دکتر نادر مصوری

دکتر نادر مصوری دانشیار، بخش تولید توبرکولین و مالئین، موسسه تحقیقات و سرم سازی کرج

دکتر نادر مصوری

Dr. Nader Mosavari

دانشیار، بخش تولید توبرکولین و مالئین، موسسه تحقیقات و سرم سازی کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی گیاه رازک بر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 8
2 ارزیابی سرولوژی نمونه های اسب مشکوک به مشمشه با استفاده از وسترن بلات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 35
3 استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 31، شماره: 2
4 استفاده از آزمون لکه گذاری نقطه ای با پیکره بورخولدریا مالئی برای تشخیص بیماری مشمشه در ایران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 15، شماره: 2
5 استفاده از آنتی ژن های وزن مولکولی پایین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به عنوان یک تست پوستی جدید جهت تشخیص اختصاصی سل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 1
6 استفاده از یک سیستم VNTR بومی شده متکی بر دو لوکوس در دسته بندی ژنتیکی جدایه های صحرایی بورخولدریا مالئی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 31، شماره: 2
7 Construction of Eukaryotic Expression Vectors Encoding CFP-۱۰ and ESAT-۶ Genes and Their Potential in Lymphocyte Proliferation (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 2، شماره: 1
8 Designing of Indirect ELISA system using secreted antigens of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis for Diagnosis of paratuberculosis (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
9 Evaluation of Immunological Parameters in Purified Protein Derivative Positive Tuberculin Workers (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 9
10 Evaluation of indirect immunofluorescence assay for the diagnosis of bacterial agent of glanders (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 10، شماره: 3
11 Evaluation of Serum Specific Antibody against Recombinant ESAT-۶ Antigen in Patients with Tuberculosis and Comparing to Normal Controls (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 4
12 Histopathological study of avian tuberculosis in naturally infected domestic pigeons with Mycobacterium avium subsp. avium (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 5، شماره: 1
13 Introducing the Best Six Loci in Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit-Variable-Number Tandem Repeat (MIRU-VNTR) Typing for Mycobacterium TuberculosisGenotyping (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 8، شماره: 3
14 Isolation of Mycobacterium Bovis from Tuberculosis Patients in Zanjan Province (۲۰۱۳) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 107
15 Purification and biological analysis of specific antigens (ESAT۶/CFP۱۰) from Mycobacterium tuberculosis (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
16 Reaction between Thiouracil derivatives and Chloroasetic acid in gas and soluble phases:A theoretical study (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 6، شماره: 3
17 بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات دارویی آمفوتریسینB بر پایه تری متیل کیتوزان علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 35، شماره: 1
18 بررسی اثر ضدباکتریایی زهر خام زنبور عسل Apis mellifera و فراکسیون های حاصل از آن به روش انتشار از دیسک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
19 بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی بر علیه آنتی ژن نوترکیب MPT64 مایکوباکتریوم بوویس در تشخیص سل دامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 4
20 بررسی بیماری یون در دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 1
21 بررسی تنوع ژنتیکی تحت تیپ های مایکوباکتریوم بوویس در ایران توسط روش اسپولیگوتایپینگ و PCR-RFLP (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 9، شماره: 2
22 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیماران مبتلا به سل در کرج، ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 66، شماره: 4
23 پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان، جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 1
24 تشخیص توبرکلوزیس گاوی با استفاده از سیستم الایزای غیرمستقیم آنتی ژن سبک وزن مایکوباکتریوم بوویس سویه AN۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 3
25 تشخیص مولکولی جدایه های گاوی مایکوباکتریوم بویس از جدایه های انسانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در ایران به روش PCR-RFLP و مقایسه با ۵ سویه استاندارد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 1
26 تعیین ساختار ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش MIRU-VNTR (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 1
27 تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس در بیماران استان فارس به وسیله تکنیک های RD Typing و PCR-RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 3
28 جداسازی مایکوباکتریوم ایویوم زیر گونه پاراتوبرکولوزیس از نمونه های مشکوک و تائید آن به روش Nested-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 1
29 جداسازی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس از جوندگان دامداری های آلوده در استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 1
30 جداسازی و تعیین هویت مولکولی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از جوندگان دامداری های آلوده به مایکوباکتریوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 31، شماره: 1
31 جداسازی و تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم از ماهیان قزل آلای پرورشی استخرهای سبزوار (فروردین - شهریور ماه 1396) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 2
32 جداسازی و تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم ایویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس از نمونه شیر گاوداریهای استان تهران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 17، شماره: 2
33 جداسازی، تعیین هویت وتهیه الگوی ژنومی باکتریهای عضوکمپلکس مایکوباکتریومتوبرکولوزیس از گاو های توبرکولین مثبت استان قم با روش PGRS RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 21
34 ساندویچ Enzyme Immunoassay برای گاما انترفرون گاوی و استفاده از آن برای شناسایی سل در گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 7، شماره: 1
35 شناسایی آزمایشگاهی جدیدترین جدایه های جمع آوری شده بورکولدریا مالیای از عفونت های تک سمیان، روزآمد سازی اطلاعات موجود در ایران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 17، شماره: 2
36 شناسایی آنتی زن های پیکره مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 4
37 شناسایی عفونت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کمپلکس در انسان به روش الایزای غیرمستقیم، با استفاده از پروتئین های سبک وزن به دست آمده از فیلتراسیون کشت Mtb سویه C (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 32، شماره: 214
38 شناسایی و تعیین هویت مولکولی باکتری بورخولدریا مالئی جدا شده از نمونه ی خون اسب مبتلا به مشمشه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 2
39 طراحی و بهینه‌سازی سیستم الایزای نقطه‌ای (Dot-blot ELISA) با آنتی‌ژن‌های اختصاصی برای تشخیص ساده و سریع مشمشه (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 2
40 کاربرد سیستم تایپینگ MLVA ۸ لوکوسی بر جدایه های بورکولدریا مالیای جمع آوری شده در ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، به روزرسانی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 35، شماره: 4
41 کلون و بیان پروتئین حدت CFP-۱۰ مایکوباکتریوم بویس سویه AN۵ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 76، شماره: 1
42 همسان سازی، تعیین توالی و بیان بخش C ترمینال پروتئین شوک حرارتی HSP70)70) مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anti-tubercular behavior of Silver and Zinc Oxide Nanoparticles versus Clinical strains of moltidrug - resistant Mycobacterium tuberculosis (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
2 Bioactive agent for prevention & control of Mycobacteriumavium subspecies paratuberculosis (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Cloning and Expression two recombinant proteins of Mycobacterium bovis (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 Comparison of Cattle Serum Antibody Responses to Five Different Mycobacterial Antigens in An ELISA System (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
5 Current understanding of the Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis genetic diversity in Iran, studied by RFLP-IS900 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 Design and optimization of diagnostic glanders cassette using immunoblotting method based on immunoreactive proteins of Burkholderia mallei (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 Designing of Dot-Elisa system for diagnosis of Glanders (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 DEVELOPMENT OF A NEW IMMUNOBLOTTING TECHNIQUE FOR SERODIAGNOSIS OF BURKHOLDERIA MALLEI INFECTION (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 EV-AGID روش سرمی نوین در تایید تشخیص موارد بالینی بیماری یون (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 GENETIC DIVERSITY OF IRANIAN ISOLATES OF BURKHOLDERIA MALLEI BY PFGE AND PCR-MLVA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
11 GENOMIC COMPARISON OF MYCOBACTERIUM TUBERCLOSIS ISOLATED FROM PATIENT INGOLESTAN PROVINCE (NORTH OF IRAN) (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
12 Glanders Re-emerging in Few Horses in East Azerbaijan, Iran (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
13 High genetic diversity of Mycobacterium tuberculosis concurrent with low genetic diversity among Mycobacterium bovis reveals their distribution patterns in northeast of Iran using ۲۴ loci MIRU-VNTR for the first time (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
14 Isolation and identification of Burkholder cepacia fromrespiratory secretions of cystic fibrosis patients in East Azerbaijan, Iran (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
15 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MYCOBACTERIUM CAPTURED FROM MICE FROM INFECTED FARM BY TUBERCULOSIS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
16 Isolation and Identification of Mycobacterium from Captured Cats and Mice Belonging to Tuberculosis Infected Farms (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
17 Isolation and identification of Mycobacterium from poultryand personnel of Bird’s Garden of Alborz province (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
18 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MYCOBACTERIUM FROM RAW MILK AND TRADITIONAL CHEESE SAMPLES COLLECTED FROM DAIRY STORES IN KARAJ, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
19 ISOLATION AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF MYCOBACTERIUM FROM RAINBOW FISHES IN SABZEVAR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
20 Isolation and Molecular Identification of Mycobacterium fromMilk Samples of Tehran Province’s dairy Farms (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
21 Isolation and purification of ESAT6/CFP10 complex antigen secreted by Mycobacterium tuberculosis strains C (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
22 ISOLATION, IDENTIFICATION AND DNA FINGER PRINTING OF MYCOBACTERIAL ISOLATES FROMPATIENT IN GOLESTAN PROVINCE (NORTH OF IRAN) (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
23 ISOLATION, MOLECULAR IDENTIFICATION AND GENOMIC DNA FINGERPRINTING OF MYCOBACTERIUM STRAINS FROM TUBERCULIN POSITIVE CATTLE IN KERMAN PROVINCE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
24 MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ISOLATES IN ALBORZ PROVINCE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
25 Molecular identification of Mycobacteria isolated from Alborzzoos (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
26 Mysterious absence of sheep type strains in MAP Iranian isolates (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
27 Situation of Glanders and isolation and identification of Burkhulderiamallei from suspect horses in Iran in last year (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
28 Study on differentiation of pathogen-nonpathogen Mycobacterial infections using ESAT۶-CFP۱۰ in ELISA system (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
29 بررسی الگوی سیتوکین IFN-γ در موشهای BALB/c ایمن شده با آنتی ژنهای CFP_10وESAT_6مایکوباکتریوم بویس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی بیان پروتئین ESAT -6 مایکوباکترویوم بویس در سطح RNA و بررسی قابلیت تحریک ایمنی سلولی در موش با روش تکثیر لنفوسیتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
31 بررسی تنوع و پتانسیل باکتریوسین انتروکوک های جدا شده از محصولات لبنی سنتی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 بررسی ساختار ژنومی جدایه های ایرانی بورخولدریامالئی با استفاده از روش آنالیز متکی بر واحدهای پشت سر هم تکرار شونده (VNTR) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوهای اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام
34 بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای هوشهای دریافت کنندهی پلاسوید بیاى کنندهی آنتیژن CFP مایکوباکتریوم بویس با PPD (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 بهینه سازی روش آنالیز متکی بر واحدهای پشت سر هم تکرار شونده (VNTR) در ماشین های ترموسایکلر کلاسیک جهت تایپینگ مولکولی بورخولدریا مالئی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
36 تایپینگ مولکولی جدایه های بومی بورخولدریا مالئی با روش واحدهای پشت سرهم تکرار شونده (VNTR) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
37 تهیه آنتی ژن های سطحی حساس و اختصاصی مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
38 کلونینگ ژن ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس در وکتور + pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
39 گزارش رشد مجدد باکتری خفته مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس پس از 43 سال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
40 معرفی یک روش نسخه ساده از روش VNTR در مطالعه تایپینگ بورخولدریامالئیسازگار با ماشین های ترموسایکلر کلاسیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
41 وضعیت سل گاوی ایران استفاده از مولکولار اپیدمیولوژی در برنامه کنترل ریشه کنی سل دامی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران