علی بزرگی امیری

 علی  بزرگی امیری

علی بزرگی امیری

Ali Bozorgi amiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.