دکتر محسن حیدری

دکتر محسن حیدری استادیار  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دکتر محسن حیدری

Dr. Mohsen Heidary

استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.