دکتر مجید دلاور

دکتر مجید دلاور دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید دلاور

Dr. Majid Delavar

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال سیستمهای پایش خشکسالی به اقدامات مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 1
2 اثر تغییرات کاربری اراضی بر هیدرولوژی حوضه آبریز آجی چای و ورودی آن به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پایداری منابع آب حوضه های آبریز با استفاده از شاخص های کمبود ردپای آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
4 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
5 ارزیابی پیش بینی میان مدت بارش مدل های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
6 ارزیابی پیوسته و احتمالاتی پیش بینی های بلندمدت بارش مدل های همادی آمریکای شمالی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
7 ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری برمولفه های بیلان آبی و رسوب مطالعه موردی: حوضه آبریز وردیج – واریش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
8 ارزیابی تغییرات عملکرد محصولات کشاورزی و ورودی به دریاچه ارومیه در حوضه زرینه رود تحت تاثیر تغییر سیستم های آبیاری از سطحی به تحت فشار با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
9 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آب خیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
10 ارزیابی تغییرات متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در بالادست حوضه هیرمند طی سده گذشته با استفاده از داده های اقلیمی CRU و مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 3
11 ارزیابی ظرفیت برد منابع آب حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیه سازی و ارزیابی مبتنی بر شاخص؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
12 ارزیابی ظرفیت برد منابع آب در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از رویکرد شبیه سازی – بهینه سازی؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک – بختگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 4
13 ارزیابی عملکرد داده های باز تحلیل شده پایگاه های اقلیمی جهانی CRU و NCEP CFSR در شبیه سازی هیدرولوژیکی مدل SWAT ، مطالعه موردی: حوضه آبریز مهارلو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
14 ارزیابی کارایی پایگاه های داده جهانی در برآورد مولفه های بیلان آبی در شرایط کمبود داده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 1
15 ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی همزمان رواناب رودخانه، تبخیر و تعرق واقعی و عملکرد محصولات کشاورزی: مطالعه موردی، حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
16 ارزیابی مکانی-زمانی داده‌های تبخیر-تعرق ‌واقعی پایگاه‌های جهانی در حوزه آبخیز سد کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
17 ارزیابی و تحلیل عدم قطعیت برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
18 استفاده از روش های همادی برای بهبود صحت تبخیر-تعرق واقعی حاصل از سنجش ازدور پایگاه های جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
19 استفاده از رویکرد ترکیبی گاما- ماشین بردار پشتیبان به منظور پیش بینی بلندمدت آورد رودخانه در حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
20 استفاده از سیستم هشدار سریع خشک سالی برای بهره برداری مخزن سد زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
21 برآورد دبی رسوب معلق رودخانه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
22 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مطلوبیت زیستگاهی آبزیان رودخانه کردان - مطالعه موردی: سگ ماهی جویباری (Oxynemacheilus bergianus) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 3
23 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستم های منابع آب و کشاورزی در چارچوب ارزیابی ریسک منطقه ای ( مطالعه موردی:حوضه دریاچه زریبار) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 4
24 بررسی اثرات تغییراقلیم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضه زرینه رود با استفاده از شاخص های SRI و SSWI و مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 5
25 بررسی تاثیر مدیریت توزیع و تحویل در شرایط کمبود آب بر میزان شاخص بهره وری آب با استفاده از مدل های هیدرودینامیک و شبیه ساز عملکرد محصول (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
26 بررسی تغییر کاربری اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر مبنای تصاویر Landsat-TM و تکنیک های طبقه بندی پیکسل پایه و شی پایه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
27 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر رواناب حوضه فرامرزی هلمند طی دوره ۱۹۹۰ لغایت ۲۰۱۲ میلادی با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و مدل شبیه ساز SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 1
28 بررسی تغییرات مولفه های بیلان آب با استفاده از مدل SWAT+ و تعیین نقش عوامل موثر بر آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
29 بررسی دیدگاه های مطرح شده در خصوص مفاهیم ظرفیت برد و ظرفیت برد منابع آب پیرامون نقد مقاله " ارزیابی ظرفیت برد منابع آب حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیه سازی و ارزیابی مبتنی بر شاخص؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود" (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 4
30 بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
31 بررسی کارایی مدل SWAT در شبیه سازی کمی و کیفی رواناب و اقدامات آبخیزداری در حوزه زرینه رود (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
32 بهینه سازی نوع و موقعیت مکانی اقدامات مدیریتی به‎ منظور کنترل بار موادمغذی ورودی به پیکره های آبی مطالعه موردی: حوضه دریاچه زریبار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 4
33 پایش و ارزیابی ویژگی های خشکسالی آب زیرزمینی در آبخوان های با بیلان منفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
34 پس پردازش خروجی مدل های پیش بینی عددی بارش پایگاه داده TIGGE با مدل میانگین گیری بیزین (BMA) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
35 پیاده سازی سیستم حسابداری آب WA+ در سطح حوضه آبریز و چالش های پیش روی آن ( درس آموخته ها از مطالعه موردی حوضه آبریز طشک - بختگان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
36 پیش بینی مستعدترین پهنه های کشاورزی حوزه آبخیز تجن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 1
37 پیش بینی و تحلیل عدم قطعیت تغییرات کاربری اراضی در حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
38 تحلیل عدم قطعیت تاثیر سیستم های آبیاری تحت فشار بر جریان خروجی از حوضه دریاچه ارومیه، مطالعه موردی: حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 2
39 تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد مارون با استفادهاز روش مونت کارلو و روش مربع لاتین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
40 تخصیص بهینه آب در شبکه های آبیاری در شرایط لحاظ تغییرات شوری، مطالعه موردی: شبکه های آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 2
41 تنوع و کارکرد گونه ای علف های هرز در مزارع گندم استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 2
42 توسعه سامانه تصمیم یار بهره برداری از منابع آب حوضه زرینه رود با تاکید بر تامین حقابه دریاچه ارومیه و تخصیص بهینه آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 3
43 توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیه سازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راه کارهای مطرح در احیای آن )نقش عوامل انسانی و اقلیمی در تغییرات هیدرولوژیکی حوضه و دریاچه( (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
44 توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیه سازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راه کارهای مطرح در احیای آن بخش اول: توسعه، واسنجی و صحت سنجی مدل SWAT-LU (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
45 توسعه مدل SWAT-LU برای بررسی و شبیهسازی علل افت تراز دریاچه ارومیه و ارزیابی اثربخشی راهکارهای مطرح در احیای آن بخش سوم: تحلیل حسابداری آب و ارزیابی راه کارهای احیای دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
46 توسعه مدل بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با تاکید بر کمیت و کیفیت منابع آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
47 توسعه مدل بهینه سازی- شبیه سازی مبتنی بر ریسک تخصیص منابع آب با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر شرطی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 1
48 توسعه مدل جامع حوضه آبریز کارستی به منظور برآورد و تدقیق مولفه های بیلان آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
49 توسعه یک مدل عامل بنیان برای بررسی سیاست مدیریتی اعمال جریمه در سامانه ی کشاورزی-آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 3
50 چالش ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
51 رویکرد مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 1
52 سیستم زود هنگام هشدار خشکسالی براساس ریسک و عدم قطعیت در بهره برداری از سد زاینده رود همراه با ارائه راهکارهای کاهش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 1
53 شبیه سازی توزیعی ذوب برف در حوضه های کوهستانی فاقد داده (مطالعه موردی حوضه امامزاده داوود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
54 شبیه سازی رواناب در حوضه بالادست هلمند افغانستان با استفاده از واسنجی چندهدفه و مدل مفهومی FLEX (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
55 شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه‎های کوهستانی با استفاده از مدل SRM ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز بازفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
56 شبیه سازی و ارزیابی راهکارهای مدیریتی برای کاهش مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 1
57 شناخت دقت پایگاه داده ماهواره ای بارش PERSIANN-CDR در شبیه سازی رواناب مدل SWAT بر روی پهنه حوضه دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
58 شناسایی مناطق بحرانی و ارزیابی بهترین راهکارهای مدیریتی در راستای کنترل بار مواد مغذی حوزه رودخانه ی دز با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
59 طراحی و ساخت گلخانه هیدروپونیک کشت خیار مجهز به سامانه کنترل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
60 کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) در اولویت بندی ساختگاه های پرورش میگو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 2
61 کاربرد و ارزیابی پیوند آب، غذا و انرژی (نکسوس) در مدیریت شبکه های آبیاری مطالعه موردی شبکه آبیاری زایندهرود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
62 کالیبره کردن خودکار مدل آبهای زیرزمینی با استفاده از بهینه یابی مقید (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 1
63 مدل سازی سهم مولفه های موثر بر انتقال بار آلودگی فسفات در کاربری های کشاورزی، جنگل و مرتع با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تجن) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
64 مدل سازی هیدرولوژیکی بالا دست حوضه فرامرزی هیرمند با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
65 مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 2
66 مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 2
67 مقایسه روش های روندزدایی در سری های زمانی دما و بارش (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
68 یادداشت تحلیلی: چالش های تصمیم گیری در مدیریت منابع آب کشور و ظرفیت های مدل های شبیه سازی هیدرولوژیکی جامع در پشتیبانی از آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوریتم مناسب و توسعه مدل توزیعی ذوب برف در شرایط مواجهه با کمبود داده ( مطالعه موردی حوضه امامزاده داود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی:حوضه آبریز زرینه رود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
3 ارزیابی اثر تغییراقلیم و فعالیتهای انسانی برخشکسالی هیدرولوژیکی حوضه زرینهرود ومقایسه خصوصیات خشکسالی پس از اجرای راهکار سازگاری در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
4 ارزیابی اثرات انسانی و اقلیمی بر رواناب ورودی به سد کرخه با استفاده از روش الاستیسیته اقلیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
5 ارزیابی اثرات خشکسالی بر میزان افت سطح آب زیرزمینی در حوضه زرینه رود با استفاده از مدلهای SWAT، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 ارزیابی پایداری حوضه آبریز با استفاده از مفهوم ردپای آب ( مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک – بختگان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزیابی پایداری منابع آب در سیاست های برنامه ششم توسعه کشور با استفاده از شاخص های ردپای آب و مدل ) SWAT مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک – بختگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
8 ارزیابی جامع پیش بینی های بلندمدت بارش پایگاه جهانی NMME (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
9 ارزیابی خشکسالی کشاورزی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی به کمک شاخص SSWI و مدل SWAT(مطالعه موردی: حوضه زرینه رود) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی روش همادی مدل های چندگانه آدابوست در ارزیابی تحلیل عدم قطعیت بارش پیش بینی شده مدل های جهانی NCEP و CMC (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 ارزیابی ریسک منطقه ای اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه زریبار) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار در ارتقا ء ‏راندمان آبیاری حوضه ای با استفاده از مدل SWAT :مطالعه موردی حوضه آبریز زرینه رود (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 ارزیابی مقدار آب برگشتی ناشی از آبیاری در حوضه آبریز زرینه رود و تاثیر بکارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار بر آن با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
14 ارزیابی نقش پایگاه های داده در حسابداری آب (WA+) حوضه آبریز طشک -بختگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
15 استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه در مقیاس کاهی بارش و دمای مدل های پیش بینی همادی آمریکای شمالی در حوضه بالادست سد کرخه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
16 استفاده از سیستم هشدار سریع خشکسالی برای بهره برداری مخزن سد زاینده رود (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
17 امکان سنجی حصول چشم انداز عملکرد گندم در برنامه اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 Carrying Capacity; from weak sustainability to strong sustainability (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
19 بررسی تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر مطلوبیت زیستگاه سگ ماهی جویباری Oxynemacheilus bergianus مطالعه موردی: رودخانه کردان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی چشم انداز تغییرات سطح کشت اراضی کشاورزی در افق 2020 در حوضه زرینه رود با استفاده از روش ترکیبی مارکوف سلول های خودکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
21 بررسی روشهای همادی مدلهای چندگانه در ارزیابی و تحلیل عدمقطعیت بارش پیشبینی شده مدل ECMWF (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
22 بررسی نقش عدم قطعیت های هواشناسی- هیدرولوژیکی در بهینه سازی برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
23 بررسی نقش عوامل انسانی و اقلیمی در تغییرات به وقوع پیوسته در حوضه سد کرخه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
24 بهبود بهره وری شبکه های آبیاری و زهکشی در شرایط کمبود آب با استفاده از رویکرد ورشکستگی؛ مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی عقیلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بهبود بهره وری مصرف آب سیب زمینی در شرایط کمبود آب در شبکه آبیاری و زهکشی عقیلی با استفاده از راهکارهای مدیریتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 بهکارگیری سیستم حسابداری آب در مقیاس حوضه آبریز به منظور ارزیابی یکپارچه سیستم منابع آب حوضه زرینهرود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 پیش بینی بلندمدت هیدرولوژیکی در حوضه آبریز کرخه با استفاده از مدلSWAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
28 تاثیر زمانی کاربری های مختلف برکیفیت آب دریاچه زربیار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
29 تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندانهای زمستانه ایران (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
30 تحلیل ریسک اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم در چارچوب ارزیابی ریسک منطقه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
31 تعیین الگوی بهینه راهکارهای مدیریت آبیاری در بخش کشاورزی با استفاده از رویکرد بهینه سازی- شبیه سازی مبتنی بر مدل SWAT (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 تعیین و بررسی مقایسه ای شاخص های بهره وری آب (CPD) در شبکه آبیاری و زهکشی گرمسار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
33 تفکیک اثرات فعالیت های انسانی و نوسانات اقلیمی بر جریان ورودی به سد کرخه با استفاده از مدلSWAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
34 توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی زمان واقعی تخصیص منابع آب با لحاظ شرایط کمی و کیفی آب، مطالعه موردی : سد و شبکه آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
35 توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی زمان واقعی تخصیص منابع آب با لحاظ شرایط کمی وکیفی آب، مطالعه موردی: شبکههای آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
36 توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برریسک تخصیص منابع آب مطالعه موردی شبکه های آبیاری زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
37 حوضه های آبریز بوسیله مدل SWAT (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه زرینه رود تحت اثرات تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
39 شبیه سازی تغییرات تراز و بررسی شرایط تعادلی دریاچه ارومیه تحت سناریو- های مختلف افزایش جریان ورودی به آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 شبیه سازی و آنالیز عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 شناسایی مناطق بحرانی از منظر انتقال مواد مغذی در حوضه آبخیز دریاچه زریبار با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
42 کاربست پیوند آب-غذا-انرژی در مدیریت منابع آب کشاورزی در حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
43 مدیریت بهینه سیستم های مخزن- مزرعه با استفاده از روش فراکاوشی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
44 مدیریت منابع آب به منظور بهینه سازی چند عاملی در دشت نجف آباد با روش NSGA-II (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 نقش استحصال آب باران در پیوند آب-انرژی-غذا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
46 نقش عوامل هیدرولوژی در ارزیابی سلامت آبخیز حوزه آبخیز پیشکوه در استان یزد (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی