دکتر بهار فراهانی

دکتر بهار فراهانی استاديار پژوهشکده فضاي مجازي

دکتر بهار فراهانی

Dr. Bahar Farahani

استاديار پژوهشکده فضاي مجازي

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.