دکتر زهرا دشت بزرگی

دکتر زهرا دشت بزرگی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

دکتر زهرا دشت بزرگی

Dr. Zahra Dasht Bozorgi

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.