دکتر مسعود رضائی

دکتر مسعود رضائی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود رضائی

Dr. Masoud Rezaei

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant and Antibacterial Effect of Protein Hydrolysis of Yellowfin Tuna Waste on Flesh Quality Parameters of Minced Silver Carp (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 3، شماره: 2
2 اثر بازدارندگی اسانس زیره سیاه بر رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محیط های مدل شبیه سازی شده و گوشت ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 2
3 ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی تهیه شده از کربوکسی متیل سلولز و کتیرا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد نانوحسگر رنگی گرافن اکسید آمین دار – برموفنول بلو بر پایه کاغذی صافی در تعیین کیفیت اکسیداسیونی غذای ماهی نگهداری شده در شرایط سرد (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 9، شماره: 4
5 استفاده از اینولین در پوشش دهی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با پایه آلژینات سدیم و بررسی تاثیر آن بر ویژگی های حسی و بافتی فراورده سرخ شد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 2
6 بررسی روند تغییرات نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل آگار جلبک پرورشی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در شرایط مختلف استخراج (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی کارآمدی امواج مایکروویو در استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از جلبک قرمز Hypnea hamulosa و بهینه سازی شرایط استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 2
8 بررسی کارآیی برخی از روشهای شیمیایی کنترل کیفیت بویژه اندازه گیری هیستامین در مقایسه با شمارش باکتری های سرما دوست در هوور مسقطی و سارم خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
9 بهبود ویژگی های کیفی سوریمی تهیه شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از ایزوله پروتیینی سویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 1
10 تاثیر شرایط فرآوری بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتین پوست کوسه چانه سفید (Carcharhinus dussumieri) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
11 تاثیر غوطه وری ماهی کامل و تخلیه شکمی شده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در عصاره چای سبز بر کیفیت ماندگاری به هنگام نگهداری در یخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
12 تهیه فیلم کامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کربوکسی متیل سلولز- صمغ عربی و ارزیابی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و حرارتی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 2
13 تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر کیتوزان/ نانورس جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
14 رابطه ی بین خوش بینی و شور کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 49
15 شناسایی آلودگی باکتری های لیستریا مونوسایتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اروئوس در محیط کشت با استفاده از نانوحسگر رنگی ساخته شده از نانو صفحات گرافن اکسید آمین دار شده و شناساگر برموفنول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 12، شماره: 45
16 شناسایی حالت زنده اما غیرقابل کشت باکتری اشریشیا کلی )Escherichia coli O157:H7( با استفاده از وارونویسی واکنش زنجیره ای پلیمراز) RT-PCR( (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 6
17 فعالیت ضد میکروبی فیلم خوراکی متیل سلولز غنی شده با اسانس اناریجه بر روی فیله های ماهی فیتوفاگ در شرایط نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
18 مقایسه اولویت تغذیه ای و رشد ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon ideUa) از علوفه های مختلف با تأکید بر ترکیبات شیمیایی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 1
19 مقایسه خصوصیات زیستی کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگوی پرورشی پا سفید غربی (Litopenaeus vannami)، اسکوئید هندی (Uroteuthis duvaucelii) و خرچنگ گرد (Portunus pelagicus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
20 مقایسه خواص آنتی اکسیدانی کیتوالیگوساکاریدهای استخراجی از ضایعات میگوی پرورشی پا سفید غربی (Litopenaeus vannami)، اسکوئید هندی (Uroteuthis duvaucelii) و خرچنگ گرد (Portunus pelagicus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
21 مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 4
22 ویژگی های ضد اکسایشی محصولات جنبی فرآیند استخراج پلی ساکاریدهای جلبک قهوه ای کلپومنیا پرگرینا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آماده سازی نانو کریستال های سلولز با استفاده از روش های شیمیایی و مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 اثر روغن هسته ی انگور در جلوگیری از اکسیداسیون روغن ماهی و مقایسه با TBHQ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 ارتباط ساختار گیلکوپروتئین استخراج شده از جلبک Codium fragile با فعالیت آن در تحریک سلول های ماکروفاژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
4 ارزیابی خصوصیات مکانیکی فیزیکی وضدمیکروبی فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
5 ارزیابی خواص ضدمیکروبی وبرخی خواص فیزیکی فیلم ژلاتین/سدیم آلژینات حاوی اسانس پونه کوهی به عنوان پوششی زیستی برای بسته بندی موادغذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
6 ارزیابی خواص فیزیکی فیلم بیونانوکامپوزیت آگار/سلولز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 ارزیابی فعالیت ضد اکسایشی آلژینات استخراج شده به روش شیمیایی از جلبک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
8 استخراج بیوپلیمر آگار تحت غلظت های متفاوت قلیا و بررسی بازده استخراج از جلبک پرورشی Gracilariopsis persica (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
9 استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی جلبک سبز Enteromorpha intestinalis با استفاده از حلالهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
10 استخراج، خالص سازی و شناسایی ویژگی های آنزیم پپسین ماهی: بعنوان یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
11 استفاده از روش سطح پاسخ بمنظور بررسی اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پایداری حجم امولسیون پروتئین ماهی فیتوفاگ (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
12 استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی فعالیت ضد باکتری پروتئین هیدرولیز شده تون زردباله (Tunnus albacores) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
13 ایجاد نانوساختارهای زیستفعال سطحی بر روی ایمپلنتهای تیتانیمی با استفاده از فرایند همزن اصطکاکی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
14 بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت سدیم آلژینات - ژلاتین ماهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
15 بررسی خواص زیست فعال پروتیین هیدرولیز شده سر ماهی هوور مسقطی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
16 بررسی عددی تاثیر نسبت ضریب هدایت جامد به سیال و ضخامت جامد در انتقال حرارت مزدوج جریان ضربانی در لوله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
17 بررسی عملکرد شناساگر برموفنولآبی بر پایه فیلم کیتوزان در رابطه با تغییر PH گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در دمای یخچال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 بهینهسازی استخراج ترکیبات فنولی جلبک قهوهای Sargassum angustifolium خلیج فارس به روش استخراج به کمک مایکروویو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
19 تاثیر استخراج آنزیمی آلژینات جلبک قهوه ای Sargassumangustifolium بر ویژگی های ضداکسایشی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
20 تاثیر دما و زمان استخراج برمیزان بازده تولید و فعالیت آنتیاکسیدانی پلیساکاریدهای استخراج شده از جلبک سبز(انترومورفا اینتستینالیس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
21 تاثیر روشهای استخراج سنتی و فراصوت بر کیفیت روغن استخراجی از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultiventris caspia) دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 تاثیر یخ حاوی عصاره آبی میخک بر شاخص های اکسیداسیون چربی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در شرایط سرد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 تأثیر روش های مختلف پخت بر شاخص های کیفیت تغذیه ای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 تأثیر روشهای بیهوشی/کشتار بر ویژگیهای بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخ (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 تأثیر فرآیند کنسروسازی بر ترکیب اسیدهای چرب ماهی کیلکای معمولی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 تشخیص رشد باکتری E.coli توسط نانو حسگر اصلاح شده با گرافن اکسید در مناهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
27 تعیین پروفایل و تغلیظ اسیدهای چرب امگا 3 روغن ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با روش کمپلکس اوره (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
28 تعیین ویژگی های ضد اکسایشی آلژینات محلول استخراج شده از جلبک قهوه ای کلپومنیا پرگرینا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
29 توانایی مهار رادیکالهای آزاد توسط پلیساکارید سولفاته استخراج شده از ماکروجلبک سبز دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 تهینه و ارزیابی فیلم های زیست ناانو کامپوزیت بر پایه ژلاتین ماهی تقویت شده با نانوذرات کیتوسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
31 تهیه عصاره خام آنزیمی از معده ماهی شیر معمولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
32 تهیه و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم زیست تخریب پذیرکربوکسی متیل سلولز - کتیرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
33 جداسازی لیستریا یا از ماهی فیتوفاگ دودی شده به روش سرد (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
34 جلبکهای دریایی و متابولیتهای بالقوه زیست فعال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
35 ساخت و مشخصه یابی نانوالیاف کیتوسان/پلیکاپرولاکتون حاوی سینامالدهید به عنوان بسته بندی فعال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
36 شبیهسازی سردساز لوله ضربانی تک مرحله ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
37 فرآوری قزل آلای رنگین کمان: تولید منطقه ای، تجارت جهانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
38 فعالیت آنتی اکسیدانی کیتوزان استخراج شده از پوسته میگو به روش میکروبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
39 کاربرد اسانس های گیاهی در افزایش ماندگاری محصولات غذایی با تکیه بر فرآورده های شیلاتی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
40 کاربرد حسگرها و نانو حسگرها در فرآورده های شیلاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
41 کنسانتره اسیدهای چرب چند غیراشباعی امگا 3: فرآروری تا محصول نهایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 مروری بر ویژگی ها و کاربردهای آنتوسیانین ها در صنایع غذایی با تاکید بر تهیه بسته بندی هوشمند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
43 مطالعه تجربی بویلر بازیاب حرارت مقیاس کوچک از نوع تک مسیره و مقایسه نتایج حاصل با مدلسازی آن در نرم افزار تجاری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
44 مقایسه راندمان روشهای استخراج سنتی و فراصوت در استخراج روغن از ماهی کیلکای معمولی ( Clupeonella cultiventris caspia ) دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران