دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

Dr. Mohammad Vaez Mousavi

عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمادگی ذهنی ورزشکاران نخبه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
2 اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و دقت پاسخ حرکتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 3
3 اثر تمرین شناختی بر کارایی شبکه کنترل اجرایی توجه و سرعت پردازش (با رویکرد نظریه هب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 36
4 اثر سطح مهارت و پیش بینی پذیری موقعیت بر زمان بندی تکواندوکاران (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
5 اثربخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
6 اثربخشی مداخلات نوروسایکولوژیکی بر بهبود کارکردهای شناختی مرتبط با دقت و توجه تیراندازان نظامی با اثر تعدیل کنندگی قیود فردی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 4
7 اثربخشی یک برنامه تمرینی منتخب و توانبحشی و برنامه تمرینی منتخب همراه با توانبخشی بر مهارتهای حرکتی دودستی کودکان همی پلژی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
8 ارتباط استحکام روانی با دقت تصمیم گیری: نقش واسطه ای جنسیت (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 3
9 ارتباط برخی از ویژگی های آنتروپومتری با دقت هدف گیری با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 3، شماره: 5
10 ارتباط برخی از ویژگی های آنتروپومتری با دقت هدف گیری با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 1، شماره: 2
11 ارتباط برخی از ویژگی های آنتروپومتری با دقت هدف گیری با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 4، شماره: 7
12 ارتباط ساختاری بین استقامت قلبی- تنفسی و سرعت با دقت تصمیم گیری داوران فوتسال با میانجیگری سرسختی ذهنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 16، شماره: 2
13 ارتباط ساختاری بین استقامت قلبی- تنفسی و سرعت با دقت تصمیم گیری داوران فوتسال با میانجیگری سرسختی ذهنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 9، شماره: 1
14 ارتباط مولفه های شخصیتی با ویژگی روانشناختی انگیزش پیشرفت در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 6
15 استحکام ذهنی: صفت، یا قابلیتی رشدپذیر ارزیابی اثربخشی تمرین مهارت های روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
16 انگیختگی و فعال سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 12، شماره: 4
17 Defense mechanisms in psychological health and sport success of athletes (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 24، شماره: 5
18 Distribution of Childhood and Adulthood Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder among Iranian Elite Athletes (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 2
19 Effect of the Quiet Eye Training on Motor Learning of Pistol Shooters (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
20 Mental health in Iranian elite athletes: a ۱۴ year retrospective study (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 1، شماره: 1
21 Physiological Patterning of basketball free throws (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 3
22 Psycho-Social Challenges of Iranian Paralympic Athletes (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 1
23 Psychological Characteristics of Iranian Para-athletes (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 3
24 Relationship Between Mental Skills and Penalty Kicks Performance in the Elite Penalty Shooters in Iran’s Professional Football Teams (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
25 The Effect of the Quiet Eye Training on the Gaze Control in Pistol Shooters: Randomized Control Trial (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
26 The Effect of Working Memory Training on Working Memory Capacity and Performance of Novice Karateka (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 2
27 The Effects of Gender, and Functional and Cognitive Training on Postural Control in Middle-Aged People (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 5
28 The Need to Psychological Screening of Para Athletes (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 3
29 The Prevalence of Emotional Abuse Among Adolescent Male Football Players (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 2
30 The relationship between resilience and cognitive emotion regulation with the performance of paintball players (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 4
31 بررسی اثر مشاهده مدل های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 33
32 بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک شده با آمادگی بدنی واقعی در پایوران نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 21، شماره: 3
33 بررسی مشارکت ورزشی نوجوانان شهر تهران براساس نظریه انگیزش شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
34 بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه سلامت روان (38 سوالی) در ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
35 پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
36 پیش بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال سازی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 2
37 تاثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه کار نظامی- کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 6
38 تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
39 تاثیر اضطراب قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بر کنترل تعادل در افراد ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
40 تاثیر انواع خود الگودهی (پیش خوراند، مرورگری مثبت، مشاهده صرف) و تمرین بدنی بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
41 تاثیر بازی های توجهی، تمرین بدنی و تمرینات ترکیبی بر انواع توجه و کارکردهای شناختی کودکان بیش فعال/ نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
42 تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظه حرکتی: نقش واسطه ای برتری جانبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 1
43 تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظه کاری جوانان: بررسی نقش واسطه ای برتری جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 13، شماره: 47
44 تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) قشر پیش پیشانی جانبی خلفی (DLPFC) بر جستجوی بینایی و کارکردهای توجهی هوانوردان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 25، شماره: 2
45 تاثیر تمرین بازخورد زیستی و آرام سازی عضلانی بر اضطراب حالتی - رقابتی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 3
46 تاثیر تمرین در سطوح تعاملی، توانبخشی شناختی و تمرینات منتخب ورزشی بر کارکردهای شناختی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 6
47 تاثیر تمرینات عملکردی بر تعداد واحدهای حرکتی مرحله افزایش و کاهش شتاب دسترسی به اشیا با اشکال و اندازه های متفاوت در کودک شش سال با سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 26
48 تاثیر تمرینات هوازی همراه با موسیقی بر منتخبی از ویژگی های رفتاری بیماران دوقطبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
49 تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی آشکار بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
50 تاثیر سطح تبحر ورزشکاران بر ثبات حرکات هماهنگ درون مرحله و برون مرحله (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 10
51 تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر ویژگی های چشم ساکن تیراندازان نخبه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
52 تاثیر لباس هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 5، شماره: 4
53 تاثیر ماندگاری روش های حل مسئله و ایجاد روابط بین فردی بر ابعاد شناختی- اجتماعی محیط گروهی ورزشکاران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 5
54 تاثیر مراقبه ذهن_آگاهی بر عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 5
55 تاثیر مصرف کافئین بر انگیختگی، فعا لسازی و عملکرد حرکتی پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 5، شماره: 12
56 تاثیر مهارت های روان شناختی بر عملکردهای منتخب ورزشی بازیکنان فوتسال زن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
57 تاثیر نسبت های مختلف تمرین (مشاهده عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین ترکیبی) بر تحکیم حافظه حرکتی کودکان دختر: چالشی بر فرضیه بار شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 8، شماره: 4
58 تاثیر یادگیری مشارکتی بر پایبندی به تمرین در رشته هندبال: نقش واسطه ای لذت و خود کارآمدی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
59 تاثیر یک جلسه درس تربیت بدنی بر مولفه های خلقی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
60 تأثیر موسیقی بر انسجام تیمی بسکتبالیست‌های لیگ برتر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 31
61 تحکیم مبتنی بر ثبات در حافظه حرکتی پنهان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 35
62 تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تاثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت های ساده و پیچیده ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 27
63 تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه رفتار کنترلی مربی (CCBS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 4، شماره: 2
64 تعیین و مقایسه اثر بازخورد هنجاری مثبت بر انگیزش و یادگیری مشاهده ای همزمان و تاخیری مهارت هدف گیری با راکت دختران نوجوان (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 9
65 تمرین حافظه کاری، توجه، و ظرفیت حافظه کاری کاراته کاران را افزایش می دهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
66 جایگاه روان شناسی ورزشی در رشته های المپیکی و مدال آور؛ یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 43
67 جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
68 خود پنداره تحصیلی و خود پنداره بدنی دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار چگونه است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
69 رابطه بین سطح هوشبهر با عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
70 رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده‌های نظامی با ویژگی‌های شغلی پدران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 7، شماره: 2
71 رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
72 روان سنجی نسخه فارسی جدول بازنگری شده عواطف ورزشی: تمایز انگیختگی از اضطراب شناختی در مدل فاجعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
73 ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اجرای روان شغلی در کارکنان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 4
74 سرمایه فرهنگی شرکتکنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 69
75 سهم نسبی استحکام ذهنی در تبیین عملکرد ورزشی تحت فشار بازیکنان ماهر بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
76 طراحی الگوی جو انگیزشی با اضطراب رقابتی ورزشکاران بسیج نواحی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 3، شماره: 6
77 طراحی الگوی رفتار شهروندی انتظامی مبتنی بر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: (اداره تربیت بدنی فراجا) (دریافت مقاله) مجله مدیریت سرمایه انسانی دفاعی دوره: 2، شماره: 4
78 عوامل موثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظریه ها ومدل های مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
79 فراشناخت و فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
80 مطالعه اثر مهارت‎های مقابله ای روان‎شناختی بر رابطه استرس و آسیب ورزشی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
81 معرفی پرسش نامه خود- کارآمدی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 16
82 معرفی مقیاس موفقیت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 19
83 مقایسه اثربخشی مداخله های مربی محور و والدین محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 41
84 مقایسه دیدمحیطی و زمان واکنش ساده و انتخابی بین رانندگان خبره و تازه کار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 52
85 مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 19، شماره: 2
86 مقایسه مهارت های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 39
87 مقایسه یادگیری یک الگوی حرکتی دست در بزرگسالان جوان ۲۰ تا ۲۶ ساله و کودکان ۸ تا ۱۰ ساله و کاربرد آن در توان بخشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 4
88 مکان اثر انگیختگی و فعال سازی در مراحل پردازش اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
89 نقش کمال گرایی ورزشی در ابعاد سلامت روان شناختی و موفقیت ورزشی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 12
90 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 8
91 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در ورزشکاران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 3
92 ویژگی های روان سنجی مقیاس فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
93 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی کودکان(MIQ-C) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 1
94 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی- 3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
95 هنجاریابی پرسشنامه مدیریت دانش سبز در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی تمرین بازخورد زیستی رسانایی پوست بر تنظیم انگیختگی و عملکرد تیراندازان ماهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
2 ادراکات بدنی و فشار روانی ادراک شده کارکنان ورزشکار به واسطه تعارض کار-خانواده: ارائه یکمدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 ارتباط جهت گیری هد و خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
4 The moderating role of coping resources and social support in the life stress – sport injury relationship (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 The Prevalence of Emotional Abuse Among Young Male Football Players and Its Relationship with Age and Sports Experience (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 تاثیر آرایش و نوع تمرین در شرایط یادگیری مشاهده ای بر یادگیری سرویس بدمینتون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
7 تأثیر اضطراب غیر قابل پیش بینی بر میزان نوسان قامتی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 توصیف مهارت های مقابله ای ورزشی ورزشکاران نخبه دارای خالکوبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن روان شناسی ایران؛ با تاکید بر "روان شناسی و مسائل اجتماعی"
9 توصیف میزان مشارکت دانش آموزان متوسطه اول شهر مشهد و بررسی عوامل روان شناختی مشارکت آنان در ورزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
10 واکنش به سوء استفاده عاطفی در بین پسران فوتبالیست نوجوان و جوان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی