دکتر علیرضا حیدرئی

دکتر علیرضا حیدرئی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

دکتر علیرضا حیدرئی

Dr. Alireza Heidarie

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.