دکتر نعمت اله رشیدنژاد عمران

دکتر نعمت اله رشیدنژاد عمران دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نعمت اله رشیدنژاد عمران

Dr. Nematollah Rashidnejad Omran

دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با رخدادهای کانه زایی تنگستن (مس-قلع-روی) چینه سان-چینه کران در محدوده های بووکی و آق بلاغ، شمال باختری ازنا (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
2 ارزیابی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب شیل های نفتی قالی‎کوه (جنوب باختر الیگودرز) با استفاده از روش های تجزیه عنصری و پیرو لیز راک‎اول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
3 استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون ها در کانسارهای پورفیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 78
4 بررسی ژئوشیمیایی کانه زایی رگه ای تنگستن- مس در جنوب-باختری شازند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
5 بررسی سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده نفوذی کلیبر (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
6 بررسی فرایندهای ماگمایی در فعالیت آتشفشانی کواترنری شمال باختر اهر؛ بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
7 پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال شرق زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 5، شماره: 20
8 تحلیل داده های سن سنجی زیرکن بر اساس شیمی بلور در مجموعه دگرگونی بنه شورو، خاور ساغند، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 2
9 تعیین خاستگاه سیال کانه ساز در کانسار کبالت قمصر با استفاده از میانبارهای سیال و ایزوتوپ‎‍ های پایدار گوگرد و اکسیژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
10 تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
11 جدایش بی هنجاری های عناصر، بر پایه داده های ژئوشیمی سطحی خاک در کانسار مس پورفیری کهنگ– شمال خاوری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 89
12 رخساره های کانه دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگ دزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان دشت (اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 91
13 ژئوشیمی و خاستگاه ارتوآمفیبولیت های تخت سلیمان (شمال خاور تکاب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 2
14 ژئوشیمی و خاستگاه کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
15 سنگ شناسی و سن سنجی U-Pb زیرکن در مجموعه نفوذی مارفیون، باختر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
16 سنگ نگاری، ژئوشیمی و ترکیب ایزوتوپی Sr-Nd متابازیت های مجموعه دگرگونی بنه شورو، شرق ساغند، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
17 سنگ نگاری، ژئوشیمی، منشا و جایگاه زمین ساختی مجموعه نفوذی خشومی- درانجیر، جنوب باختر ساغند ( ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
18 شواهد تازه ای از کانه زایی، درونزادی و شاره های درگیر در کانسار فلوریت چینه کران کمرمهدی، جنوب باختری طبس (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
19 کاربرد شیمی کانی های آمفیبول و فلدسپار در بررسی پتروژنتیک مجموعه ی گرانیتوئیدی میوسن میانی، غرب کاشان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
20 کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج به عنوان نوع کایرونا: کانی شناسی، ساخت و بافت، دگرسانی و بررسی های مقایسه ای (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
21 کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش تپه ، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
22 کانه زایی تنگستن (مس- طلا) چاه ‎پلنگ جنوبی: کانی شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و داده های ایزوتوپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
23 کانه زایی رگه ای و چینه کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
24 کانه زایی مس (-نقره) نوع " Volcanic RedBed" در کانسار کشت مهکی، شمال باختر صفاشهر، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 93
25 کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار روی- سرب- مس (نقره) گمیش تپه، جنوب غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
26 کانی شناسی، پاراژنز، بافت و رخساره های کانیایی در اسکارن های منطقه ی غرب ملایر (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 4
27 کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
28 مراحل کانه زایی و منشا آهن کانسار باشکند در جنوب باختری سلطانیه بر اساس شواهد کانی شناسی، ساخت، بافت و ژئوشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
29 مطالعات کانی زایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (O, S) در کانسار طلای کوه زایی گدارسرخ، موته، سنندج سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 3
30 ویژگی های ماگمایی و زمین دما-فشارسنجی توده گابرویی وناکو، جنوب شرق صحنه با استفاده از شیمی دو کانی پیروکسن و پلاژیوکلاز (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمیختگی ماگمایی در سنگ های پلوتونیکی شمال غرب سلماس: براساس شواهد انکلاوهای مافیک ماگمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
2 بررسی پترولوژیکی توده گرانیتوییدی دامنه شمالی زیر پهنه طارم، شمال شرق زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
3 بررسی ژنز کانسار سرب و روی پیناوند با سنگ میزبان کربناته در غرب نطنز (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 بررسی مراحل دگرسانی و کانی‌سازی روی و سرب اسکارنی کانسار نمار ، البرز مرکزی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
5 بررسی نقش عناصر اصلی-جزیی در توده‌های آذرین مولد ذخایر اسکارن با مطالعه موردی کانسار نمار، البرز مرکزی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
6 تفسیر وکاربرد اکتشافی داده های آنالیز Enzyme leach SM د رکانسار پلی متال آی قلعه سی ، جنوب شرق تکاب (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
7 ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی طارم علیا در زیر پهنه طارم، شمال شرق زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 ژئوشیمی و محیط تکتونیکی توده گابروی کنگره، جنوب غرب قروه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ژئوشیمی، پترولوژی و پتانسیل معدنی ولکانیسم ریزو در ایرانمرکزی(شمال بافق) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 ژئوشیمی، محیط تکتونیکی و منشا احتمالی سیل های گابروئی در شمال بافق (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 سن گشناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و منشاء ذخایر آهن شمال سمنان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 شیمی کانی. دما -فشار سنجی و تعیین سری ماگمایی توده گرانودیوربتی جنوب بارونق (جنوب غرب کاشان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
13 طبیعت و منشاء توده های نفوذی شیدان- سیاه کوه (شمال غرب سلماس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
14 طلای غیرقابل رویت در کانی‌های سولفیدی کانسار چاه باغ، منطقه معدنی موته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
15 کانسارهای شناخته شده زر ایران: دسته بندی زمان - مکانی بر اساس سن و جنس سنگ درون گیر (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 کانه زایی آهن آپاتیت دار در کانسارهای سرخه دیزج، علی آباد و مرواریه، جنوب شرق زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
17 کانه زایی آهن اسکارنی باشکند در جنوب غرب سلطانیه؛ با تکیه بر ساخت و بافت و مطالعات ژئوشیمی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
18 کانه زایی رگه ای و چینه کران تنگستن مس - طلا درایران با تاکید برکانسارچاه پلنگ جنوبی جنوب شرق انارک (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
19 کانه زایی ماگمایی- گرمابی آهن در منطقه پنجکوه، جنو بشرق دامغان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 کانهزائی پلیمتال گرمابی در کانسار آیقلعهسی (جنوبشرق تکاب) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 مطالعات ژئوشیمی و میکروترمومتری کانسار روی-سرب (مس، نقره)گمیش تپه، جنوب غرب قیدار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 مطالعه انکلاوهای موجود در توده های نفوذی منطقه زاغر (غرب- جنوبغرب تفرش) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 منشاء گوگرد و دمای کانهزایی در کانسار اسکارن آهن (مس- کبالت) قمصر، جنوب کاشان (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 یافته های جدید سیالات درگیر در کانسار فلوریت کمرمهدی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین