دکتر رضا نجف بیگی

دکتر رضا نجف بیگی استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر رضا نجف بیگی

Dr. Reza najafbeygi

استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
2 آسیب شناسی سرمایهفکری وزارت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 1
3 آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 46
4 آسیب شناسی قابلیت پایدار عملکرد منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 7
5 آسیب شناسی مدیریت عملکرد منابع انسانی براساس فقدان مضامین یادگیری سبز در نظام بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 1
6 آسیب شناسی مولفه های حکمرانی خوب (پاسخگویی و عدالت و انصاف) در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 8، شماره: 30
7 آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 65
8 ارائه الگوی «نگهداشت سرمایه های فکری» مراکز علمی و پژوهشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
9 ارائه الگوی انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
10 ارائه الگوی حاکمیت مطلوب در شورای اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 4
11 ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیات علمی در دانشگاه های ایران (در راستای بهره وری منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 2
12 ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
13 ارائه مدل مطلوب اصلاحات اداره امور عمومی در ایران (مطالعه موردی: نظام بازنشستگی و جبران خدمت) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 4
14 ارائه مدل نظام جذب، تامین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
15 ارائه مدلی برای مدیریت اعتماد سازمانی به منظور بهبود بهره وری و پاسخگویی اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 13، شماره: 2
16 ارزیابی تاثیر تبلیغات هراس انگیز و شگفت انگیز برخرید تصادفی آنلاین با نقش تعدیل گر عوامل محیطی و فردی (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 4، شماره: 14
17 ارزیابی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در بانک های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
18 ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 0
19 استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری بیزین در تاثیر نگرش و آگاهی مصرف کننده ها بر قصد مشارکت در سیستم جمع آوری پسماند الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 1
20 الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستان های عمومی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
21 الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط مشی گذاری ایران با تاکید بر عوامل پیش ران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
22 الگوی شراکت عمومی ـ خصوصی در بخش خدمات دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 1
23 بررسی ابعاد ساختارسازمانی در بیمارستان های عمومی شهرستان یزد با رویکرد مکانیک – (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 3
24 بررسی تاثیر فعالیت های فرهنگی مدیران در تقویت رفتارهای دینی کارکنان سازمانها و نهادهای فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 3، شماره: 6
25 بررسی تاثیر مدل بومی تعالی سازمانی (طراحی شده) در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
26 بررسی تاثیر مدیریت فرهنگ سازمانی بر تغییرات رفتاری کارکنان سازمانها و نهادهای فرهنگی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 3، شماره: 5
27 بررسی سیر تحول نظریات حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاه ها جهت ارتقاء بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
28 بررسی عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 0
29 بررسی و اولویت بندی نقش ابعاددولت الکترونیک درارتقای ارزش عمومی سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 13
30 بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 23
31 تبیین چالش های متناسب سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری و مقایسه وضع موجود و مطلوب آن (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 1
32 تبیین مدل ارتقاء شایسته سالاری و عوامل مرتبط با آن در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 1
33 تحلیل عوامل رفتاری تاثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
34 تحلیل محتوای ریشه های فساد در بخش دولتی جوامع درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 34
35 شناسایی آسیب های زیربنایی نظام برنامه ریزی استراتژیک در حکومت های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 116
36 شناسایی و تعیین الگوی مناسب عدالت محوری در جذب و استخدام نیروی انسانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 30
37 شناسایی و واکاوی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بر ویژگی های ذاتی قانون به عنوان الگویی برای قانون‎ گذاری در مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 40
38 طراحی الگوی اقتضایی دورکاری متناسب بافرهنگ های سازمانی، راه حلی جهت ارتقا بهره وری (مورد مطالعه: کارکنان و مدیران با سابقه اجرای دورکاری در بخش دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 1
39 طراحی الگوی بومی سنجش سرمایه فکری با رویکرد آسیب شناسی در وزارت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
40 طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 31، شماره: 3
41 طراحی الگوی تاثیر رسانه ها بر کیفیت و تنوع خدمات در ارتباطات بازاریابی یکپارچه بانک سپه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 3
42 طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی: رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
43 طراحی الگوی رفتار سازمانی مثبت گرا (POB)در مدیریت منابع انسانی سازمانهای دولتی ایران با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 0
44 طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 5
45 طراحی الگوی عوامل موثر بر خصوصی سازی در شرکت های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 119
46 طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
47 طراحی مدل ترک خدمت کارکنان دانشی در شرکت پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
48 طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
49 طراحی و تبیین مدل شایسته سالاری مدیران در صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
50 گونه شناسی پیامدهای بلوغ دانش سبز کارکنان در شهرداری تهران براساس تحلیل کیو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 9
51 مدیریت منابع انسانی الکترونیک ابزار تحول در بهره وری سازمان (ارائه مدل به روش کیو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 1
52 مطالعه ی ریشه های فساد اداری در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 49
53 موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه ای درفرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
54 نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
55 نقش نوآوری و قابلیت های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاءسازی مدل ارزشی برنامه کار مهندسی ارزش در پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
2 انگیزش و رفتار سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
3 بررسی تاثیر افزایش وتوسعه ارتباطات بین کارکنان سازمان بر توانمند سازی کارکنانسازمان ازدیدگاه کارکنان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
4 بررسی تاثیر ایجاد جو و محیط مناسب کاری بر توانمند سازی کارکنان سازمانازدیدگاه کارکنان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
5 بررسی تاثیر مشارکت کارکنان در هدف گذاری سازمان بر توانمند سازی کارکنانسازمان ازدیدگاه کارکنان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی با محوریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در تصمیم گیری پیچیده و انتخاب مناسب ترین استراتژی ( مطالعه موردی : شرکت گاما ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
8 تأثیر متغیرهای مدل PEST بر صادرات mini LNG به کشور ترکیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
9 تحلیل ارزشیابی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
10 درجه رضایتمندی مشتریان از برون سپاری خدمات سازمان ثبت احوال به دفاتر پیشخوان دولت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
11 شناسایی عوامل بازدارنده درحفظ و نگهداری کارکنان دانشی مطالعه موردی: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگادآریان (فناپ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
12 مقایسه وضعیت موجود مطلوب کارآفرینی نظام آموزش بهسازی مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران ارایه اصلاحاتی برای قانون مدیریت خدمات کشوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی