دکتر عباس رضائی

دکتر عباس رضائی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس رضائی

Dr. Abbas Rezaee

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A commentary on microbial cellulose (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 2، شماره: 1
2 Adsorption of nitrate from aqueous solution using activated carbon-supported Fe0, Fe2 (SO4)3, and FeSO4 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
3 Anionic Surfactant Removal Using Electrochemical Process: Effect of Electrode Materials and Energy Consumption (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
4 آیا نیترات در رآکتورهای بیوالکتریکی و در حضور ترکیبات دارویی احیا میشود (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 2، شماره: 2
5 ارتقاء پارامترهای فیزیکی سلولز باکتریایی به منظور تولید جاذب آلاینده های هوا (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 4
6 امکان سنجی حذف کروم (VI) از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی به صورت دوقطبی آلومینیوم - آلومینیوم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
7 Bipolar Electro-Fenton System for Textile Dye Removal From AqueousSolution (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
8 Degradation of Transformer Oils by Photolysis in order to Reduce Occupational and Environmental Hazards (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 17، شماره: 68
9 Development of a novel setup for direct colorimetric visualization of elemental mercury vapor adsorption on colloidal gold nanoparticles (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 1، شماره: 3
10 Elimination of pathogenic bacteria using electrochemical process containing steel mesh electrode (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
11 Optimization of Chromium reduction and Sludge production by bipolar Electrocoagulation using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 1، شماره: 1
12 Optimization of pyrene removal from contaminated soil by electrokinetic remediation process (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
13 Optimization of temperature and supporting electrolyte for ammonium removal using bioelectrochemical systems (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
14 Photocatalytic degradation of methylene blue dye over immobilized ZnO nanoparticles: Optimization of calcination conditions (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
15 Removal of Methylene Blue (MB) dye from synthetic wastewater using UV/H2O2 advanced oxidation process (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار دوره: 2، شماره: 1
16 Statistical screening of hexavalent chromium biosorption by Sargassum (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی اثر مداخله ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در میزا اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
18 بررسی حذف فتوکاتالیستی اشرشیاکلی و استرپتوکوکوس فکالیس از آب به کمک نانوذرات تثبیت شده اکسید روی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم آلدئید از هوا با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی خاکستر استخوان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 7، شماره: 2
20 تغییر مقدار کلر آزاد باقیمانده، سختی و قلیائیت طی فرایند دنیتریفیکاسیون الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 4
21 جذب تولوئن هوا با استفاده از سلولز باکتریایی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 3
22 حذف اندوتوکسین از آب با فرایند ازن زنی کاتالیتیکی غیرهمگن در حضور خاکستر استخوان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
23 حذف سودوموناس آئروژینوزا از هوای بیمارستانها و مراکز درمانی با استفاده از امواج ریزموج (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
24 حذف همزمان نیترات و آلودگی میکروبی آب با استفاده از فعالیت الکتروکاتالیستی الکترود فوم نیکل پوشیده شده با نانوذرات آهن و مگنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
25 کاربرد فرایند شبه فنتون مبتنی بر نانواکسیدهای آهن در حذف پایرن از خاک های آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
26 مطالعه اثر حمایت کننده الکترولیتی سدیم کلراید در حذف الکتروشیمیائی اسپور باسیلوس سوبتیلیس از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرسنیک در آب آشامیدنی: نگرانیها، جنبه های بهداشتی - زیست محیطی و روشهای حذف (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
2 آسفالت و ترکیبات PCB (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
3 احیاء جیوه یونی به روش بیولوژیک در پساب پتروشیمی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 Ethical Aspects for Risk Assessment of Environment Genetically Engineered Microorganisms (دریافت مقاله) کنگره بین المللی اخلاق زیستی
5 iranian exhaust ventilation design software (IEVDS) نرم افزاری جامع جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی موضعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تهویه صنعتی
6 Optimization of hexavalent Chromium adsorption on treated-MWCNTs using response surface methodology (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی حذف اسپور باسیلوس سوبتی لیس از آب آشامیدنی شهری به روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی حذف سولفات از آب آشامیدنی به روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
9 بررسی حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی حذف نیترات از آب آشامیدنی شهری به روش انعقاد الکتریکی : رآکتور ناپیوسته (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی کاربرد فتوکاتالیستها و نانو فتوکاتالیستها در حذف آلایندهای زیست محیطی و مکانیسم اثر آنها (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی مقدماتی استفاده از کربن فعال در حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 تأثیر مقدار وزنی جاذب خاکستر استخوان در جذب بیوآئروسل اشرشیاکلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
14 تجزیه بیولوژیک متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) توسط میکروارگانیسم های جدا شده از لجن های فعال در فاز مائی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 تصفیه فاضلاب آلوده و حامی رنگ زیاد صنایع به روش تلفیقی الکترا شیمیایی - تابش اشعه گاما (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
16 توسعه فرایند دنیتریفیکاسیون هتروتروفیک- اتوتروفیک در سیستمهای بیوالکتروشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 حذف الکتروشیمیایی کروم شش ظرفیتی از فاضلاب با استفاده ازالکترودهای مش استیل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
18 حذف رنگ Reactive blue باروش الکتروفنتون بی پلار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
19 حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوی رنگ با پایه آبی با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته فنتون (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوی رنگ با پایه آبی با استفاده از فرایند انعقاد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
21 حذف فتوکاتالیستی استرپتوکوکوس فکالیس از آب با استفاده از نانو ذرات تثبیت شده ZnO (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 حذف نیترات از آب با استفاده از تلفیق روش های بیولوژیکی و استفاده از آهن ظرفیت صفر (Fe0) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 رهنمودهای قرآن و تعالیم الهی در مورد محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
24 طراحی نرم افزار کاربردی در کنترل آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 عملکرد کربن فعال تولیدی از پوسته بادام و اصلاح شده با سولفات فریک در حذف نیترات از آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 فاکتور های مهم در تجزیه بیولوژیک (بایور میدیشن) ترکیبات نفتی در خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
27 فنآوری بیوالکتروشیمیایی و حذف ترکیبات نیتروژنی از محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
28 کاربرد روش مولکولی PCR در شناسایی نیتریفایرهای تصفیه خانه فاضلاب شهری شوش (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
29 گندزدایی آب آلوده با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی واجد الکترود مش استیل (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
30 مطالعه اثر تیوگلیکولات جهت سنجش آهن در مطالعات بهداشت محیط (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
31 مطالعه ترمودینامیک حذف کروم با استفاده از لجن فعال تثبیت شده (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
32 مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج مایکروویو تلفن سیار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
33 واکنش Sequence -Fenton (فنتون متوالی ) برای کاهش تشکیل فنل طی تبدیل بنزین در محلولهای مائی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط