دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی

دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی

Dr. Ghasem Ali Dianati Tilaki

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Allelopathic Effect of Artemisia herba-alba Asso. Essential Oil on Seed Germination of Agropyron desertorum and Agropyron cristatum (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 2
2 اثر آتش سوزی بر روابط زیستی گیاه بالشتکی اسپرس در علفزارهای کوهستانی پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
3 اثر القاء تنش شوری با کلرید سدیم بر صفات جوانه زنی دو گونهAgropyron trichophorum (Link) K. Richter و Agropyron pectiniforme Römer et J.A. Schultes (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 9
4 اثر NaCl پرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه بذرهای گونه L. Festuca ovina در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
5 اثر تنش شوری با محلول های ایزواسمزی کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و رشد دو گونه مرتعی cristatum Agropyronو Agropyron elongatum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
6 اثر دگرآسیبی درمنه کوهی برخصوصیات جوانه زنی گونه یونجه سیاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 37
7 اثر دگرآسیبی گیاه Artemisia aucheri برخصوصیات جوانه زنی گونه Medicago sativa var.blak (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 35
8 اثرات تنش شوری بر جوانه زنی دو گونه Aeluropus lagopoides و Aeluropus littoralis از چهار منطقه (اکسشن) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 3
9 ارزیابی شاخص های کیفی خاک در رویشگاه های جنگلی تخریب و تبدیل شده به مرتع در غرب مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
10 ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 3
11 برخی ویژگیهای اکولوژیک گونه Camphorosma monspeliaca در رویشگاه دوتو-تنگ صیاد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 4
12 بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات رویشی و روابط آبی دو گونه Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 3، شماره: 4
13 بررسی اثر ویژگیهای خاک و عوامل فیزیوگرافی بر پوشش گیاهی (مطالعه موردی: بخشی از مراتع ییلاقی پلور) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
14 بررسی ارتباط بین پراکنش گیاهان دارویی و خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک در مراتع بلده نور (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی ارتباط بین خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه ها در مراتع تحت چرای شتر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 2
16 بررسی تاثیر بیوچار حاصله از Azolla filiculoides بر مشخصه های مورفو فیزیولوژیکی گونه Kochia prostrata L. تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 71
17 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر جوانه زنی گونه اسپرس درختی (Taverniera cuneifolia) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 66
18 بررسی تاثیر کودهای ازته و فسفره روی کیفیت علوفه Eruca sativa در مراتع قشلاقی مراوه تپه استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
19 بررسی تاثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه و هیدرات های کربن محلول دو گونهSalsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع شور سبزوار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
20 بررسی تغییرات عامل های پوشش گیاهی در راستای گرادیان چرایی در مراتع استپی ندوشن یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
21 بررسی رابطه بین نوع مالکیت مرتع و وضعیت بهره بردار ی (با تاکید بر مراتع ییلاقی شهرستان اراک) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 1
22 بررسی رابطه گونه های گیاهی با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه (مطالعه موردی: بخشی از مراتع ییلاقی پلور- مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
23 بررسی صفات جوانه زنی بذر های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 25
24 بررسی عکس العمل گونه Frankenia hirsuta به گرادیان های محیطی در مراتع شوره زار اینچه برون استان گلستان با استفاده از تابع HOF (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 13
25 تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوی (چناران) (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 2
26 تاثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 3
27 تاثیر گونه Camphorosma monspeliaca بر متغیرهای خاکی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
28 معرفی فراسنجه های اکولوژیکی شاخص در رویشگاه های چندگونه مرتعی در مراتع کوهستانی پلور، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 7
29 معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی پلور (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 6، شماره: 23
30 مقایسه پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح شده در تعیین غنای گونه ای مراتع طالقان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 12
31 مقایسه پنج روش اندازه گیری فاصله ای تعیین تراکم در بوته زارهای تنگ لایبید یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 3
32 مقایسه خصوصیات پوشش گیاهی تحت سه تیمار مدیریت (چرای شدید، قرق و قرق با عملیات اصلاحی) در مراتع ییلاقی کیاسر چهاردانگه ساری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
33 مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا گونه (Camphorosma monspeliaca) در استان چهارمحال و بختیاری در خطر است ؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
2 آیا گونه های گیاهی بر خاک تاثیر می گذارند؟ تاثیر گونه Camphorosma monspeliaca بر برخی عناصرخاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 اثر ارتفاع بر ترکیبات گیاه داروئی چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahl.)منطقه چناران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
4 اثر تنش شوری با سولفات سدیم روی شاخص بنیه و سرعت جوانه زنی گونه Medicago scutellata (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
5 اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر گونه سولا (Hedysarum coronarium L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
