دکتر مهسا قندهاری

دکتر مهسا قندهاری

دکتر مهسا قندهاری

Dr. Mahsa ghandehari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودرو های لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
2 ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز( (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 60
3 الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 3، شماره: 7
4 اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 108
5 بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و وضعیت فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
6 بهینه سازی همزمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده ای از محصولات چندقطعه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 1
7 بهینهسازی درآمد هتل در حالت وجود تقاضای قطعی و غیرقطعی با درنظر گرفتن لغو درخواست و عدم حضور میهمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
8 بهینهسازی سبد سهام برمبنای روشهای تخمین ناپارامتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 1
9 بهینهسازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر سیستم برمبنای هزینهها و قابلیت اطمینان وابسته به مکان اجزای سیستم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 1، شماره: 1
10 تحلیل عوامل موثر بر کیفیت خدمات دندان پزشکی ها با استفاده از ابزار های تلفیقی کانو و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 7
11 تحلیل کارایی و تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای متمرکز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 3
12 توسعه ی مدلی برای تعیین یک سیاست یکپارچه ی تولید موجودی در زنجیره ی تامین دوسطحی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف مقداری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 2
13 توسعه یک مدل تولید - موجودی - مسیریابی با لحاظ کردن سیاست تخفیف و مسائل زیست محیطی برای یک دسته از اقلام زوال پذیر در یک زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 1
14 سنجش کارایی ارزش ویژه‎ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه‎ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 3
15 مدلی برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان جهت تامین مالی توسط شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیربا استفاده از AHP فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 18
16 مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک با به‌کارگیری تحلیل شبکه‌ای فازی و الگوی آرمانی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 4
17 یک مدل قیمت گذاری و موجودی با تابع تقاضای وابسته ی چندمتغیره و تابع هزینه ی نگهداری خطی افزایشی برای محصولات فاسدشدنی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new modeling for multicriteria single machine scheduling:A Genetic Algorithm approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 A Revenue Management Model for Liner Shipping Based on Network Flows (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 آسیب شناسی نظام پیشنهادها براساس مدل سه شاخگی در شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
4 ارائه الگوی ترکیبی از تصمیم گیری چند معیاره فازی و سرمایه فکری جهت ارزیابی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
5 ارائه چارچوب تصمیم گیری برای ارزیابی وانتخاب کانالهای بازاریابی بااستفاده ازتکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
6 ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان سنگ آهن درشرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده ازرویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه مدلی به منظور سنجشکارایی مدیریت دانشمبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
8 ارائه مدلی مناسب جهت آسیب شناسی نظام پیشنهادها در شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
9 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی جهت مدیریت درآمد در خطوط هوایی با فرض لغو رزرو، عدم حضورو ممانعت از پرواز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور تخصیص بهینه ی بودجه با تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی(مطالعه موردی:شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
11 ارائه یک مدل ریاضی جهت زمانبندی و تعدیل هزینه های سبد پروژه با منابع محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارایه یک مدل موجودی EOQ قیمت گذاری برای محصولات فاسدشدنی با تقاضای وابسته به قیمت فروش تازگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ارزیابی عملکرد شعب همکاران سیستم بارویکرد EFQM با استفاده ازمدل DEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
14 استفاده ازروش های تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب پارک فرهنگی و تفریحی برای کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
15 افزایش سود از طریق انتخاب تامین کننده مناسب به وسیله روشهای تحلیل سلسله مراتبی و مسئله تخصیص (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 انتخاب استراتژی نگهداری وتعمیرات مناسب مبتنی برریسک با استفاده ازفرایند سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
17 انتخاب تامین کنندگان کالا با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
18 انتخاب تامین کنندگان کالا با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-DEA-TOPSIS (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
19 انتخاب تامین کنندگان کالا با استفاده ازروش DEA و PROMETHEE (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
20 برآورد نقطه تغییر در نمودار کنترل آماری با استفاده ازالگوریتم خوشه بندی و رویکرد فراابتکاری جستجوی ممنوعه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
21 بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر سیستم موجودی برای اقلام فاسد نشدنی با طول عمر ثابت با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
22 بررسی ارتباط میان ویژگی های جمعیت شناختی و استراتژی های خود - رهبری با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
23 بررسی تاثیر اعمال سیاست شکست قیمت بر کاهش ضایعات محصولات فاسدشدنی انبارشدنی با تقاضای وابسته به تازگی و قیمت فروش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
24 بررسی عوامل پیش آگهی دهنده بروز عود موضعی در بیماران سرطان سینه با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و تعیین میزان تاثیر هر عامل (مطالعه موردی بیمارستان سیدالشهدا اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25 بهبود کیفیت خدمات با استفاده از الگوی تلفیقی QFD و کانو(با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
26 بهینه سازی همزمان قیمت و مدت ضمانت برای محصولات یک خانواده از محصولات سفارشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 پیش بینی قابلیت اطمینان یک فرایند مالی با استفاده ازFTA فازی؛مطالعه موردی شرکت تولیدی ریخته گری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
28 تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده های متمرکز(مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 تخصیص میزان بهینه قیمت بر مبنای کیفیت به تامین کنندگان درراستای استراتژی برد ـ برد دربرون سپاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 تعیین و الویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه فکری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 تعیین همزمان قیمت و مدت ضمانت زیر سیستم های خانواده ای از محصولات چیدمان پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
32 تعیین یک سیاست یکپارچه تولید موجودی در زنجیره تامین دوسطحی برای محصولات فاسدشدنی با در نظر گرفتن تخفیف کلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
33 توسعه مدلی برای مدیریت در آمد در هتل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
34 توسعه یک مدل چندهدفه برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات با وجود تامین کنندگان نامطمئن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 سیاست بهینه بازپرسازی اقلام فاسدشدنی غیر آنی با تقاضای وابسته به موجودی و پس افت جزیی با وجود تخفیفات کلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 کاربرد QFD در مسئله جایابی تسهیلات به کمک AHP فازی، شبیه سازی و DEA (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 کاربردهای داده کاوی در QFD به منظور بهینه سازی طراحی محصول و ارتقاء رضایت مشتریان (دریافت مقاله) همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری
38 کاهش زمان انتظار بیماران در بخش اورژانس بیمارستان با استفاده از شبیه سازی (مطالعه موردی: بیمارستان خانواده اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
39 مدل موجودی اقلام زوالپذیر با درنظر گرفتن پسافت جزیی، تخفیفات مقداری و ملاحظات مالی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 مدیریت درآمد در هتل با رویکرد احتمالی گسسته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 مدیریت موثر هزینه: ارائه مدل تلفیقی هزینه یابی بر مبنای هدف و داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
42 مسیله موجودی مسیریابی کالاهای فاسدشدنی با قیمت وابسته به عمر با در نظر گرفتن توام امکان استفاده از ظرفیت حمل و نقل خارجی و امکان استفاده از فضای مازاد بر ظرفیت انبار هر فروشنده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
43 مکان یابی بهینه تسهیلات پدافند غیر عامل با رویکرد تئوری بازی ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 مکان یابی مراکز توزیع به منظورجذب بیشتر بازار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 یک مدل کنترل موجودی برای بانک خون بیمارستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران