دکتر سیدیعقوب حسینی

دکتر سیدیعقوب حسینی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس

دکتر سیدیعقوب حسینی

Dr. Seyed Yaghoub Hosseini

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه های بازرگانی استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 1
2 ارائه مدلی برای سنجش هوشمندی برون‎سازمانی: دیدگاهی از هوشمندی رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 3
3 ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 2
4 ارزیابی وضعیت اقیانوس آبی نظام برنامه ریزی راهبردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
5 استفاده از یک رویکرد ترکیبی برپایه‎ی شبکه های عصبی مصنوعی و نظریه‎ی مجموعه‎ی ناهموار برای مدل سازی وفاداری مشتریان به شناسه در صنعت خدمات تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 3
6 Importance-Performance Analysis of Service Attributes based on Customers Segmentation with a Data Mining Approach: a Study in the Mobile Telecommunication Market in Yazd Province (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 13
7 The Effect of E-readiness on Organizational ‎Forgetting (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
8 The Impact Of Compatibility Of Human Resource Management Strategies And Business Strategies On The Organizational Perfomance (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
9 بررسی تغییرات شاخص های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۶-۱۳۷۸) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 2
10 بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 76
11 بررسی عوامل موثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 21
12 بررسی میزان تاثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 2
13 پیش بینی موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های استاندارد ایزو برپایه روش تحلیل تشخیصی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
14 تاثیر توانمندسازی و تعهد سازمانی بر تمایل به ادامه ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 19
15 تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
16 تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر دانش زیست محیطی و رفتار های حامی محیط زیست مصرف کنندگان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
17 تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
18 تبیین نقش بازی وارسازی در سنجش تفکر سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
19 تبیین و ارزیابی هوشمندی درون سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
20 تحلیل فرآیندهای الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیندکاوی (موردمطالعه: فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
21 تعیین عوامل موثر در ایجاد تصویر سبز از برند خودروهای ایرانی در اذهان مشتریان آنها در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 1، شماره: 2
22 چالش های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
23 رتبه بندی استان های کشور از حیث برخورداری از شاخص های اقتصادی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 5، شماره: 1
24 رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 16
25 شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
26 شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و تعداد بازارها بر کارکرد صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
27 شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست های خصوصی سازی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 6
28 طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 6
29 عدالت سازمانی: ارایه مدلی برای اندازه گیری عدالت برون سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 68
30 کاربرد شبکه های عصبی در پژوهش های داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 88
31 مدلی مفهومی برای ساخت نظریه های کاربردی در علوم اجتماعی: چگونه دنیای معنابخشی کارورزان و اندیشمندان را به هم پیوند دهیم؟ (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 64
32 نقش انگیزه رهبری، کارآمدی رهبری و شبکه های اجتماعی درقصدونیت رهبری دانشجویان رشته مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی رهبری: تبیین نقش ویژگیهای فردی موردمطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
2 ارائه مدل مفهومی برای شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مصرف کنندگان: صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
4 ارزیابی شاخص های عملکرد شرکت لبنیات و بستنی میهن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید در بنگاه های کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک صنعتی آمل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
6 اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
7 بررسی تاثیر عملکرد نظام جبران خدمات کارکنان بر بهره وری کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 بررسی تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر تفکر راهبردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 بررسی تسهیلات مالی موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
10 بررسی رابطه بین تضمین خدمات از ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در بانک تجارت استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
11 بررسی رابطه بین نحوه پاسخگویی از ابعاد کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در بانک تجارت استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
12 بررسی شک سازمانی وشناسایی پیامد ای آن با استفاد از مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان به سبز بودن برند خودروهای ایرانی: مطالعهموردی شهرستان شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
14 بررسی مدل های قصد و نیت کارآفرینانه و عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
15 بررسی موانع سازمانی کسب وکارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
16 بررسی و ارائه یک الگوی عملیاتی در جهت بهبود تناوب زراعی محصولات کشاورزی با تکیه بر کلزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
17 تاثیر افزایش سرمایه بر بازده، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک سهام (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
18 تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های خدمت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی: پژوهشی در صنعت خدمات تلفن همراه (دریافت مقاله) کنگره موبایل ایران
19 تدوین و ارائه الگویی برای بهبود آموزش تفکر سیستمی بر پایه بازی وارسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
20 شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری و کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
21 شناسایی عوامل موثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاههای دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
22 شناسایی عوامل موثر بر محیط کسب وکار درایران باتکیه بر تئوری نهادی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
23 شناسایی موانع اجرای برنامه های راهبردی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
24 شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذاربرمدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
25 کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی با رویکرد مدلسازی غیرخطی در شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک درسازمان های دولتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
26 مقایسه روشهای بهبود فرایندهای کسب و کار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 مهارت های نرم رهبری، تعریف، مفهوم، طبقه بندی و چارچوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
28 ویژگیهای رهبر خوب:پژوهشی در شناخت ادراک کارشناسان از رهبر خوب با استفاده از رو ش شناسی کیو (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
29 هوشمندی کسب وکاردرسازمان های ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
30 یکپارچگی هوشمندی کسب وکارو مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور