دکتر مهدی تقدسی

دکتر مهدی تقدسی استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مهدی تقدسی

Dr. Mahdi Taghadosi

استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.