عطیه شمس

 عطیه شمس

عطیه شمس

Atie Shams

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.