسی فرم کودکان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 2، شماره: 5
33 مداخله به شیوه سوسیودرام: ارزیابی اثربخشی بر اضطراب کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 3
34 مدل ارتباطی هوش هیجانی و اشتیاق شغلی با نقش واسطه گری کمال گرایی مثبت ومنفی در بین معلمان دبیرستانهای شیراز (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 46
35 مدل ساختاری عوامل خانوادگی با نقش واسطه گری عوامل فردی برای رفتارهای تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 34
36 مدل عضویت گروهی با تحلیل تمییز برای دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر بر اساس شاخص های خانوادگی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 40
37 مدل علی رضایت از زندگی دانش آموزان بر اساس الگوهای استفاده از اینترنت با واسطه گری تعارض والد-فرزند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 54
38 مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی و علائم مثبت و منفی در بیماران اختلال دو قطبی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 38
39 مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم پرخاشگری و مانیا در بیماران اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 3
40 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر بهزیستی روانشناختی و بهبود سازگاری زناشوئی در خانواده های ساکن شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 42
41 مقایسه اثربخشی مداخله بهنگام و مداخله بهنگام به همراه آموزش خانواده بر بهبود توانایی تحصیلی نوآموزان دیرآموز (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 3
42 مقایسه اثربخشی نقاشی درمانی، گل بازی، و روش تلفیقی بر تاب آوری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 4
43 مقایسه باورهای انگیزشی فرزندان در گونه های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 6
44 مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 31
45 نقش سبک های دلبستگی، پیوند والدینی و خود پنداره در اعتیاد جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 3
46 نقش واسطه ای روان بنه های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه های مقابله با تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 33
47 نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین الگوهای ارتباطی و کیفیت زندگی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 7، شماره: 26
48 نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای سبک والدگری و مشکلات هیجانی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 3
49 واسطه گری عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 14
50 ویژگی های روانسنجی نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ(PYDQ) (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 31
51 هم سنجی خودتنظیمی در گونه های ناهمسان خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی هیپنوتراپی بر بهبود نشانه های افسردگی و اضطراب در معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
2 اثربخشی هیپنوتراپی در کاهش اشتیاق در معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
3 اقدام پژوهشی: رویکردی نوین به نقش معلم درآموزش (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
4 اقدام پژوهی : رویکردی نوین به نقش معلم در آموزش (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
5 Lifestyle and Attachment Needs: Emotional-Focused TherapyPerspective (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی
6 بررسی ابعاد تنظیم شناختی هیجان بر ابعاد سازگاری در زنان باردار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
7 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجانی بر بهبود مهارت های تنظیم هیجانی، تاب آوری و صمیمت در زوجین دارای اختلافات زناشوئی مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره خانواده شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی
8 بررسی تاثیر آموزش خانواده براساس مدل فرایند محتوا برنیم رخ شناختی خانواده های دارای کودک بیش فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
9 بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده با شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
10 بررسی رابطه بین وابستگی به والدین و سبک های عشق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
11 بررسی رفتارهای پر خطر و سرمایه روانشناختی معتادان مراکز ترک اعتیاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
12 بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دختر شهر شیراز در سال 1396 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
13 بررسی کارایی مدل محتوا و فرایند خانواده در تبیین تفاوت بین خانواده های متقاضی طلاق و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
14 بررسی نگرش های زیست محیطی دانش آموزان راهنمایی و متوسطه مدارس آموزشی جزیره کیش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
15 بررسی و مقایسه فرسودگی و ابعاد آن در والدین کودکان دارای اختلال یادگیری و عادی در شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
16 پیش بینی اضطراب مرگ براساس بهزیستی معنوی و ابعاد دلبستگی به خدا در زنان سالمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری
17 پیش بینی اضطراب مرگ براساس بهزیستی معنوی و ابعاد دلبستگی به خدا در زنان سالمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
18 پیش بینی اضطراب مرگ براساس بهزیستی معنوی و ابعاد دلبستگی به خدا در سالمندان شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
19 پیش بینی امید تحصیلی و امید عاطفی و عاشقانه بر اساس سبک های والدگری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
20 پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس حمایت اجتماعی دانشجویان متاهل شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
21 پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس همدلی دانشجویان متاهل شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
22 پیش بینی بهزیستی روانشناختی نوجوانان براساس الگوی ارتباطی خانواده و سبک هویتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
23 پیش بینی تاب آوری بر اساس شفقت خود و تنظیم هیجانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان فسا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
24 پیش بینی تعارضات بین فردی در کار و ابعاد سازگاری بر اساس ویژگی های شخصیتی کارکنان بیمارستان های شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
25 پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک های تفکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
26 پیش بینی تفکر انتقادی براساس سبک های والدگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
27 پیش بینی خود کارآمدی و پرهیز از مواد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
28 پیش بینی خودکارآمدی ادراک شده شغلی در معلمان استثنایی بر اساس خودتنظیمی شناختی هیحانی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی
29 پیش بینی خودکارآمدی بر اساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
30 پیش بینی سازگاری براساس سبک های والدگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
31 پیش بینی سبک زندگی بر اساس تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به ام اس، سرطان و تومور مغزی (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
32 پیش بینی کنترل خشم بر اساس مولفه های صبر و تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
33 پیش بینی مکانیزم های دفاعی بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
34 پیش بینی مکانیزم های دفاعی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
35 پیش بینی نارسایی کنشی نگرش بر اساس ابعاد شخصیت دردانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
36 تاثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
37 تأثیر آموزش مهارتهای فراشناختی در راهبردهای مطالعه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
38 تجربه زیسته افراد مبتلا به فلج مغزی از آسیبها و تعاملات اجتماعی درشهرحاشیه نشین پرند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
39 تفکر انتقادی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
40 رابطه انسجام خانواده و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
41 رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی و نگرش نسبت به مرگ در سالمندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
42 رابطه تعارضات زناشویی و کیفیت اخلاقی رابطه جنسی در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
43 رابطه سبک های والدگری با اختلالات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
44 رابطه والدگری با خودپنداره و ابعاد آن در دانش آموزان شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
45 رابطه والدگری با خودگسستگی و ابعاد آن در دانش آموزان شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
46 رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده و بهزیستی روانشناختی نوجوانان با واسطه گری ابعاد هویت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
47 طراحی نرم افزار خانواده سنجی مبتنی بر مدل بافت نگر فرایند و محتوای خانواده (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
48 عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکالیف نگهداری ذهنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
49 کفایت روانسنجی الگوهای ارتباطات زوجین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
50 کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس پیوند والدینی پارکر در جمعیت دانش آموزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
51 کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی معلمان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
52 کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
53 مدل علی عزت نفس و دلبستگی به خدا برای والدین و فرزندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
54 مدل علی فرایند و محتوای خانواده، انواع رفتار جامعه پسند و انواع رفتار جامعه ستیز با واسطه گری تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
55 مقایسه استراتژی های یادگیری در گونه های مختلف خانواده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
56 مقایسه حل مسئله اجتماعی در گروههای مختلف سنی زنان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
57 مقایسه رضایتمندی شرکت کنندگان در آموزش پیش از ازدواج در سه روش (پرسش و پاسخ، سخنرانی، کارگاهی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
58 مقایسه سبک زندگی در گروه های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده در زوجین شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما
59 مقایسه سبکهای دلبستگی، خودپنداره و استرس در مادران دارایفرزندان معلول و عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
60 مقایسه مهارت اجتماعی درکودکان پیش دبستانی مقبول و مطرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
61 مقایسه میزان اختلالات رفتاری کودکان در گونه های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند ومحتوای خانواده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
62 مقایسه همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و احساس تنهایی بین دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
63 مقایسه ی فرایند و محتوای خانواده در خانواده های دارای کودک بیش فعال و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
64 نقش مطالعات میان رشته ای دراعتلاءعلوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
65 نقش واسطه ای تاب آوری برای خودتنظیمی شناختی هیحانی و خودکارآمدی ادراک شده شغلی در معلمان استثنایی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی
66 نقش واسطه گری خودگسستگی برای والدگری و سلامت روان نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
67 نقش واسطه گری راهبردهای مقابله با استرس برای هوش هیجانی و نشانگان استرس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
68 نقش واسطه گری سبک های مقابله با استرس برای عوامل استرس و نشانگان استرس در دانش آموزان دوره ی دبیرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده