دکتر هاشم داداش پور

دکتر هاشم داداش پور دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هاشم داداش پور

Dr. Hashem Dadashpour

دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری بنادر دریای خزر بر ارتقای هم پیوندی ساختار فضایی کشور (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
2 ادراک معنایی بانوان از فضاهای شهری پس از طرح توسعه با استفاده از نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 10، شماره: 36
3 ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
4 ارزیابی پیامدهای تغییرات کاربری زمین روی خدمات اکوسیستم در منطقه شهری غرب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر ساختار شبکه ای صنعتی بر ارتقاء ظرفیت های یادگیری در مناطق صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 69
6 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های توسعه و عمران ناحیه ای در ایران (مورد مطالعاتی: طرح توسعه و عمران ناحیه ای ساوه) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 41
7 امکان سنجی استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 25
8 Investigating the Evolution of Spatial Structure Patterns of Migration in West-Azerbaijan Province (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 5، شماره: 4
9 The Impact of Land Tenure Security on Housing Investment at Informal Settlements (The Case of Eslamabad Neighborhood, Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
10 بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی تاثیر جدایی گزینی فضایی- اجتماعی گروه های شغلی و تحصیلی بر ساختار فضایی منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
12 بررسی تاثیر یادگیری منطقه ای در نوآوری بنگاه هایصنعتی(مورد مطالعاتی: بنگاه های صنایع غذایی و صنایعقطعه سازی در شهرک صنعتی توس مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 12
13 بررسی رابطه بین تخصصی شدن، تنوع، رقابت صنعتی و تمرکز فضایی صنایع در شهرستان های ایران، در دوره زمانی ۱۳۷۵تا۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
14 بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه- ریزی محله مبنا - نمونه مورد مطالعه محله فیروزسالار گوگان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه ای با استفاده از روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 4
16 بررسی نقش ادراک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله در شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
17 بررسی و تبیین جایگاه اعتماد در اجتماعات محلی(مطالعه موردی محله دولاب شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
18 بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 12
19 بررسی و تحلیل روند توسعه یافتگی و نابرابری های فضایی در شهرستان های استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 53
20 بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه منطقه ای با رویکرد آینده نگاری منطقه ای، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 2
21 بررسی و تحلیل مدل تجربی رفتارهای کاهش خطر زلزله خانوارهای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
22 بررسی و تحلیل نحوه ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 1
23 برنامه ریزی کاربری اراضی ساحلی غرب مازندران با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 3، شماره: 3
24 پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلول های خودکار و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 1
25 تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 20
26 تبیین مولفه های موثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
27 تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی پسکرانه ها در حوزه سرزمین ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 3
28 تحلیل الگوهای فضایی پراکنده رویی در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 1
29 تحلیل الگوهای فضایی رشد شهری در مناطق کلان شهری ایران (مطالعه موردی: مناطق کلان شهری تهران، مشهد، اصفهان و شیراز) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 10، شماره: 1
30 تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
31 تحلیل الگوی استقرار نظام فضا و توزیع فعالیت های صنعتی در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
32 تحلیل تاثیر عوامل جمعیتی و توسعه اراضی ساخته شده بر پراکنده رویی در شهر- منطقه مرکزی مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
33 تحلیل تغییرات فرم فضایی و جمعیتی در روند توسعه فضایی منطقه کلان شهری شیراز طی دوره ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 1
34 تحلیل خوداتکایی شهرهای جدید در مناطق کلانشهری. مطالعه موردی شهر جدید پردیس در منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
35 تحلیل روابط فضایی میان بنادر جنوبی ایران و شهرهای پس کرانه منطقه ای (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 10، شماره: 2
36 تحلیل ریخت شناسانه ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
37 تحلیل عوامل محرک انسانی اثرگذار بر تغییرات کاربری زمین در شهرستان چالوس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
38 تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
39 تحلیل نقش الگوهای سفر در ساختاریابی فضایی مناطق کلان شهری: مورد مطالعاتی منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
40 تحلیل نقش توانمندسازی ساکنان در بهسازی کالبدی- محیطی سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: محدوده شرق کال عیدگاه شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 41
41 تحلیل نقش و تاثیر منابع درون بنگاهی در ارتقاء روابط بین بنگاهی و ظرفیت های نوآوری در منطقه کلان شهری تبریز (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 4
42 تحلیل و پیش بینی تغییرهای کاربری زمین ها در نواحی ساحلی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 3
43 تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره ۱۴۲۰-۱۳۷۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 18
44 تحلیلی بر ارتباط فضامندی بی عدالتی و بی عدالتی فضامندی در شهر کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
45 تحلیلی برسازمان یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 8، شماره: 14
46 تدوین چارچوب نظری و مفهومی نقش مولفه های ساختار فضایی در ارتباط با مفهوم دسترسی پذیری پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط دوره: 3، شماره: 10
47 تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 2
48 تغییرات فضایی- زمانی شکل شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان مازندران با به کارگیری سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 1
49 توصیف و تبیین تحولات ساختار فضایی لجستیک و عوامل موثر بر آن در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
50 رابطه بین امنیت تصرف و کیفیت مسکن در سکونتگا ه غیررسمی اسلام آباد شهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
51 رابطه ی بین قابلیت دسترسی به شبکه حمل ونقل و عدالت فضایی: مرور نظامند از ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 3
52 سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
53 سازوکارها و قانونمندی های حاکم بر قفل شدگی توسعه منطقه ای در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
54 سنجش اثرگذاری ساختارهای سازمانی نهادی و سازوکار عمل آن ها در گسترش منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
55 سنجش توان اکولوژیک جهت رشد و توسعه ی کالبدی و محدوده پیرامونی شهر سبزوار با استفاده از منطق IHWP (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
56 سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
57 سنجش سطوح توسعه یافتگی و نابرابری های فضایی در استان خراسان شمالی با استفاده از مدل منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
58 سنجش ظرفیت زیست پذیری محله های شهری در کلان شهر تهران موارد مطالعاتی: محله های هرندی، تختی و کوثر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
59 سنجش ظرفیت های تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 2
60 سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر- منطقه ها (مورد مطالعه: شهر- منطقه مرکزی مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 27
61 سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 41
62 شبیه سازی تحولات کاربری اراضی در شهر- منطقه مرکزی استان مازندران با استفاده از مدل SLEUTH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 23
63 شناسایی پهنه های همگن جریانی بر اساس جابه جایی های فضایی و الگوهای سفر- مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 14
64 شناسایی و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ترجیحات حضوری شهروندان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه‌ی موردی: پارک دانشجو تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 29
65 صورتبندی انتقادی مساله ی فضا، با تاکید بر فضای عمومی شهری فضا چگونه از خلال روابط نیروها تولید و بازتولید می شود؟ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
66 ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
67 عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران؛ فرامطالعه چارچوب نظری مقاله های علمی موجود (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 3
68 عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر سازمان فضایی سیستم های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
69 علل و پیامدهای پراکنده رویی در شهر- منطقه مرکزی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 12، شماره: 47
70 فرا روش پژوهش های مرتبط با عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایرن در بازه ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 9، شماره: 18
71 فرامطالعه مطالعات مرتبط با ساختار فضایی شهری و منطقه ای در ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
72 فضا را چگونه بخوانیم؟ از خوانش پدیدارشناسانه تا خوانش انتقادی فضا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 2
73 کاربست پارادایم انتقادی در فهم عدالت فضایی در حاشیه کلانشهر تهران مورد مطالعه: اسلامشهر و شهر قدس (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 1
74 کمی سازی رابطه بین انتشار گاز دی اکسید کربن با بعد فشردگی شکل شهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
75 گونه شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
76 گونه شناسی مفهومی عدالت در نظریه های برنامه ریزی شهری در چهارچوب رویکردی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
77 مسیله ی حضور در فضا: آگاهی و عاملیت فضایی، با تاکید بر فضای عمومی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
78 مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 23
79 مقایسه تطبیقی رتبه بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده های صفتی و رابطه ای (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
80 مکانیابی سایت های اسکان موقت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)؛ مطالعه موردی منطقه ۱۶ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 46
81 نابرابری فضایی و رابطه مرکز پیرامون در ایران: ارائه یک مدل نظری با استفاده از روش نظریه پردازی لینهام (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 1
82 نقش تمرکز جغرافیایی صنایع و تخصصیشدن منطقهای در شکلدهی به ساختار فضایی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۶ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 1
83 نقش شبکه های درون منطقه ای در ارتقاءظرفیت های نوآوری منطقه کلان شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
84 واکاوی رویکرد فضایی عدالت در پژوهش های نابرابری منطقه ای؛ مروری نظام مند در حوزه میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
85 هدایت و مهار شهر- منطقه های چندمرکزی: به کارگیری رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قابلیت دستیابی سالمندان به خدمات در شهر تهران با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
2 بررسی ابعاد نظری تئوری مناطق یادگیری به عنوان الگویی برای افزایش نوآوری مناطق کلانشهری با نمونه های از اورولامدیو ، سائو خوزه دوس کمپوس و صنایع فولاد اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 بررسی تغییرات سیمای سرزمین شکل شهر نکاء با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
4 بررسی مفهوم منطقه گرایی و راهبرد های آن در مدیریت مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 تبیین قاعده مندی ها و مکانیسم های حاکم بر تشدید نابرابری های فضایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 تحلیل ساختاری (عامل بازیگر) در آینده نگاری توسعه منطقه ای، مورد مطالعه: استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در معرفی شهرهای کم کربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم