دکتر عبدالواحد خالدی درویشان

دکتر عبدالواحد خالدی درویشان دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالواحد خالدی درویشان

Dr. Abdulvahed Khaledi Darvishan

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آماده سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
2 اثر الگوی بارش بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در مقیاس کرت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
3 اثر پوشش سنگ و سنگ‎ریزه سطحی خاک بر متغیرهای رواناب در کرت های صحرایی تحت شبیه سازی باران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
4 اثر تیمار آتش بر پایداری خاکدانه و مولفه های پاشمان در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 2
5 اثر حساسیت به فرسایش و کاربری اراضی بر خصوصیات مورفومتری رسوب بستر (مطالعه موردی: رودخانه وازرود) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
6 اثر شدت بارندگی و شیب بر نفوذ و رواناب سطحی در دیم زارهای منطقه کلاله استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
7 اثر قرق بر رواناب، غلظت رسوب و هدررفت خاک در کرت های فرسایش در حوزه آبخیز معرف خامسان در استان کردستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
8 اثر قطر خاک دانه بر پاشمان خاک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 32
9 اثر مدت بارندگی بر پاسخ هیدرولوژیکی کرت های صحرایی تحت شبیه سازی باران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
10 اثر مقادیر مختلف نانورس مونت موریلونیت بر تغییرات رواناب و هدررفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
11 اثر ویژگی های فیزیکی حوزه آبخیز بر خصوصیات رسوب شناسی و ریخت سنجی رسوبات بستر در جهت پایاب : مطالعه موردی از حوزه قلعه سر در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 3
12 اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 1
13 ارزیابی حساسیت به فرسایش واحدهای سنگ شناسی حوزه آبخیز واز استان مازندران با استفاده از انگشت نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
14 ارزیابی کارایی مدل های برآورد بار رسوبی معلق در شمال و غرب ایران (مطالعه موردی: رودخانه های قره سو و تجن) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
15 ارزیابی کیفی مدل های IntErO، EPM، MPSIAC و RUSLE به منظور انتخاب مدل های بهینه برای شرایط مختلف در شرح خدمات مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 32
16 استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
17 اولویت بندی راهبردهای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز متناسب با تعداد نقاط قوت و فرصت در تحلیل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
18 بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود، استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
19 بررسی تغییرات هدررفت خاک زیرقشری با کاربرد نانورس محلول و زغا ل زیستی در مقیاس کرت (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 14، شماره: 48
20 بررسی رسوب نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
21 تاثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 2
22 تاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
23 تاثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
24 تحلیل داده های رسوب نگار حوضه چهل گزی سد قشلاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 3
25 تحلیل مقایسه ای اثر روش های محاسباتی مختلف برآورد عامل توپوگرافی بر میزان و توزیع مکانی هدررفت خاک در حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 2
26 تعمیم نتایج کرت‎های آزمایشگاهی و صحرایی فرسایش تحت باران شبیه‎سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 12
27 تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه در حوزه آبخیز معرف خامسان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
28 تغییرات مکانی-زمانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از مدل RUSLE (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 3
29 تغییرپذیری خصوصیات باران شبیه سازی شده از تغییر دبی و فشار پمپ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 34
30 تغییرپذیری مقدار و ویژگی های دانه بندی و ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشتمعادن شن و ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
31 تغییرپذیری مولفه های رسوب با کاربرد ورمی کمپوست و نانوکود در سطوح رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
32 حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز چهل گزی سد قشلاق (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
33 شناسایی موثرترین ویژگی های فیزیکی حوزه در ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه واز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
34 طراحی، ساخت و واسنجی شبیه ساز باران قابل حمل برای مطالعات صحرایی روان آب و فرسایش خاک (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 34
35 کارآیی روش های مختلف تفکیک داده در افزایش دقت و صحت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 3
36 کاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
37 کاربست تحلیل SWOT با تفکیک عوامل طبیعی و انسانی در مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز میخ ساز در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 4
38 کاربست مدل خدمات بوم سازگان InVEST در اولویت بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
39 کنش پذیری فرسایش آبی از برخی مولفه های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 34
40 گزارش فنی: تاثیرپذیری پاشمان از دست خوردگی خاک در مطالعات آزمایشگاهی فرسایش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
41 مدل سازی بارش، روان آب و رسوب (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 11
42 مدیریت جامع و مشکل محور حوزه آبخیز با استفاده از چارچوب برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 52
43 مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 6
44 معرفی مدل G۲ با قابلیت ارائه نقشه تغییرات مکانی و زمانی هدررفت خاک به عنوان ابزار اساسی مدیریت حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 3، شماره: 11
45 مفهوم سازی و ارزیابی سلامت آبخیز آسیاب رود شهرستان چالوس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
46 مقایسه و ارزیابی روش های برآورد رسوب معلق با استفاده از دسته بندی داده ها (مطالعه موردی: ایستگاه های دوآب مرک، شیرگاه و کریکلا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 3
47 نقش اندوده سطحی در غلظت رسوب و هدررفت خاک از کرت های آزمایشگاهی تحت شبیه سازی باران های متوالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
48 نقش تراشه های چوب در مهار مولفه های رواناب در مقیاس کرت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش سنگ و سنگریزه سطحی خاک بر فرسایش پاشمانی در شرایط طبیعی خاک تحت شبیه سازی باران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر تیمار حفاظتی نانوکود و شدت بارندگی بر تغییرات رواناب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 اثر جهت شیب و شدت بارندگی بر نفوذ و رواناب در دیم زارهای منطقه کلاله، استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 اثر مناطق مسکونی بر و یژگی های ژئوشیمیایی رسوبات بستر در حوزه آبخیز معرف خامسان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارتباط بین فرسایش خاک و وسعت کاربری اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی اجمالی پایداری حوزه آبخیز با استفاده از تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی امکان برآورد مقدار فعالیت سزیم- 137 در خاک با میزان بارندگیمتوسط سالانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 ارزیابی تغییرات مکانی نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از نرم افزار SATEEC (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارزیابی صحت نقشه کاربری اراضی به دو روش سنجش از دور و تفسیر چشمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
