دکتر ناهید شبانیان بروجنی

دکتر ناهید شبانیان بروجنی دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر ناهید شبانیان بروجنی

Dr. Nahid Shabanian borojeni

دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ریخت شناسی بلورهای زیرکن گرانیت گنایسی آبادچی، شمال دریاچه سد زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
2 بررسی ریخت شناسی زیرکن و سرشتی های ژئوشیمیایی پلوتون گرانیتی قلعه دژ، ازنا (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 2
3 بررسی سنگ نگاری پاراگنیس های شمال شرق گلپایگان: میگماتیتی شدن و شواهد دگرگونی پسرونده (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
4 بررسی فرکتال مرز دانه های کوارتز در گرانیت گنیس آبادچی، شمال شهرکرد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
5 پتروژنز سنگ های آتشفشانی پلیوسن- کواترنری در استان اصفهان: با نگرشی برماگماتیسم آداکیتی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 3
6 پتروفابریک و استرین نهایی آمفیبولیت های موته-گلپایگان: شواهدی از تغییرشکل ترافشارشی در نوار دگرگونی سنندج - سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 3
7 ریزساختارهای دگرشکلی دینامیک در کانی های گنایس چشمی منطقه توتک، پهنه سنندج-سیرجان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 10
8 زمین - دماسنجی دگرشکلی مرمرها بر اساس ماکل در شمال شرق معدن ژان، پهنه ی سنندج- سیرجان، استان لرستان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
9 زمین شیمی و محیط زمین ساختی گرانیت گنایس های آبادچی، شمال شهرکرد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
10 ژئوشیمی توده گرانیتوییدی قره بلطاق، بویین میان دشت (جنوب شرق الیگودرز) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 11
11 ژئوشیمی گرانیت پرآلومینیوس دومیکایی میلونیتی پل نوغان، غرب استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 4
12 ژیوشیمی توده گرانیت- گنایس میلونیتی تورمالین دار شمال شرق معدن ژان، استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
13 شواهد بافتی وجود شرایط دینامیکی در حین و پس از تبلور گنایس های دیناموماگماتیک قلعه دژ، ازنا (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 3
14 شیمی کانی کلینوپیروکسن درسنگ های گابرویی گنبد نمکی دره بید، چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
15 عوامل کنترل کننده تبلور تورمالین توده گرانیت- گنایس میلونیتی شمال شرق معدن ژان (استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
16 کانی شناسی و شناخت پروتولیت گنایس های شمال دریاچه ی سد زاینده رود، شمال شهرکرد (پهنه ی سنندج – سیرجان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
17 کانی شناسی، زمین شیمی و سنگ زایی آمفیبولیت های شمال شرق یان چشمه، جنوب شرق دریاچه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
18 منشاء و ژئودینامیک دلریت های گنبد نمکی کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
19 مینرال شیمی و تعیین خاستگاه تورمالین های توده گرانیت-گنایس شمال شرق معدن ژان، استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 23
20 ویژگی ژئوشیمیایی سنگ های آمفیبولیتی پیر عباد، شمال شرق ازنا، پهنه سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 4
21 ویژگی های تکتونو ماگمایی توده ی نفوذی بغم در جنوب شرقی اردستان بر مبنای شیمی کانی کلینوپیروکسن و آمفیبول (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 21، شماره: 3
22 ویژگی های ژئوشیمیایی توده ی گابرویی بغم در جنوب اردستان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
23 ویژگیهای ژیوشیمیایی و ایزوتوپی پروتولیت اکلوژیتهای شمال شهرکرد: شاهدی بر تکوین حوضه پشت کمان نیوپروتروزوییک در پهنه سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابیکیفیتآبچشمه سندگان شهرستان لردگان جهت شرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 بررسی اندی سهای مورفومتری رسوبات پادگانه های آبرفتی رودخانه زایند هرود در برخی نقاط انتخابی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
3 بررسی ریخت شناسی بلورهای زیرکن توده گرانیتوییدی مروک، شمال درود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
4 بررسی ریخت شناسی زیرکن در گرانیت میلونیتی زرکان، اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
5 بررسی زمین فشار-دماسنجی گارنت آمفیبولیت های صادق آباد، شمال شهرکرد (زون سنندج-سیرجان). (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
6 بررسی شواهد دگر شکلی دینامیکی دانه های کوارتز در رگه های سیلیسی شمال شرق یان چشمه استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
7 بررسی شواهد دگرشکلی دینامیک در متاگرانیتوئیدهای روستای آبادچی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن و پتروگرافی سنگ های گابرویی گنبد نمکی باغ بهزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
9 بررسی عملکرد دگرگونی دینامیک و تاثیر توده های گرانیتی بر شیستهای پیرامون دریاچه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی محیط تکتونیکی متاگرانیت های میلونیتی جنوب عادگان شهرستان فریدون شهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
11 بررسیکیفیتآب برخیاز چشمههای استان چهار محال و بختیاری از نظر آلودگی به فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 پتروگرافی بتن سخت شده سد و نیروگاه راغون با تاکید بر تاثیر میکرو سیلیس بر کنترل واکنش زایی قلیایی-سیلیسی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
13 پتروگرافی گرانیت گنایس جنوب غرب یکه چاه (شمال شرق گلپایگان) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
14 پتروگرافی و شواهد حاکی از دگرشکلی در پگماتیت گرانیتی اوچستان (شمال شرق گلپایگان، پهنه ی سنندج_سیرجان) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 تاثیر زمین شناسی بر ژئومورفولوژی رودخانه مئاندری زاینده رود (مطالعه موردی از سد زاینده رود تا پل زمانخان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
16 تاثیر نفوذ گرانیت گنایس بر آمفیبولیت های شمال شرق معدن ژان استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
17 تحلیل ریزساختاری بلورهای کوارتز در گرانیت میلونیتی زرکان، اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
18 تعیین الگوی فضایی بلورهای کوارتز و فلدسپار در ماسه سنگ های ناحیه هوره، استان چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
19 تعیین تحولات ماگمایی سنگ های ولکانیکی جنوب شرق نهبندان طی بررسی پترو گرافی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
20 تعیین شرابط دگرشکلی ریزساختار ماهی شکل در میکاشیست توتک، پهنه سنندج-سیرجان براساس شواهد پتروگرافی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
21 زمین دماسنجی کلسیت بر اساس ماکل در رگه های سنگ های تخریبی منطقه هوره شمال شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
22 ژئوسایت پیرغار، شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
23 شواهد پتروگرافی دگرسانی های اعمال شده بر سنگ های ماگمایی گنبدنمکی نازی، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 شواهد دگرشکلی کانی کوارتز از بخشهای فلسیک آمفیبولیت میدانک، شمال درود. (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
25 مطالعه آماری شرایط حاکم بر محیط رشد بلورهای پلاژیوکلاز گنبد نمکی دشتک، چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
26 مطالعه پراکندگی اندازه بلورهای پلاژیوکلاز بازالتی گنبد نمکی دره بید، چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
27 مینرال شیمی بیوتیت های پلوتون گرانیتوئیدی قلعه دزد، شمال غرب ازنا (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
28 نقش کنترل کننده های ساختاری برکانه زایی در پهنه برشی شمال شهرکرد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
29 نگرشی بر توده های نفوذی گرانیتوئیدی در شمال غرب شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 ویژگیهای تکتونو ماگمایی توده نفوذی بغم در جنوب اردستان بر مبنای مینرالشیمی کانی پیروکسن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 ویژگیهای کانی شناسی و تخمین کمی فوگاسیته اکسیژن در کمپلکسگرانیتوئیدی چشمه سفید گلپایگان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 یافت ههای نوین از زمان فرورانش نئوتتیس بر مبنای سن نگاری مطلقAr40/39Ar نمون ههای اکلوژیت شمال شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران