دکتر اسماعیل نورانی

دکتر اسماعیل نورانی استادیار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر اسماعیل نورانی

Dr. Esmaeil Norani

استادیار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.