10 ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از اجزای بودجه رسوب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 ارزیابی عملکرد بندهای رسوب گیر در کاهش رسوب دهی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه نمونه در حوزه آبخیز خامسان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 ارزیابی کارایی منحنی سنجه رسوب در حوزه آبخیز معرّف خامسان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
13 استفاده از روش های پردازش تصویر برای جداسازی رسوبات بست رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
14 امکان تفکیک سهم کاربری های مختلف اراضی در تولید رسوب معلق با استفاده از ویژگی های ژئوشیمیایی رسوب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 امکان سنجی تخمین پارامتراهی منحنی سنجه رسوب با استفاده از ویزگی های فیزیکی و ریخت سنجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 اهمیت واحدهای سنگ شناسی در مطالعات فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 برآورد بار کل رسوبی و تعیین ظرفیت برداشت مصالح بستر رودخانه زارم رود(استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
18 بررسی اثر ویژگیهای زمینشناسی حوزهآبخیز بر روی مولفه های ریختسنجی رسوبات بستر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 بررسی ارتباط پوشش و کاربری های اراضی طبیعی و انسانی با فرسایش خاک از طریق روش آماری و مدل تجربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در رودخانه های زرینه رود و ساروق چای در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 بررسی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز تالار، استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی تغییرات ضریب معادله سنجه رسوب در رودخانه قره سو استان کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
23 بررسی راه کارهای افزایش دقّت و صحت منحنی سنجه رسوب در رودخانه های تلوار و چم شوردر استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 بررسی کارایی برخی از روش های برآورد فرسایندگی باران در حوزه آبخیز چهل- گزی سد قشلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 بررسی نقش برداشت شن و ماسه بر افزایش توان حمل رسوب رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 بررسی وضعیت فرسایش و رسوبدهی حوزه آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با کاربرد مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز زارم رود،استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 پایش تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضههای استان کردستان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 تاثیر برداشت شن و ماسه بربرخی خصوصیات فیزیکی رسوبات بستررودخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 تاثیر توالی بارش و بافت خاک بر میزان رسوب بعد از قطع باران در کرت های آزمایشگاهی تحت شبیه سازی باران (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
30 تاثیر متقابل کاه و کلش برنج و شدت بارندگی بر میزان نفوذ در کرت های آزمایشگاهی تحت شبیه سازی باران (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
31 تاثیر نانورس بر تغییرات رواناب و رسوب در کرت های کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
32 تاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های رواناب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 تاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های رواناب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 تجربیات اندازه گیری و مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز معرف زوجی خامسان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
35 تخمین توزیع قطری قطرات باران با استفاده از روش لکهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
36 تشخیص فصول هیدرواقلیمی برای تفکیک داده ها در جهت افزایش کارایی منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز سفیدرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
37 تغییرات مکانی نسبت تحویل رسوب در حوزه آبخیز معرف خامسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
38 تغییرات نفوذ و عمق خیسشدگی خاک متأثر از شدت بارندگی و تندی شیب در دیمزارهای منطقه کلاله استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
39 تغییرپذیری پاشمان خاک در شدت های مختلف آتش سوزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 تغییرپذیری توزیعهای برازشی بر دادههای بارش ایستگاه سینوپتیک سنندج در مقیاسهای مختلف زمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
41 تغییرپذیری زمانی نرخ متوسط فرسایش پاشمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 تهیه نقشه عامل فرسایندگی باران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز درکش، استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
43 جامع نگری در منابع آب به منظور استفاده چند منظوره در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 حساسیت نقشه برآورد فرسایش سالانه مدل RUSLE به روشهای تهیه نقشه عامل مدیریت زراعی ( C ) در حوزه آبخیز معرف خامسان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 راهکارهای اجرایی در احیای خاکهای فرسوده شده و تخریب یافته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
46 صحت سنجی معادلات سنجه رسوب در پایه های زمانی سالانه، فصلی و ماهانه در ایستگاه های هیدرومتری استان مازندران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 کاربرد نرم افزار SedInConnect در ارزیابی اتصال ساختاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف خامسان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
48 کاربست مدل IntEro در ارزیابی فرسایش خاک حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
49 کاربست نتایج منشایابی و تعیین سهم کاربری های اراضی در تولید رسوب برای تعیین عامل مدیریت اراضی در مدل های فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
50 مؤثرترین پایه زمانی شد ت باران در تبیین رسوب رگبار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
51 مروری بر کاربرد آلکانهای نرمال به عنوان نشانگر زیستی در شناسایی مهمترین منابع رسوب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
52 مقایسه روشهای برآورد نسبت تحویل رسوب متوسط با روش مستقیم در حوزه آبخیز چهلگزی سد قشلاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
53 مقایسه کارآیی و واسنجی مدلهای MUSLE-E و MUSLE-S در تخمین رسوب رگبار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
54 موجودیت و نیمرخ عمقی سزیم-137 در خاک مرجع در جنوب استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
55 مهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بستر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 نقشه مکانی فرسایش و رسوب با استفاده از میخ های فرسایش و زمین آمار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی