دکتر رضا حسن ساجدی

دکتر رضا حسن ساجدی استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا حسن ساجدی

Dr. Reza Hasan Sajedi

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر مهاری ریزمولکول دیاتیلتیاتریکربوسیانینیدید بر تجمعات پروتئین نوترکیب تاو (TAU) به عنوان کاندیدای داروی ضد آلزایمر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 1
2 بررسی خواص بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی دیواره های مخمر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
3 بررسی نقش چپرونی پروتئین Hsp70 از ماهی Rutilus frisii kutum در غیرفعال سازی حرارتی لوسیفراز در شرایط in vivo (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 2
4 تعدیل تاثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
5 تعیین ویژگی های بیو شیمیایی آنزیم های آلفا و بتا گلوکزیداز گوارشی زنبور برگ خوار ثانوی رز Allantus viennensis (Hym.: Tenthredinidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
6 تولید آنزیم لوسیفراز ایرانی جهش یافته به روش SDM با کاربرد تشخیص بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 1
7 مقاومت تقاطعی کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) به آبامکتین و اسانس روغنی رزماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
8 مکانیسم های مقاومت کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Acari: Tetranychidae Koch بع آبامکتین (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
9 ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم آلفا آمیلاز کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina و اثر مهارکنندگی چند بازدارنده گیاهی روی آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آهارگیری پارچه پنبهای با استفاده از آلفا-آمیلاز جدا شده از یک سویه بومی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 ارزیابی واکنشهای آنتی اکسیدانی برخی ژنوتیپ های مرکبات تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
3 اندازه گیری یون روی با استفاده از پروتئین فلوئورسانس سبز بهبودیافته EGFP نمایش یافته در سطح باکتری (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
4 ایجاد جایگاه اتصال Cu2+ در پروتئین فلوئورسانس سبز بهبودیافته (EGFP) با استفاده از جهش زایی هدفمند جهت اندازه گیری یون مس (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
5 ایجاد دو واریانت از فتوپروتئین نمیوپسین از طریق جهش زایی هدفدار در موقعیت 101 و بررسی ویژگی های بیوشیمیایی آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی اثر آرتمین برانتقال ساختاری و پایداری بتالاکتوگلوبولین با روش های طیف سنجی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 بررسی اثر ویتامین B6 بر فلویورسانس نقاط کوانتومی گرافن به منظور معرفی یک روش اندازه گیری جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
8 بررسی تغییرات رنگدانه و درصد محتوی آب برگ برخی بیوتیپ های مرکبات تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
9 بررسی حساسیت و اختصاصیت فتوپروتئین آکوئورین در شناسایی و اندازه گیری یون کلسیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
10 بررسی میزان کشندگی نانوساختارهای هیدروکسید دوگانه لایه ای بر روی رده ی سلولی فیبروبلاست موشی (L929) (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
11 بیان و تخلیص الاستاز حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
12 بیان همزمان چپرون آرتمین با فتوپروتئین اکورین در میزبان E. coli به منظور افزایش فرم محلولآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
13 تنش تاریکی و اتیلن در پیری القا شده برگ در گلهای شمعدانی و بازدارندگی آنها با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
14 طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر فتوپروتئین آکوئورین به منظور رصد یون کلسیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
15 مقایسه کمی و کیفی انزیم های آنتی اکسیدانی در بخشهای مختلف میوه چهار رقم از مرکبات در استرسهای دمایی پایین (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 مقایسه کمی و کیفی بتاکاروتن بعنوان یک آنتی اکسیدان در بخشهای مختلف میوه چهار رقم از مرکباتدر شرایط کنترل و استرسهای دمایی پایین (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 نمایش فاکتور رشد اندوتلیال رگی در سطح باکتری با هدف طراحی بیوسنسور سلولی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
18 همسانهسازی ژن FRY1 در وکتور بیانی pET (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)