6 اثر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی گونه. Boiss Hedysarum criniferum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
7 اثر تنش شوری بر طول ریشه چه، ساقه چه و بنیه بذر گونه Hedysarum criniferum Boiss (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
8 اثر تیپهای گیاهی بر لایه بندی ماده آلی و سرعت معدنی شدن کربن خاک در غرب مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 اثر تیمار پرایمینگ بر بذور علف لیمو (Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
10 اثر تیمار پرتو دهی بذر با اشعه گاما بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بذر Agropyron elongatum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 اثر تیمار سرما بر بیومس برگ دو گونه ی Festuca Schreb arundinaceae و .Dactylis glomerata L (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
12 اثر تیمار سرما بر بیومس برگ و ریشه و طول رشد ریشه در گونه ی .Dactylis glomerata L (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
13 اثر خصوصیات منظر روی تنوع گیاهی مراتع خشک استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
14 اثر شیب و ارتفاع زمین روی مقادیر قطر، طول، وزن و درصد تبایین گرز Papaver bracteatum Lindl در مراتع پلور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 اثرات تنش شوری و خشکی بر روند جوانه‌زنی بذر گیاه یونجه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
16 اثرسطوح مختلف NaCl برجوانه زنی و رشدگیاهچه Secale cereal (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
17 ارزیابی فلوریستیکی منطقه مراتع کوهپر استان مازندران (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
18 بررسی اثر مرتع کاری بر شکل زیستی و خوش خوراکی گونه های گیاهی در مراتع بلده مازندران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر و خصوصیات گیاهچه Secale montanum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
20 بررسی اثرهای نانوپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه اسپرس درختی( Taverniera cuneifolia ) در مراحل جوانه زنی در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
21 بررسی ارزش جوانه زنی Dactylis glomerata, Agropyron longiaristatum Brachypodium pinnatumدر مراتع ییلاقی مازندران (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
22 بررسی پتانسیل مراتع خراسان شمالی در جذب گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 بررسی تاثیر بیوچار بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
24 بررسی تاثیر بیوچار بر شاخص های جوانه زنی دو گونه Festuca ovinaوFestuca arundinacea (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
25 بررسی تاثیر چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک در مراتع سیساب بجنورد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی تاثیر قرق بر میزان ترسیب کربن خاک مراتع نیمه خشک خراسان شمالی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی تأثیر مرحله فنولوژیکی بر کیفیت علوفه Hamada salicornica در مراتع استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
28 بررسی تعداد میکروارگانیسمهای خاک در اکوسیستمهای طبیعی شمال ایران ( مازندران ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
29 بررسی تغییرات درصد گچ و آهک خاک و تاثیر آن بر شکلگیری اکوسیستمهای مرتعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
30 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی خاک و تاثیر آن بر حاصلخیزی خاک در سه رویشگاه مرتعی (مراتع بلده نور) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی تنوع زیستی و کاربردی گیاهان در اکوسیستم های مرتعی با تأکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: مراتع لوس بلده نور استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 بررسی تنوع گونه های گیاهی در واحدهای اکوسیستمی مراتع خشک یزد(مطالعه موردی منطقه ندوشن یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
33 بررسی دامنه اکولوژیک دو گونه Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. نسبت بهمتغیرهای توپوگرافی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
34 بررسی درصد پوشش گیاهی در چهار تیپ رویشی Artemisia- Festuca- Stipa, Artemisa, Festuca- Astragalus, Stipa- Medicago) مراتع مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 بررسی شاخصهای تنوع و غنای گونهای بین مراتع جانشین دیمزارهای خلع ید شده و تحت چرا (مطالعه موردی: مراتع منطقه بزداغی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 بررسی عناصر معدنی گونه monespeliaca Camphorosmaدرسه مرحله رویشی درمنطقه دوتو-تنگ صیاد استان چهار محال وبختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
37 بررسی فلورستیکی وشکل زیستی گیاهان مطالعه موردی: مراتع لوس بلده نور استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 بررسی کیفیت علوفه گونه های Astragalus squarrosus و Stipagrostis pennata در سه مرحله فنولوژیکی در سبزوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
39 بررسی میزان ترسیب کربن در تیپهای مرتعی Stipa ،Phlomis cancellata Bunge Festuca ovina S. و barbata L. در مراتع نیمه خشک سیساب بجنورد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 تاثیر استرس شوری با NaCl روی جوانه زنی و بنیه بذر گونه Avena sativa (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
41 تاثیر پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک بر درصد جوانه زنی گونه Agropyron pectiniforme Roem. & Schult. تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
42 تاثیر پیش تیمار بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی گونه (Fisch. ex Link) Agropyron desertroum تحت تنش پلی اتیلین گلایکول 6000 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 تاثیر تابش پرتو گاما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر Bromus inermis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
44 تاثیر تابش پرتو گاما بر درصد و سرعت جوانهزنی بذر سکال مونتانوم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
45 تاثیر تابش پرتو گاما بر صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر آگروپایرون کریستاتوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
46 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع کجور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
47 تاثیر جهت شیب در ترسیب کربن مراتع سیساب بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 تاثیر شدت چرای دام بر میزان طول رشد اندامهای هوایی گونه Trifolium alexandrinum (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
49 تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر شاخص های تولید و سطح برگ گونه Trifolium alexandrinum (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
50 تاثیر مدیریت اراضی (مراتع قرق، تحت چرا و دیم زار) بر ترسیب کربن گونه سلمک اورشلیمی (Chenopodium botrys) (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی کوهپر- نوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
51 تاثیر مدیریت اراضی بر ترسیب کربن خاک در مراتع کجور نوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
52 تاثیر نانوپرایمینگ نقره بر درصد و سرعت جوانه زنی نهال گونه( Taverniera cuneifolia ) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
53 تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان تثبیت نیتروژن خاک در یک رویشگاه جنگلی و دو رویشگاه مرتعی با پوشش غالب Stachys byzantina و Rhamnus pallasii (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
54 تأثیر برخی عوامل خاکی بر پراکنش گیاهان خانواده نعناعیان در مراتع کوهستانی بلده نور (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
55 تأثیر مدت و روش پرایمنیگ بر ویژگی های جوانه زنی بذر Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bar (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
56 تعیین ترکیبات شیمیایی گونه شورپسند اشنان در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
57 تعیین نوع و مقدار درصد ماده موثره گرز خشخاش سیاه (Papaver bracteatum Lindl.) در مراتع پلور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
58 تعیین نیاز آبی جهت جوانه زنی بذور در مطالعه بانک بذر خاک با استفاده از روش ظهورگیاهچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
59 تغییر پذیری برخی عناصر خاک در سیمای سرزمین ، مطالعه موردی: رویشگاه گونه Camphorosma monspeliaca (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
60 تغییر پذیری متغیرهای خاکی در سیمای سرزمین مطالعه موردی: رویشگاه گونه Camphorosma monspeliaca (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
61 تغییرپذیری تولید رواناب در پلاتهای کوچک مستقر در تیمارهای مرتعی قرق کوتاه مدت و چرا طی فصل تابستان 1387 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 راهکارهای نوین و کم هزینه جهت افزایش مقاومت گیاهان مختلف به تنشهای خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
63 رفتار چرایی شتر در مراتع استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
64 کیفیت علوفه گونه مرتعی Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رویشی در منطقه دوتو-تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
65 مطالعه عکس العمل گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen نسبت به متغیر های توپوگرافی مراتع حوزه آبخیز گلندرود (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
66 معرفی گیاهان دارویی زیست بوم مرتعی منطقه کجور نوشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 معرفی گیاهان دارویی زیستبوم مرتعی منطقه کجور نوشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 مقایسه تحمل به شوری و درصد جوانه زنی گونه Medicago polymorpha تحت استرس شوری با سولفات سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
69 مقایسه ترسیب کربن خاک در سه رویشگاه جنگلی، مرتعی علفزار و بوته زار (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
70 مقایسه ترسیب کربن خاک در مراتع جانشین دیمزارهای خلع ید شده و مراتع تحت چرا (مطالعه موردی: منطقه بزداغی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
71 مقایسه ترسیب کربن خاک در مراتع قرق شده و مراتع تحت چرا (مطالعه موردی: منطقه بزداغی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
72 مقایسه ترکیب تاج پوشش گیاهان بر اساس کلاس خوشخوراکی در سطوح مختلف مدیریتی مراتع (مطالعه موردی : مراتع چهاردانگه استان مازندران) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
73 مقایسه درصد تاج پوشش در قسمت های مرتع کاری شده و مرتع کاری نشده مراتع بلده نور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
74 مقایسه روش های محاسباتی تعیین ضریب تغییرات حرارتی خاک های شور و ماسه ای در مناطق بیابانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
75 مقایسه روش های میان یابی جهت تهیه نقشه پراکنش مکانی درصد آهک خاک در مراتع بلده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
76 مقایسه ساختاری و عملکردی مرتعکاری با سه گونه کوخیا، پوتریوم و اروشیا در مراتع کجورنوشهر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چشم انداز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
77 مقایسه شاخص تحمل به شوری و صفات جوانه زنی گونه Avena fatua تحت استرس شوری کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
78 مقایسه کربن آلی لاشبرگ دو گونه Rhamnus pallasii و Quercus castaneifolia (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
79 مقایسه کیفیت علوفه سه گونه مرتعی در مرحله رشد رویشی منطقه بیرجند (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
80 مقایسه میزان ترسیب کربن در اقدامات مختلف مدیریتی مراتع (مطالعه موردی: مراتع چهاردانگه استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
81 مقایسه میزان زیتوده ریز ریشه در سه رویشگاه جنگلی، مرتعی علف زار و بوته زار (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
82 مقایسه ی تنوع گونه ای در چهار تیپ رویشی (Artemisia – Festuca – Stipa، Medicago - Stip، Festuca - Astragalus Artemisia) مراتع مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
83 نقش اقدامات اصلاحی مرتع در حفاظت آب، خاک و پوشش گیاهی مراتع اسالم (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
84 نقش ترسیب کربن در کاهش آلودگی ناشی از احتراق سوخت های فسیلی (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست