دکتر خدیجه علی آبادی

دکتر خدیجه علی آبادی Associate professor in Allameh Tabataba’i University

دکتر خدیجه علی آبادی

Dr. Khadijeh Aliabadi

Associate professor in Allameh Tabataba’i University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.