دکتر حامد خضرزاده

دکتر حامد خضرزاده استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حامد خضرزاده

Dr. Hamed Khezrzadeh

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.