دکتر فرناز درخشان

دکتر فرناز درخشان استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

دکتر فرناز درخشان

Dr. Farnaz Derakhshan

استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.