دکتر لیلی فرزین وش

دکتر لیلی فرزین وش استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

دکتر لیلی فرزین وش

Dr. Leili Farzinvash

استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.