دکتر حمید دهقانی

دکتر حمید دهقانی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید دهقانی

Dr. Hamid Dehghani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
2 ارتباط بین محتوای کلروفیل برگ و عملکرد دانه تحت شرایط تنش شوری در گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
3 ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ارقام گندم نان به کمک شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
5 ارزیابی تحمل به شوری ارقام گندم نان بر اساس شاخص های تحمل مبتنی بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ پرچم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 2
6 ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 2
7 ارزیابی تغییرات عملکردی و مورفولوژیکی توده های مختلف شنبلیله تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
8 ارزیابی خصوصیات چند ژنوتیپ گندم نان ایرانی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدودشده تحت شرایط تنش و عدم تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
9 ارزیابی ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم نان ایرانی تحت شرایط بدون تنش و تنش شوری در مزرعه با استفاده از روش جینکز-هیمن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 2
10 ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان با استفاده از روش بای پلات و دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 4
11 استفاده از مدل ضرب پذیر تغییریافته در جدا پذیری اثرات ژنوتیپی در خلرLathyrus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
12 برآورد اثرات ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای برخی از صفات کمی در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
13 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کمی گشنیز در شرایط تنش خشکی با استفاده از تلاقی سه جانبه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی ارتباط شاخص های تحمل به تنش شوری با چند صفت فیزیولوژیکی در گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
15 بررسی پایداری عملکرد اکوتیپ های یونجه مناطق سردسیری با استفاده از معیارهای ناپارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
16 بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در توده های گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
17 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
18 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
19 بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به روش های چندمتغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
20 بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های طالبی بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 1
21 بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های گشنیز بومی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
22 بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی رو ش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
23 بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
24 بررسی روابط متقابل میان صفات در ژنوتیپ های گندم با استفاده از روش بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
25 بررسی ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیکی برنج با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
26 بررسی مقاومت ژنوتیپ های باقلا به بیماری لکه شکلاتی Botrytis fabae Sard در منطقه گرگان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
27 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی توده های مختلف گشنیز (.Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
28 تجزیه دووجهی داده های به دست آمده از تلاقی دای آلل در توده های بومی طالبی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
29 تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
30 تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای پلات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 4
31 تجزیه نمودار دووجهی تلاقی های دی آلل و ارزیابی دورگ برتری گندم نانTriticum aestivum L در دو محیط عادی و تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
32 تجزیه و تحلیل ترکیب پذیری عملکرد اسانس گشنیز تحت رژیم های متفاوت آبیاری با استفاده از روش GGE بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 4
33 تجزیه و تحلیل میانگین نسل ها برای بررسی عملکرد و صفات مرتبط به آن در خربزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
34 تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
35 تعیین شاخص های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در گشنیز (.Coriandrum sativum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
36 تنوع ژنتیکی تعدادی از توده های بومی گشنیز ایران از نظر برخی ویژگی های ریخت شناسی، پدیده شناسی و فیزیولوژیک (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 1
37 شناسایی ژنوتیپ های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 3
38 گزینش چندمنظوره برخی توده های گشنیز (.Coriandrum sativum L) بومی ایران برای بهبود هم زمان صفات در رژیم های رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
39 مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ های الیت جو در اقلیم سرد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
40 مطالعه پارامترهای پایداری تک متغیره و چند متغیره ژنوتیپ های امید بخش جو در اقلیم سرد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
41 مکان یابی چندصفتی QTLها برای شاخص های تحمل به خشکی در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات دما بر باززایی گیاه آفتابگردان(Helianthus annuus L.) از طریق اندام‌زایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 ارائه یک روش انتخاب باند جهت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی ژنتیکی صفات مهم زراعی در توده های طالبی ایرانی به روش دی آلل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی در برخی ارقام پاییزه کلزا ( Brassica napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
6 ارزیابی فضای عدم قطعیت در طبقه بندی تصاویر سنجش از دوری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 ارزیابی مقاومت به بیماری سوختگی استمفیلیومی به منظور گزینش ژنوتیپ های باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 ارزیابی مقاومت به سوختگی استمفیلیومی در باقلا Vicia faba L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
9 ارزیابی و گزینش ژنوتیپ های باقلا (Vicia faba L.) به منظور مقاومت به بیماری لکه شکلاتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 استفاده از روش GGEbiplot برای تفسیر اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در اکوتیپ های یونجه مناطق سردسیری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 استفاده از روش GGEbiplot برای تفسیرخصوصیات اکوتیپ های یونجه مناطق سردسیری در کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 استفاده از مارکرهای پروتئینی و رگرسیون چندمتغیره در اصلاح کیفیت گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اسکرین کردن لاین های به نژادی گندم برای کیفیت نانوایی با استفاده از تجزیه کلاستر بر اساس زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 انتقال ژن پروانسولین انسانی به گیاه خیار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
15 برآورد وراثت پذیری خصوصی برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و کیفیت میوه گوجه فرنگی (Solanum licopersicom L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
16 بررسی پایداری لاین های امید بخش زمستانه کلزا Brassica napus L. با استفاده از روش تجزیه به مختصات اصلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در توده های بومی خربزه و طالبی ایران در پاسخ به قارچ عامل پژمردگی آوندی Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام خرمای استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 بررسی توارث پذیری و روابط بین برخی صفات دربرخی ازژنوتیپ های گندم پاییزه triticum aestivum L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی جوانه زنی ارقام کلزا در شرایط شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی روابط بین صفات مختلف ژنوتیپهای گندم نان با روش GGEbiplot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
22 بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در توده های بومی خربزه و طالبی ایران در پاسخ به آلوده قارچ عامل پژمردگی آوندیFusarium oxysporum f. sp. melonis race1.2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 بررسی کنترل ژنتیکی صفات کمی در طالبی با استفاده از تجزیه گرافیکی هیمن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 تجزیه بایپلات تلاقی دی آلل عملکرد دانه در کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
25 تجزیه به عامل ها برای عملکرد دانه و سایر خصوصیات گندم نان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
26 تجزیه علیت و بررسی همبستگی صفات مربوط با عملکرد در نتایج حاصل از تلاقی لاین تستر ذرت زودرس دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تجزیه و تحلیل گرافیکی زمان رسیدگی و صفات مختلف در تودههای طالبی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 تجزیه واکنش ژنوتیپی (بای پلات) در ارقام جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تجزیه همبستگی کانونیک بین عملکرد و مقاومت به بیماری در باقلا Vicia faba L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
30 ترکیب طبقهبندی کنندهها جهت طبقهبندی دادههای سنجشاز دوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
31 تصحیح خطای سیستم ناوبری اینرسی با تصاویر متوالی و بدون داشتن نقشه مسیر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
32 توسعه سیستم های طبقه بندی کننده چند گانه بمنظور طبقه بندی داده های سنجش از دوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
33 ردیابی، تکثیر و توالی یابی بخشی از ژنHMGR در زیره سیاه کرمانی(Bunium persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 روش های آماری تک متغیره و چند متغیره در اصلاح نباتات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 شبکه های عصبی مصنوعی در اصلاح نباتات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 قایسه برخی ارقام هیبرید گوجه فرنگی (Solanum licopersicom L.) از نظر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفیت میوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
37 کاهش شیشه‌ای‌شدن (Hyperhydricity) در کشت لپه‌ آفتابگردان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
38 گروه بندی برخی ازارقام زمستانه کلزا brassica napus L با استفاده ازتجزیه خوشه ای و تابع تشخیص (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 گروه بندی لاین های امید بخش زمستانه کلزا Brassica napus L. بر مبنای اثر متقابل ژنوتیپ در محیط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
40 مطالعه ترکیبپذیری و عمل ژن برای صفات مورفولوژیک در تودههای طالبی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 مطالعه ژنتیکی گیاهان دارویی از طریق تجزیه دی آلل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
42 مطالعه شاخصهای مقاومت به خشکی در کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
43 مقایسه برخی ارقام هیبرید گوجه فرنگی (Solanum licopersicom L.) از نظر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
44 مقایسه روشهای چندمتغیره AMMI و SREG با استفاده از مدلهای مختلط در تجزیه پایدار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
45 مقایسه روشهای مختلف برآورد واریانس با استفاده از مدلهای مختلط در تجزیه پایداری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات زراعی در جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
47 همبستگی صفات و تجزیه اجزای عملکرد ژنوتیپهای کلزا با استفاده از GGEbiplot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی