دکتر سعید پورروستایی اردکانی

دکتر سعید پورروستایی اردکانی Assistant professor in Allameh Tabataba’i University

دکتر سعید پورروستایی اردکانی

Dr. Saeid Pourroostaei Ardakani

Assistant professor in Allameh Tabataba’i University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.