علی احمدآبادی

 علی  احمدآبادی

علی احمدآبادی

Ali Ahmadabadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری مخاطره ی بیابان زایی در حوضه ی آبریز مند با تاکید بر رهیافت ویکور توسعه یافته (E-VIKOR) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 2
2 برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با کمک معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده (RUSLE) در حوضه آبریز حبله رود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 37
3 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات هیدرولوژی حوضه آبریز حبله رود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 5
4 به کارگیری الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار در پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز درکه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
5 پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز کن بر اساس مدل ریز مقیاس نمایی آماری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 51
6 تحلیل مخاطره ناشی از سیلاب با تکیه بر مدل WMS در حوضه های آبریز شهری مطالعه موردی: حوضه های دربند، گلابدره و سعدآباد کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 57
7 تحلیل هیدروژیومورفولوژی واحدهای پاسخ هیدرولوژی (HRU) در حوضه ی آبخیز قره سو اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 5
8 شبیه سازی پهنه های سیل گیر در حوضه های آبریز کلان شهر تهران (حوضه کن) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
9 طبقه بندی انواع دشت سر مبتنی بر رویکرد ژئومورفومتری در منطقه اشکذر یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
10 طبقه بندی نظارت شده لندفرم های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک (نمونه موردی: منطقه مرنجاب) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه کارایی الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه سنگ فرش بیابان مطالعه موردی: منطقه خشک جنوب سمنان (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 مقایسه کارایی روش های طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان و سطوح موازی تصاویرماهوارهای در تهیه نقشه سنگ فرش بیابان (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
3 آشکارسازی تغییرات موقعیت خط ساحلی با استفاده از TM و +ETM لندست (مطالعه موردی: خلیج گرگان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی اقلیم گردشگری جزیره قشم با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
5 ارزیابی بحران کم آبی با استفاده از شاخص های سفره های آب زیر زمینی و مواد جامدمحلول معیار آب در مدل IMDPA (مطالعه موردی: جنوب سمنان) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
6 ارزیابی توان محیطی گردشگری در پهنه های جنگلی شمال کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
7 ارزیابی روند توسعه شهرنشینی با استفاده از تصاویر Landsat8 مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی کیفیت ژئومورفولوژی رودخانه وردآورد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
9 استخراج اتوماسیون سیرکهای یخچالی بر اساس ویژگیهای ژئومورفومتریک نمونه موردی منطقه زرد کوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
10 برآورد فرسایش خاک با استفاده از معادله اصلاح شده جهانی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه فیروزآباد) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
11 برآورد میزان فرسایش با کمک معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده (RUSLE) در حوضه سد تنگ حمام استان کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
12 بررسی عوامل موثر بر توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat (مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 تاثیر تراکم پوشش گیاهی بر تغییرات بستر رودخانه در حوضه کن سولقان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
14 تحلیل تغییرات و پیش بینی کاربری اراضی آینده حوضه آبخیز ماسوله با رویکرد کاهش مخاطرات ژئومورفولوژیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
15 تحلیل روشها و مدل های ارزیابی توان محیطی در آمایش سرزمین ایران از دیدگاه ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
16 تحلیل فرونشست در ارتباط با برداشت آب های زیرزمینی در جنوب غرب دشت تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
17 ساماندهی پراکنش فضایی دفاتر خدمات الکترونیک شهری - مطالعه موردی:منطقه ی 7 شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
18 کارآیی روش کریجینگ در بررسی تغییرات توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
19 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدل سازی عناصر اقلیمی(بارش و دما) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
20 کاربرد مدلهای DEM و TIN در بررسی تغییرات توپوگرافی قوس رودخانه ها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 کاربرد و ارزیابی مدل ترکیبی خطی وزندار در پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز برد زرد استان کردستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
22 ناپایداری ناشی از نئوتکتونیک در کلان شهر تهران . مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران